Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2036(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0001/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0001/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2019 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0015

Hyväksytyt tekstit
PDF 132kWORD 45k
Keskiviikko 18. syyskuuta 2019 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/000 TA 2019 – Komission aloitteesta annettava tekninen tuki
P9_TA(2019)0015A9-0001/2019
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. syyskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2019/000 TA 2019 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

—  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

—  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

—  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

—  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

—  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)(4),

—  ottaa huomioon ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) koskevan ensimmäisen käsittelynsä(5),

—  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0001/2019),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan pikaisesti työmarkkinoille, mikä on välttämätöntä;

B.  katsoo, että unionin tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että EGR:n määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina(eli 175 748 000 euroa vuoden 2019 hintoina) ja että EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan enintään 0,5 prosenttia kyseisestä määrästä voidaan ottaa käyttöön komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea varten tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siihen liittyvän tiedonkeruun rahoitukseen sekä hallinnollisen ja teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien ja EGR-asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen;

E.  ottaa huomioon, että ehdotettu 610 000 euron määrä on noin 0,35 prosenttia EGR:n määrärahojen vuotuisesta enimmäismäärästä vuonna 2019;

1.  hyväksyy komission ehdottamien toimenpiteiden rahoittamisen teknisen tuen varoista EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

2.  toteaa, että seuranta ja tiedonkeruu on tärkeää; pitää myös tärkeänä, että laajat tilastolliset aikasarjat esitetään asianmukaisessa helposti saatavilla olevassa ja ymmärrettävässä muodossa;

3.  pitää tärkeänä, että EGR:ää varten on oma verkkosivusto, joka on kaikkien unionin kansalaisten saatavilla;

4.  suhtautuu myönteisesti jatkuvaan työhön, jonka tarkoituksena on saada aikaan EGR-hakemuksia ja hallintoa varten vakiomenettelyt käyttäen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän (SFC 2014) toimintoja, koska järjestelmän avulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa niistä raportointia;

5.  panee merkille, että komissio aikoo investoida hallinnolliseen ja tekniseen tukeen käytettävissä olevista määrärahoista 190 000 euroa EGR:n yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän, johon kuuluu yksi jäsen jokaisesta jäsenvaltiosta, kahteen kokoukseen sekä kahteen seminaariin, joihin osallistuvat EGR:n täytäntöönpanosta vastaavat elimet ja työmarkkinaosapuolet;

6.  kehottaa komissiota kutsumaan jatkossakin parlamentin säännöllisesti mukaan näihin kokouksiin ja seminaareihin parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti;

7.  tähdentää, että on luotava enemmän yhteyksiä kaikkien EGR-hakemusten parissa työskentelevien toimijoiden välille, mukaan luettuina erityisesti työmarkkinaosapuolet sekä alue- ja paikallistason sidosryhmät, jotta saadaan luotua mahdollisimman paljon synergiavaikutuksia; korostaa, että vuorovaikutusta kansallisten yhteyshenkilöiden ja avun toimittamisesta vastaavien alueellisten tai paikallisten kumppanien välillä olisi lisättävä ja viestintä- ja tukijärjestelyt sekä tiedon kulku (tehtävien ja vastuiden sisäinen jako) olisi tehtävä selviksi ja niistä olisi sovittava kaikkien osapuolten kesken;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että jälkiarviointi, johon komissio aikoo investoida 300 000 euroa, käynnistettiin ajoissa;

9.  muistuttaa, että tukea hakevien jäsenvaltioiden keskeisenä tehtävänä on saattaa EGR:stä rahoitettavat toimet laajalti asianomaisten edunsaajien, paikallis- ja aluehallinnon viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, tiedotusvälineiden ja yleisön tietoon EGR-asetuksen 12 artiklassa vaaditulla tavalla;

10.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

11.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0220.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0019.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2019/000 TA 2019 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2019/1938.)

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö