Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2024(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0006/2019

Внесени текстове :

A9-0006/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2019 - 9.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0014

Приети текстове
PDF 123kWORD 51k
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
P9_TA(2019)0014A9-0006/2019

Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2019 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на Румъния, Италия и Австрия (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(1), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет окончателно на 12 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2019, приет от Комисията на 22 май 2019 г. (COM(2019)0205),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (11732/2019 – C9‑0113/2019),

—  като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0006/2019),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2019 обхваща предложеното мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване помощ на Румъния за наводненията в североизточната част на страната, на Италия за наводненията и свлачищата вследствие на проливните дъждове от алпийските райони в северната част на страната до Сицилия, както и на Австрия за същото явление в алпийските/южните райони през 2018 г.;

Б.  като има предвид, че Комисията предлага следователно да се измени общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година и да се увеличат финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 293 551 794 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

В.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;

1.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019;

2.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2019 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 67, 7.3.2019 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 20 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност