Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/2023(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0002/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0002/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 18/09/2019 - 9.3

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0013

Téacsanna atá glactha
PDF 120kWORD 47k
Dé Céadaoin, 18 Meán Fómhair 2019 - Strasbourg
Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Rómáin, don Iodáil agus don Ostair
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Rún
 Iarscríbhinn

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Meán Fómhair 2019 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun cúnamh a thabhairt don Rómáin, don Iodáil agus don Ostair (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2019)0206 – C9‑0005/2019),

–  ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh(1),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(2), agus go háirithe Airteagal 10 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais(3), agus go háirithe pointe 11 de,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0002/2019),

1.  ag cur in iúl gur díol sásaimh di an cinneadh mar chomhartha ar dhlúthpháirtíocht an Aontais le saoránaigh an Aontais agus leis na réigiúin ar bhuail na tubaistí nádúrtha iad;

2.  ag cur i bhfáth a dheargriachtanaí is atá sé cúnamh airgeadais a chur ar fáil trí Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (an “Ciste”) do na réigiúin san Aontas ar bhuail tubaistí nádúrtha iad in 2018;

3.  ag cur in iúl gur díol sásaimh di togra ón gCoimisiún(4) an 7 Márta 2019 chun leasú a dhéanamh ar an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta mar phríomhuirlis le haghaidh neartú a dhéanamh ar inniúlacht an Aontais um bainistiú riosca tubaistí, le himchlúdach airgeadais don tréimhse maoiniúcháin 2012-2027 atá ag teacht leis an leibhéal uaillmhéine arna shocrú i gCinneadh (AE) 2019/420 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5) agus atá i gcomhréir le rún ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Samhain 2018 maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027(6); suite de gur cheart an Ciste agus an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta a bheith ina gcomhlánú ar a chéile i ndáil le tubaistí nádúrtha sna Ballstáit a chosc, i ndáil le hullmhú faoina gcoinne agus i ndáil le freagairt orthu;

4.  ag formheas an chinnidh atá i gceangal leis an rún seo;

5.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh dá fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

6.  á threorú dá hUachtarán an rún seo, lena n-áirítear an iarscríbhinn a ghabhann leis, a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1) IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.
(2) IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
(3) IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Cinneadh (AE) 2019/420 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2019 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (IO L 77 I, 20.3.2019, lch. 1).
(6) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0449.


IARSCRÍBHINN

CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ostair, don Iodáil agus don Rómáin

(Ní dhéantar téacs na hiarscríbhinne seo a atáirgeadh anseo ós rud é go gcomhfhreagraíonn sé leis an ngníomh críochnaitheach, Cinneadh (AE) 2019/1817.)

An nuashonrú is déanaí: 20 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais