Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2024(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0006/2019

Ingivna texter :

A9-0006/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2019 - 9.4

Antagna texter :

P9_TA(2019)0014

Antagna texter
PDF 118kWORD 43k
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 3/2019: förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike
P9_TA(2019)0014A9-0006/2019

Europaparlamentets resolution av den 18 september 2019 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2019 för budgetåret 2019 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Österrike, Italien och Rumänien (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, slutgiltigt antagen den 12 december 2018(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2019 som kommissionen antog den 22 maj 2019 (COM(2019)0205),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2019 som rådet antog den 3 september 2019 och översände till Europaparlamentet samma dag (11732/2019 – C9‑0113/2019),

–  med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0006/2019), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 3/2019 innehåller förslaget att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för att ge stöd till Rumänien för översvämningar i nordöstra delen, till Italien för översvämningar och jordskred till följd av kraftiga regn från Alperna i norr till Sicilien i söder samt till Österrike för samma fenomen i Alperna/de södra delarna under 2018.

B.  Kommissionen föreslår därför en ändring av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 och en ökning av budgetpost 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 293 551 794 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

C.  Europeiska unionens solidaritetsfond definieras enligt förordningen om den fleråriga budgetramen som ett särskilt instrument och motsvarande åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden bör budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2019.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2019 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 67, 7.3.2019.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 20 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy