Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2023(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0002/2019

Ingediende teksten :

A9-0002/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2019 - 9.3

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0013

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 47k
Woensdag 18 september 2019 - Straatsburg
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 18 september 2019 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 10,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0002/2019),

1.  verwelkomt het besluit als een teken van solidariteit van de Unie met de burgers en regio’s van de Unie die door natuurrampen zijn getroffen;

2.  benadrukt dat er via het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (het “fonds”) dringend financiële bijstand moet worden verleend aan de regio’s in de Unie die in 2018 door natuurrampen zijn getroffen;

3.  is ingenomen met het voorstel van de Commissie(4) van 7 maart 2019 tot wijziging van het Uniemechanisme voor civiele bescherming ter versterking van de capaciteiten van de Unie op het gebied van rampenrisicobeheer, met een financiële enveloppe voor de financieringsperiode 2021-2027 die overeenstemt met de getoonde ambitie in Besluit (EU) 2019/420 van het Europees Parlement en de Raad(5), en de resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027(6); is ervan overtuigd dat het fonds en het Uniemechanisme voor civiele bescherming op elkaar moeten worden afgestemd voor de preventie van en voorbereiding en reactie op natuurrampen in de lidstaten;

4.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

5.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Besluit (EU) 2019/420 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2019 tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (PB L 77 I van 20.3.2019, blz. 1).
(6) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0449.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit (EU) 2019/1817.)

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid