Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2024(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0006/2019

Předložené texty :

A9-0006/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2019 - 9.4

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0014

Přijaté texty
PDF 128kWORD 40k
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
P9_TA(2019)0014A9-0006/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019 Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý s konečnou platností dne 12. prosince 2018(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2019, který Komise přijala dne 22. května 2019 (COM(2019)0205),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019, který Rada přijala dne 3. září 2019 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (11732/2019 – C9-0113/2019),

–  s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0006/2019),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 3/2019 zahrnuje návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku v souvislosti se záplavami v severovýchodní části země, Itálii v souvislosti se záplavami a sesuvy půdy způsobenými přívalovými dešti od alpských oblastí na severu až po Sicílii a Rakousku v souvislosti se stejnými přírodními jevy v alpských/jižních regionech, které se vyskytly v průběhu roku 2018,

B.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2019 a navýšit prostředky v rozpočtovém okruhu 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 293 551 794 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

C.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o VFR a příslušné prostředky na závazky a na platby mají být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů uvedeného VFR;

1.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019;

2.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2019 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 67, 7.3.2019,
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Poslední aktualizace: 20. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí