Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2024(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0006/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0006/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2019 - 9.4

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0014

Pieņemtie teksti
PDF 125kWORD 49k
Trešdiena, 2019. gada 18. septembris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projekts — priekšlikums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai
P9_TA(2019)0014A9-0006/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. septembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2018. gada 12. decembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projektu, ko Komisija pieņēma 2019. gada 22. maijā (COM(2019)0205),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projektu, ko Padome pieņēma 2019. gada 3. septembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (11732/2019 – C9-0113/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0006/2019),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projekts attiecas uz ierosināto Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Rumānijai saistībā ar plūdiem Ziemeļaustrumu reģionā, Itālijai saistībā ar spēcīgu lietusgāžu izraisītiem plūdiem un zemes nogruvumiem teritorijā no Alpu apgabaliem ziemeļos līdz pat Sicīlijai, kā arī Austrijai saistībā ar tām pašām parādībām Alpu/dienvidu reģionos 2018. gada laikā;

B.  tā kā Komisija tādēļ ierosina grozīt Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējo budžetu, palielinot līdzekļus budžeta 13 06 01. pozīcijā “Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku” par 293 551 794 EUR gan saistību, gan maksājumu apropriācijās;

C.  tā kā Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ir īpašs instruments, kā definēts DFS regulā, un attiecīgās saistību un maksājumu apropriācijas budžetā ir jāiekļauj papildus DFS noteiktajiem maksimālajiem apjomiem,

1.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projektu;

2.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2019 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(2) OV L 67, 7.3.2019.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika