Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2036(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0001/2019

Ingivna texter :

A9-0001/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2019 - 9.5

Antagna texter :

P9_TA(2019)0015

Antagna texter
PDF 135kWORD 44k
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
P9_TA(2019)0015A9-0001/2019
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 18 september 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0290 – C9 0026/2019),

—  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

—  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

—  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

—  med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)(4),

—  med beaktande av sin första behandling av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(5),

—  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0001/2019), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras nödvändiga och snabba återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen, parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden är 150 miljoner EUR i 2011 års priser, dvs. 175 748 000 EUR i 2019 års priser. På kommissionens initiativ får enligt artikel 11.1 i förordningen om fonden högst 0,5 % av det beloppet användas för tekniskt stöd för att finansiera förberedande åtgärder, övervakning, insamling av uppgifter, upprättande av en kunskapsbas, administrativt och tekniskt stöd, informations- och kommunikationsinsatser samt den revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra förordningen om fonden.

E.  Det föreslagna beloppet på 610 000 EUR motsvarar ca 0,35 % av det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden för 2019.

1.  Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen föreslagit och som ska finansieras som tekniskt stöd i enlighet med artikel 11.1 och 11.4 samt artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordningen om fonden.

2.  Europaparlamentet erkänner vikten av övervakning och datainsamling. Parlamentet påminner om vikten av solida statistiska serier som sammanställts på lämpligt sätt för att vara tillgängliga och lättbegripliga.

3.  Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är med en särskild webbplats för fonden, som ska vara tillgänglig för alla unionsmedborgare.

4.  Europaparlamentet välkomnar det fortsatta arbetet med standardiserade förfaranden för ansökningar till fonden och för förvaltningen av den med hjälp av funktionerna i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC 2014), som möjliggör en förenkling och snabbare behandling av ansökningarna samt bättre rapportering.

5.  Europaparlamentet noterar att kommissionen har för avsikt att investera 190 000 EUR av den tillgängliga budgeten för administrativt och tekniskt stöd i två möten som ska hållas av fondens expertgrupp med kontaktpersoner (en företrädare för varje medlemsstat) och två seminarier med deltagande av fondens genomförandeorgan och arbetsmarknadens parter.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att även i fortsättningen systematiskt bjuda in parlamentet till dessa möten och seminarier i enlighet med relevanta bestämmelser i ramavtalet om förbindelserna mellan parlamentet och kommissionen.

7.  Europaparlamentet understryker att man ytterligare måste förstärka förbindelserna mellan alla som är involverade i ansökningar till fonden, särskilt arbetsmarknadens parter och intressenter på regional och lokal nivå, för att skapa största möjliga synergieffekter. Parlamentet betonar att samverkan mellan den nationella kontaktpersonen och regionala eller lokala genomförandepartner i ett ärende bör förstärkas, och att kommunikations- och stödsystem samt informationsflöden (interna uppdelningar, uppgifter och ansvar) bör klargöras samt att alla berörda parter bör vara överens om detta.

8.  Europaparlamentet välkomnar en snabb start av efterhandsutvärderingen för vilken kommissionen har för avsikt att investera 300 000 EUR av den tillgängliga budgeten.

9.  Europaparlamentet påminner de ansökande medlemsstaterna om att de enligt artikel 12 i förordningen om fonden ska sprida information om de åtgärder som finansieras genom fonden till berörda stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten.

10.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Antagna texter, P8_TA(2018)0220.
(5) Antagna texter, P8_TA(2019)0019.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2019/938.)

Senaste uppdatering: 20 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy