Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2023(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0002/2019

Esitatud tekstid :

A9-0002/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2019 - 9.3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0013

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 48k
Kolmapäev, 18. september 2019 - Strasbourg
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 18. septembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0206 – C9‑0005/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0002/2019),

1.  väljendab otsuse üle heameelt, sest see näitab liidu solidaarsust looduskatastroofide tagajärjel kannatanud liidu kodanike ja piirkondadega;

2.  rõhutab, et 2018. aastal looduskatastroofide all kannatanud liidu piirkondadele on kiiresti vaja eraldada Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kaudu (edaspidi „fond“) rahalist abi;

3.  väljendab heameelt komisjoni 7. märtsi 2019. aasta ettepaneku(4) üle muuta liidu elanikkonnakaitse mehhanismi, mis on peamine vahend liidu katastroofiohu haldamise võime suurendamiseks, ning kehtestada aastateks 2021–2027 rahastamispakett summas, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses (EL) 2019/420(5) seatud eesmärkidele ning on kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta resolutsiooniga mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) kohta(6); on veendunud, et liikmesriikides aset leidvate looduskatastroofide ennetamisel, nendeks valmistumisel ja neile reageerimisel tuleks kasutada nii fondi, kui ka liidu elanikkonnakaitse mehhanismi vahendeid;

4.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

5.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/420, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta (ELT L 77 I, 20.3.2019, lk 1).
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Austriale, Itaaliale ja Rumeeniale

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2019/1817).

Viimane päevakajastamine: 20. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika