Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2036(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0001/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0001/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.5

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0015

Usvojeni tekstovi
PDF 140kWORD 51k
Srijeda, 18. rujna 2019. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije
P9_TA(2019)0015A9-0001/2019
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Europski parlament,

—  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

—  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

—  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

—  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

—  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2018/000-TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)(4),

—  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)(5),

—  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. MIS-a od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0001/2019),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi doprinijela njihovu nužnom i brzom ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što brže i učinkovitije, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir MIS od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za ocjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da maksimalni godišnji proračun raspoloživ za EGF iznosi 150 milijuna EUR u cijenama iz 2011., odnosno 175 748 000 EUR u cijenama iz 2019., i budući da se u članku 11. stavku 1. Uredbe o EGF-u navodi da se do 0,5 % tog iznosa može staviti na raspolaganje za tehničku pomoć na inicijativu Komisije kako bi se financirala priprema, praćenje, prikupljanje podataka i razvoj temeljnog znanja, administrativna i tehnička podrška, informacijske i komunikacijske aktivnosti te aktivnosti revizije, kontrole i evaluacije koji su potrebni za provedbu Uredbe o EGF-u;

E.  budući da predloženi iznos od 610 000 EUR predstavlja otprilike 0,35 % maksimalnog godišnjeg proračuna raspoloživog za EGF u 2019. godini;

1.  slaže se s tim da se mjere koje je predložila Komisija financiraju kao tehnička pomoć u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 4. te člankom 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2.  priznaje važnost praćenja i prikupljanja podataka; podsjeća na važnost opsežnih statističkih serija koje se sastavljaju u lako dostupnom i razumljivom formatu;

3.  podsjeća na važnost toga da posebne internetske stranice o EGF-u budu dostupne svim građanima Unije;

4.  pozdravlja kontinuirani rad na standardizaciji postupaka za zahtjeve za mobilizaciju EGF-a i upravljanje Fondom uz pomoć funkcija elektroničkog sustava razmjene podataka (SFC2014) koji omogućuje lakše i brže obrade zahtjeva i bolje izvješćivanje;

5.  prima na znanje da Komisija namjerava uložiti 190 000 EUR iz raspoloživog proračuna u okviru administrativne i tehničke potpore na održavanje dvaju sastanaka Stručne skupine osoba za kontakt u EGF-u (po jedan član iz svake države članice) i dva seminara uz sudjelovanje provedbenih tijela EGF-a i socijalnih partnera;

6.  traži od Komisije da nastavi sustavno pozivati Parlament na te sastanke i seminare u skladu s mjerodavnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Parlamenta i Komisije;

7.  ističe potrebu za još boljim povezivanjem svih strana uključenih u podnošenje i obradu zahtjeva za mobilizaciju EGF-a, uključujući, osobito, socijalne partnere te dionike na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se postiglo što više sinergijskih učinaka; ističe da je potrebno poboljšati odnose između osoba za kontakt na nacionalnoj razini i regionalnih ili lokalnih partnera za pojedinačne predmete, dok bi svi partneri trebali postići dogovor o načinima komunikacije i pružanja potpore te tijeku informacija (unutarnje podjele, zadaci i odgovornosti) i jasno ga obznaniti;

8.  pozdravlja pravovremeni početak ex post evaluacije za koju Komisija namjerava uložiti 300 000 EUR iz dostupnog proračuna;

9.  podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ključnu ulogu u širokom informiranju ciljanih korisnika, lokalnih i regionalnih vlasti, socijalnih partnera, medija i šire javnosti o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a, kako je navedeno u članku 12. Uredbe o EGF-u;

10.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

11.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0220.
(5)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0019.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2019/1938.)

Posljednje ažuriranje: 20. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti