Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2023(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0002/2019

Predkladané texty :

A9-0002/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2019 - 9.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0013

Prijaté texty
PDF 135kWORD 43k
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. septembra 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0206 – C9‑0005/2019),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0002/2019),

1.  víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi Únie, ktoré zasiahli prírodné katastrofy;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc z Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) pre regióny postihnuté prírodnými katastrofami v Únii v roku 2018;

3.  víta návrh Komisie(4) zo 7. marca 2019 na zmenu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany ako kľúčového nástroja na posilnenie kapacít Únie v oblasti riadenia rizika katastrof s finančným krytím na obdobie financovania 2021 – 2027, ktoré zodpovedá úrovni ambícií stanovenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/420(5), a v súlade s uznesením Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027(6); vyjadruje presvedčenie, že fond a mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany by mali ísť ruka v ruke s prevenciou, prípravou a reakciou na prírodné katastrofy v členských štátoch;

4.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/420 z 13. marca 2019, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 77 I, 20.3.2019, s. 1).
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na poskytnutie pomoci Rakúsku, Taliansku a Rumunsku

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2019/1817.)

Posledná úprava: 20. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia