Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2817(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0038/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0038/2019

Συζήτηση :

PV 18/09/2019 - 7
CRE 18/09/2019 - 7

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2019 - 9.6
CRE 18/09/2019 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0016

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 160kWORD 60k
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
P9_TA(2019)0016B9-0038/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2019/2817(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000 («ο Χάρτης»), που θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 στο Στρασβούργο και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη τη γνωστοποίηση που πραγματοποιήθηκε από την πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν της γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση(1), της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο(2), της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο(3) και της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ(4),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), της 29ης Απριλίου 2017, σε συνέχεια της γνωστοποίησης εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ, καθώς και το παράρτημα στην απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017, όπου καθορίζονται οι οδηγίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σε σχέση με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) της 15ης Δεκεμβρίου 2017, καθώς και το παράρτημα στην απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2018 για τη συμπλήρωση της απόφασης του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017 που επιτρέπει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για σύναψη συμφωνίας που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της 8ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την πρόοδο κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ για τη συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2018 («συμφωνία αποχώρησης»), και τις δηλώσεις που καταχωρίστηκαν στα πρακτικά της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της εν λόγω ημερομηνίας,

–  έχοντας υπόψη το κείμενο της Πολιτικής Διακήρυξης για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2018 («η Πολιτική Διακήρυξη»),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) της 13ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που συμπληρώνει την Πολιτική Διακήρυξη και τον μηχανισμό σχετικά με τη συμφωνία αποχώρησης της 11ης Μαρτίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, της 22ας Μαρτίου 2019, για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/584 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, της 11ης Απριλίου 2019, για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/642 του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2019(7), για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/274 του Συμβουλίου, της 11ης Ιανουαρίου 2019, με την οποία δόθηκε η εξουσιοδότηση για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της συμφωνίας αποχώρησης, υπό την επιφύλαξη της σύναψής της,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «Brexit» είναι ένα πρωτόγνωρο και λυπηρό γεγονός, του οποίου οι αρνητικές συνέπειες θα αμβλύνονταν από μια συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΗΒ θα παραμείνουν κοντινοί γείτονες και θα συνεχίσουν να έχουν πολλά κοινά συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο για μια τέτοια στενή σχέση παρουσιάζεται στην Πολιτική Διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία τα εν λόγω κοινά συμφέροντα μπορούν να προστατευθούν και να προαχθούν, μεταξύ άλλων μέσω μιας νέας εμπορικής σχέσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ και ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην αποχώρηση του ΗΒ, θα ενεργεί για την προστασία των συμφερόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή περίπου 3,2 εκατομμύρια πολίτες των υπόλοιπων 27 κρατών μελών (ΕΕ-27) κατοικούν στο ΗΒ και 1,2 εκατομμύρια πολίτες του ΗΒ («βρετανοί πολίτες») κατοικούν στην ΕΕ-27· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες αυτοί πήγαν να κατοικήσουν σε άλλο κράτος μέλος στη βάση των δικαιωμάτων που διαθέτουν δυνάμει του ενωσιακού δικαίου και θεωρώντας ότι θα συνεχίσουν να απολαύουν των δικαιωμάτων αυτών διά βίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, υπάρχουν 1,8 εκατομμύρια πολίτες που γεννήθηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία και οι οποίοι, δυνάμει της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, δικαιούνται την ιρλανδική ιθαγένεια και, ως εκ τούτου, δικαιούνται την ιθαγένεια της ΕΕ και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, στον τόπο όπου διαμένουν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΗΒ, ως αποχωρών κράτος μέλος, έχουν πρωταρχική υποχρέωση να διασφαλίσουν μια σφαιρική και αμοιβαία προσέγγιση για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο ΗΒ και των βρετανών πολιτών που διαμένουν στην ΕΕ-27·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης του ΗΒ υπέρ του να επιδιωχθεί μια πολιτική ρυθμιστικής απόκλισης από την ΕΕ θέτουν υπό αμφισβήτηση το πόσο στενή μπορεί να είναι η μελλοντική οικονομική σχέση ΕΕ-ΗΒ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσει σε κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία ούτε να βλάψει την οικονομία της νήσου της Ιρλανδίας, κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί με τη σκλήρυνση των συνόρων μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας και το οποίο ο μηχανισμός ασφαλείας (backstop) που συμφωνήθηκε μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης σχεδιάστηκε για να αποτρέψει σε κάθε περίπτωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής αναγνωρίζει «τη νομιμότητα κάθε επιλογής που πραγματοποιείται ελεύθερα από την πλειοψηφία του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας όσον αφορά το καθεστώς του»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του ΗΒ επιμένει ότι ο μηχανισμός ασφαλείας πρέπει να αφαιρεθεί από τη συμφωνία αποχώρησης, αλλά ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβάλει νομικά λειτουργικές προτάσεις για την αντικατάστασή του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως φαίνεται, η κυβέρνηση του ΗΒ έχει καταστήσει τον σχεδιασμό για μια «έξοδο χωρίς συμφωνία» ως την κύρια πολιτική της προτεραιότητα και ότι ορισμένα από τα μέλη της κυβέρνησης του ΗΒ θεωρούν ότι μια «έξοδος χωρίς συμφωνία» θα είναι το βέλτιστο αποτέλεσμα της διαδικασίας αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός του ΗΒ έχει δηλώσει ότι ένα «Brexit χωρίς συμφωνία» θα είναι μια «αποτυχία κυβερνητικής διαχείρισης»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Κοινό Μέσο που αφορά τη συμφωνία αποχώρησης και συμφωνήθηκε στις 11 Μαρτίου 2019 κατόπιν επιμονής του ΗΒ, η από κοινού εργασία για εναλλακτικές ρυθμίσεις προϋποθέτει την κύρωση της συμφωνίας αποχώρησης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία θα ήταν εξαιρετικά επιζήμια και για τα δύο μέρη, παρόλο που, όπως δείχνουν τα επίσημα αριθμητικά στοιχεία και οι εκθέσεις της κυβέρνησης του ΗΒ, η οικονομική αυτή ζημία θα έπληττε κατά τρόπο δυσανάλογο το ΗΒ, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων εδαφών του·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της ΕΕ-27 εξακολουθεί να έχει καίρια σημασία και θα διατηρηθεί·

Η συμφωνία αποχώρησης και η Πολιτική Διακήρυξη

1.  πιστεύει ότι είναι προς το υπέρτερο συμφέρον του ΗΒ, καθώς και της ΕΕ, η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ να πραγματοποιηθεί με συντεταγμένο τρόπο·

2.  εξακολουθεί να πιστεύει ότι η συμφωνία αποχώρησης, ως μέσο που επιτρέπει μια τέτοια συντεταγμένη αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, είναι δίκαιη και ισορροπημένη, σεβόμενη πλήρως τόσο τις «κόκκινες γραμμές» του ΗΒ όσο και τις αρχές της ΕΕ·

3.  σημειώνει ότι η αξία της συμφωνίας αποχώρησης είναι ότι παρέχει ασφάλεια δικαίου σε όλους όσοι επηρεάζονται από την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ και ότι, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό:

   διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις επιλογές ζωής των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο ΗΒ και των βρετανών πολιτών που διαμένουν στην ΕΕ-27,
   περιλαμβάνει τον μηχανισμό ασφαλείας για τα σύνορα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ο οποίος, αν δεν υπάρξουν συμπεφωνημένες λύσεις στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας ή κάποιων λειτουργικών εναλλακτικών ρυθμίσεων που θα παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις, θα προστατεύσει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και τη διαδικασία ειρήνευσης της Βόρειας Ιρλανδίας και θα αποτρέψει τη «σκλήρυνση» των συνόρων, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνεργασία Βορρά-Νότου και την οικονομία ολόκληρης της νήσου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ,
   προβλέπει μια ενιαία δημοσιονομική ρύθμιση με το ΗΒ, η οποία περιλαμβάνει όλες τις νομικές ευθύνες που απορρέουν από εκκρεμείς υποχρεώσεις, καθώς και πρόβλεψη για στοιχεία εκτός ισολογισμού, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα τα οποία προκύπτουν άμεσα ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου,
   περιλαμβάνει, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΗΒ και με σκοπό να διασφαλισθούν ασφάλεια δικαίου, συνέχεια, καθώς και χρόνος για τη διαπραγμάτευση της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-ΗΒ, μεταβατική περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, η οποία μπορεί να παραταθεί μία φορά έως δύο έτη,
   αντιμετωπίζει άλλα θέματα που αφορούν την αποχώρηση, τα οποία θα επιτρέψουν μια συντεταγμένη έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ,
   περιέχει διατάξεις διακυβέρνησης που διασφαλίζουν τον ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην ερμηνεία της συμφωνίας αποχώρησης, εφόσον συντρέχει λόγος·

4.  σημειώνει ότι οι θεμελιώδεις επιλογές που αντιμετωπίζει το ΗΒ σε σχέση με τα σύνορα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας είναι και θα παραμείνουν οι ίδιες, όποια και αν είναι η κυβέρνησή του· υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση του ΗΒ απέρριψε την πρώτη πρόταση της ΕΕ για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ασφαλείας μόνο για τη Βόρεια Ιρλανδία και, στη συνέχεια, ζήτησε να σχεδιαστεί εκ νέου ο μηχανισμός αυτός, παίρνοντας τη μορφή με την οποία παρουσιάζεται τώρα στη συμφωνία αποχώρησης· δηλώνει ότι είναι έτοιμο να επανέλθει σε έναν μηχανισμό προστασίας μόνον για τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά τονίζει ότι δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή του για μια συμφωνία αποχώρησης χωρίς μηχανισμό ασφαλείας·

5.  σημειώνει ότι ο μηχανισμός ασφαλείας υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας και, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, από την πλειοψηφία των πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία·

6.  υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως προσωρινό μέτρο έσχατης ανάγκης και επικροτεί όλα τα μέτρα που καθιστούν αυτό σαφές· εκφράζει, ειδικότερα, την ικανοποίησή του διότι, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης, οι εργασίες και οι επενδύσεις έχουν ως στόχο τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι εναλλακτικές ρυθμίσεις για τα σύνορα, με βάση τις νέες τεχνολογίες, θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για να εξασφαλιστεί η απουσία σκληρών συνόρων στη νήσο της Ιρλανδίας·

7.  σημειώνει ότι οι εν λόγω εναλλακτικές ρυθμίσεις είναι αποδεκτές μόνον εφόσον καθιστούν δυνατή την αποφυγή υλικής υποδομής στα σύνορα ή συναφών επαληθεύσεων και ελέγχων, την προστασία της οικονομίας ολόκληρης της νήσου, τη διασφάλιση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των αναγκαίων συνθηκών προς συνέχιση της συνεργασίας Βορρά-Νότου, και τη διασφάλιση της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

8.  πιστεύει ότι εναπόκειται στο ΗΒ να υποβάλει γραπτές προτάσεις για τέτοιες εναλλακτικές ρυθμίσεις, που να είναι πλήρως λειτουργικές, να καλύπτουν συνολικά όλες τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που διενεργούνται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, να συμφωνούν με τις παραγράφους 43 και 49 της κοινής έκθεσης της 8ης Δεκεμβρίου 2017 και να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη κάθε ενδεχόμενη μελλοντική ρυθμιστική απόκλιση μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις δηλώσεις ορισμένων από τα μέλη της σχετικά με την ύπαρξη εναλλακτικών ρυθμίσεων, η κυβέρνηση του ΗΒ δεν έχει μέχρι στιγμής καταθέσει νομικά λειτουργικές προτάσεις για την αντικατάσταση του μηχανισμού ασφαλείας·

9.  σημειώνει ότι η Πολιτική Διακήρυξη, η οποία καθορίζει το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, συνάδει με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-ΗΒ, ζητώντας τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης, καθώς και με τη λεπτομερή συμβολή των επιτροπών του, και αντικατοπτρίζει τις επιλογές του ΗΒ όσον αφορά το εύρος και το βάθος της μελλοντικής σχέσης του με την ΕΕ·

10.  εκφράζει την προθυμία του να μετατρέψει την Πολιτική Διακήρυξη σε έγγραφο με πιο επίσημο και νομικό χαρακτήρα, που θα θέτει τον στόχο της θέσπισης, μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, μιας τόσο στενής συμφωνίας σύνδεσης, ώστε να είναι περιττή η ανάπτυξη του μηχανισμού ασφαλείας, ακόμη και αν δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές ρυθμίσεις·

Αποχώρηση χωρίς συμφωνία

11.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, αν δεν υπάρξει συμφωνία ή παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ, οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο ΗΒ από την 1η Νοεμβρίου 2019·

12.  τονίζει ότι, εάν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, την ευθύνη θα φέρει πλήρως η κυβέρνηση του ΗΒ· επισημαίνει περαιτέρω τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια «έξοδος χωρίς συμφωνία» για τα σύνορα μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας, καθώς και για τη λειτουργία και την εφαρμογή της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής·

13.  σημειώνει την έντονη αντίθεση στη Βουλή των Κοινοτήτων, και πέραν αυτής, στην απόφαση για την αναστολή των εργασιών του Κοινοβουλίου του ΗΒ έως τις 14 Οκτωβρίου 2019, γεγονός που καθιστά πιθανότερη την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία·

14.  εκφράζει, εν τω μεταξύ, ικανοποίηση για τα μέτρα προετοιμασίας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, τα οποία εγκρίθηκαν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την ΕΕ-27· σημειώνει ότι αυτά είναι μονομερή, υπηρετούν το συμφέρον της ΕΕ και έχουν προσωρινό χαρακτήρα· τονίζει επίσης ότι δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα με μια συμφωνία που θα επιτρέπει τη συντεταγμένη αποχώρηση ή θα αναπαράγει τα οφέλη από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ, ή τους όρους μιας μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η συμφωνία αποχώρησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις τελευταίες προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 και δεσμεύεται να τις εξετάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα και με σκοπό, ιδίως όσον αφορά την παροχή οικονομικής βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τις διοικητικές διαδικασίες·

15.  σημειώνει ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία αποχώρησης, δεν μπορεί να υπάρξει μεταβατική περίοδος ούτε εφαρμογή «μίνι συμφωνιών» που θα έχουν ως στόχο να μετριαστεί η αναταραχή από μια άτακτη αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ·

16.  τονίζει ότι περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία μπορούν να διεξαχθούν μόνο υπό τον όρο ότι το ΗΒ θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, τη δημοσιονομική ρύθμιση και τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ως προς όλα της τα μέρη·

17.  σημειώνει ότι, σε περίπτωση «αποχώρησης χωρίς συμφωνία», θα εξακολουθήσουν να υφίστανται οι οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του ΗΒ· επιβεβαιώνει ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, θα αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του σε οιαδήποτε συμφωνία ή συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, εκτός εάν και έως ότου το ΗΒ εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του·

18.  υπενθυμίζει ότι, αφ’ ης στιγμής εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις αυτές, οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΒ θα απαιτήσουν ισχυρές διασφαλίσεις και διατάξεις ισότιμων όρων ανταγωνισμού, με στόχο τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και τη μη δημιουργία δυνητικά αθέμιτου ανταγωνιστικού μειονεκτήματος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό τους όρους που θέτει στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018, ιδίως ως προς τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος, της απασχόλησης και των καταναλωτών· σημειώνει ότι οιαδήποτε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που δεν θα σέβεται αυτά τα επίπεδα προστασίας δεν θα τύχει κύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

19.  υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των επιλογών ζωής, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων, των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο ΗΒ και των βρετανών πολιτών που διαμένουν στην ΕΕ-27 παραμένει η πρώτη του προτεραιότητα και ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες αυτοί δεν θίγονται από την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ·

20.  εκφράζει την ανησυχία του για την εφαρμογή του προγράμματος του ΗΒ για την απόκτηση καθεστώτος μόνιμου κατοίκου και για τον μεγάλο αριθμό των αιτούντων, που φτάνει το 42 % σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ΗΒ, στους οποίους παραχωρείται μόνον καθεστώς προσωρινής διαμονής· υπενθυμίζει ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί εάν το ΗΒ επιλέξει μια διοικητική διαδικασία δηλωτικού χαρακτήρα και εναποθέσει το βάρος της απόδειξης στις αρχές του ΗΒ σε περίπτωση αμφισβήτησης της δήλωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, το ΗΒ να αναθεωρήσει την προσέγγισή του·

21.  ενθαρρύνει το ΗΒ και την ΕΕ-27 να εγκρίνουν μέτρα που παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο ΗΒ και στους βρετανούς πολίτες που διαμένουν στην ΕΕ-27· υπενθυμίζει τη θέση του ότι η ΕΕ-27 θα πρέπει να ακολουθήσει μια συνεπή και γενναιόδωρη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των βρετανών πολιτών που διαμένουν στα εν λόγω κράτη μέλη·

22.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες και αντικρουόμενες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία μετά τις 31 Οκτωβρίου 2019 έχουν προκαλέσει αχρείαστη αβεβαιότητα στους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον κίνδυνο οι ανακοινώσεις αυτές να εντείνουν το εχθρικό περιβάλλον έναντι των πολιτών αυτών και να επιδράσουν αρνητικά στην ικανότητά τους να επικαλούνται τα δικαιώματά τους·

23.  υπενθυμίζει ότι πολλοί βρετανοί πολίτες έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους όσον αφορά την απώλεια των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν σήμερα δυνάμει του άρθρου 20 ΣΛΕΕ· προτείνει να εξετάσει η ΕΕ-27 με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να μετριαστεί η επίπτωση αυτή στα πλαίσια του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό των αρχών της αμοιβαιότητας, της ισότητας, της συμμετρίας και της αποφυγής των διακρίσεων·

Παράταση της περιόδου του άρθρου 50

24.  σημειώνει ότι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, εκδόθηκε νόμος του Κοινοβουλίου του ΗΒ, ο οποίος υποχρεώνει την κυβέρνηση του ΗΒ να ζητήσει παράταση, εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με την ΕΕ έως τις 19 Οκτωβρίου 2019·

25.  δηλώνει ότι θα στηρίξει μια παράταση της προβλεπόμενης στο άρθρο 50 περιόδου εάν υπάρχουν λόγοι και κάποιος σκοπός για την εν λόγω παράταση (όπως το να αποφευχθεί η «αποχώρηση χωρίς συμφωνία», το να διενεργηθούν γενικές εκλογές ή δημοψήφισμα, το να ανακληθεί το άρθρο 50 ή το να εγκριθεί συμφωνία αποχώρησης) και το έργο και η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ δεν επηρεάζονται αρνητικά·

26.  υπενθυμίζει ότι δεν θα προβεί σε καμία ψηφοφορία έγκρισης έως ότου το Κοινοβούλιο του ΗΒ εγκρίνει συμφωνία με την ΕΕ·

27.  σημειώνει την απόφαση της κυβέρνησης του ΗΒ, υπό τις παρούσες συνθήκες, να μην διορίσει υποψήφιο Επίτροπο στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε να στείλει αντιπροσώπους του ΗΒ σε ορισμένες συνεδριάσεις της ΕΕ από 1ης Σεπτεμβρίου 2019· τονίζει ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την ικανότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να λειτουργούν ομαλά, και επαναβεβαιώνει, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι οι βρετανοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσουν, έως την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, να είναι μέλη του ΕΚ με όλα τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους· υπενθυμίζει ότι, ενόσω παραμένει κράτος μέλος, το ΗΒ θα συνεχίσει να απολαύει των δικαιωμάτων του και να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας·

o
o   o

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

(1) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 24.
(2) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 2.
(3) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 32.
(4) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 40.
(5) ΕΕ L 80 I της 22.3.2019, σ. 1.
(6) ΕΕ L 101 της 11.4.2019, σ. 1.
(7) ΕΕ L 110 I της 25.4.2019, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου