Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2023(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0002/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0002/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2019 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0013

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 40k
Keskiviikko 18. syyskuuta 2019 - Strasbourg
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. syyskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0206 – C9‑0005/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0002/2019),

1.  suhtautuu päätökseen myönteisesti ja pitää sitä merkkinä unionin solidaarisuudesta luonnonkatastrofeista kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

2.  korostaa, että on tarpeen myöntää luonnonkatastrofeista vuonna 2018 kärsineille unionin alueille kiireellisesti taloudellista tukea Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, jäljempänä ”rahasto”;

3.  pitää myönteisenä 7. maaliskuuta 2019 annettua komission ehdotusta(4) unionin pelastuspalvelumekanismin muuttamiseksi unionin katastrofiriskien hallintavalmiuksien vahvistamisen keskeiseksi välineeksi, jolle rahoituskaudella 2021–2027 osoitettavat määrärahat vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä (EU) 2019/420(5) asetettuja tavoitteita ja ovat yhdenmukaisia monivuotisesta rahoituskehyksestä 2010–2027 14. marraskuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman(6) kanssa; on vakuuttunut siitä, että rahaston ja unionin pelastuspalvelumekanismin olisi kuljettava käsi kädessä jäsenvaltioissa esiintyviä luonnonkatastrofeja ehkäistäessä ja niihin valmistauduttaessa ja reagoitaessa;

4.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

5.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2019/420, annettu 13. maaliskuuta 2019, unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (EUVL L 77 I, 20.3.2019, s. 1).
(6) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0449.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2019/1817.)

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö