Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2023(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0002/2019

Pateikti tekstai :

A9-0002/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2019 - 9.3

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0013

Priimti tekstai
PDF 131kWORD 40k
Trečiadienis, 2019 m. rugsėjo 18 d. - Strasbūras
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Rezoliucija
 Priedas

2019 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0002/2019),

1.  palankiai vertina šį sprendimą, kaip Sąjungos solidarumo su nukentėjusiais nuo gaivalinių nelaimių Sąjungos piliečiais ir regionais ženklą;

2.  pabrėžia, kad reikia nedelsiant leisti pasinaudoti iš Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) teikiama finansine parama regionams, 2018 m. Sąjungoje nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių;

3.  palankiai vertina 2019 m. kovo 7 d. Komisijos pasiūlymą(4) iš dalies pakeisti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą kaip pagrindinę priemonę ES nelaimių rizikos valdymo pajėgumams stiprinti, skiriant finansinį paketą 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiui, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos sprendime (ES) 2019/420(5) nustatytą užmojų lygį ir laikantis 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos(6); yra įsitikinęs, kad fondas ir Sąjungos civilinės saugos mechanizmas turėtų būti neatsiejami nuo gaivalinių nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas valstybėse narėse;

4.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

5.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 77 I, 2019 3 20, p. 1).
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Austrijai, Italijai ir Rumunijai

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2019/1817.)

Atnaujinta: 2020 m. sausio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika