Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2024(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0006/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0006/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2019 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0014

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 39k
Keskiviikko 18. syyskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Lisätalousarvioesitys nro 3/2019: ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi
P9_TA(2019)0014A9-0006/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. syyskuuta 2019 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi 2019: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(1) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2019(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 22. toukokuuta 2019 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2019 (COM(2019)0205),

–  ottaa huomioon neuvoston 3. syyskuuta 2019 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2019 (11732/2019 – C9‑0113/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 ja 96 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0006/2019),

A.  ottaa huomioon, että esitys lisätalousarvioksi nro 3/2019 kattaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen ehdotetun käyttöönoton Romanian avustamiseksi maan koillisosien tulvien vuoksi, Italian avustamiseksi Alpeilta Sisiliaan ulottuvalla alueella esiintyneiden rankkasateiden aiheuttamien tulvien ja maanvyörymien vuoksi sekä Itävallan avustamiseksi Alpeilla ja maan eteläosissa vuonna 2018 esiintyneen saman sääilmiön vuoksi;

B.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa näin ollen, että Euroopan unionin yleistä talousarviota varainhoitovuodeksi 2019 muutetaan ja lisätään momentille 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” 293 551 794 euroa sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina;

C.  toteaa, että Euroopan unionin solidaarisuusrahasto on monivuotista rahoituskehystä koskevassa asetuksessa tarkoitettu erityisrahoitusväline ja että asianomaisia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei sisällytetä monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin;

1.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2019;

2.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 3/2019 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) EUVL L 67, 7.3.2019.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö