Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2822(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0050/2019

Rozpravy :

PV 19/09/2019 - 4.2
CRE 19/09/2019 - 4.2

Hlasování :

PV 19/09/2019 - 7.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0018

Přijaté texty
PDF 141kWORD 49k
Čtvrtek, 19. září 2019 - Štrasburk
Myanmar, zejména situace Rohingů
P9_TA(2019)0018RC-B9-0050/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. září 2019 o Myanmaru, zejména o situaci Rohingů (2019/2822(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci Rohingů, zejména na usnesení přijatá ve dnech 21. května 2015(1), 7. července 2016(2), 15. prosince 2016(3), 14. září 2017(4), 14. června 2018(5) a 13. září 2018(6),

–  s ohledem na závěry Rady o Myanmaru/Barmě ze dne 26. února 2018 a ze dne 10. prosince 2018,

–  s ohledem na 5. dialog o lidských právech mezi Evropskou unií a Myanmarem, který se uskutečnil v myanmarském hlavním městě Neipyijto dne 14. června 2019,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu a doporučení poradní komise pro Rakhinský stát pod vedením Kofiho Annana,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka Rady bezpečnosti OSN o sexuálním násilí souvisejícím s konfliktem, která byla zveřejněna dne 23. března 2018 (S/2018/250),

–  s ohledem na zprávu Rady OSN pro lidská práva ze dne 8. srpna 2018 (A/HRC/42/50) o podrobných zjištěních nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Myanmar (UNIFFM), zprávu Rady OSN pro lidská práva ze dne 3. října 2018 o stavu lidských práv rohingských muslimů a dalších menšin v Myanmaru (A/HRC/RES/39/2) a na zprávu Rady OSN pro lidská práva ze dne 7. srpna 2019 o nezávislém vyšetřovacím mechanismu OSN pro Myanmar (A/HRC/42/66),

–  s ohledem na zprávu mise UNIFFM ze dne 22. srpna 2019 o sexuálním násilí a násilí na základě pohlaví v Myanmaru a o dopadu etnicky podmíněných konfliktů na rovnost žen a mužů (A/HRC/42/CRP.4),

–  s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1949 a na její dodatkové protokoly,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od roku 2017 opustilo Myanmar více než 700 000 Rohingů mířících za bezpečím do sousedního Bangladéše, neboť tyto osoby byly vystaveny represím, neustálému závažnému porušování svých lidských práv, včetně všudypřítomného vraždění, znásilňování a vypalování vesnic páchaného myanmarskými ozbrojenci v Rakhinském státě, jenž byl domovem pro více než jeden milion Rohingů;

B.  vzhledem k tomu, že Rohingové se všeobecně považují za jednu z nejvíce pronásledovaných menšin a že tvoří největší skupinu osob bez státní příslušnosti, jakož i vzhledem k tomu, že mnozí z nich nyní žijí v největším osídlení uprchlíků na světě – ve městě Cox’s Bazar v Bangladéši;

C.  vzhledem k tomu, že uprchlické tábory v Bangladéši jsou přeplněné a panují v nich nehygienické podmínky, ženy a děti v nich mají jen omezený přístup k mateřské a zdravotní péči a že jsou tato místa velice zranitelná vzhledem k tomu, že jsou vystavena přírodním pohromám, včetně sesuvů půdy a povodní; vzhledem k tomu, že populace Rohingů obývající uprchlické tábory stále čelí závažným hrozbám a že je kvůli nízké kvalitě potravin a vody vážně ohrožena různými chorobami a infekcemi; vzhledem k tomu, že rohingské děti stále nemají dostatečný přístup k formálnímu vzdělávání; vzhledem k tomu, že v posledních několika týdnech musejí uprchlíci z řad Rohingů snášet omezování své svobody projevu a svobody pokojně se shromažďovat a sdružovat se; vzhledem k tomu, že zákaz vycházení a přerušení komunikačních kanálů by mohlo ještě přispět k závažnému porušování práv těchto osob;

D.  vzhledem k tomu, že podle odhadů zůstává v Rakhinském státě okolo 600 000 Rohingů, kteří se bez ustání stávají terčem diskriminačních opatření a praktik, systematického porušování svých základních práv, svévolného zatýkání, věznění v přeplněných táborech, omezování svobody pohybu a je jim podstatně zúžen přístup ke vzdělávání a zdravotní péči;

E.  vzhledem k tomu, že od června 2019 myanmarské orgány blokují telekomunikační spojení v severní a střední části Rakhinského státu a ve městě Paletwa v Čjinském státě; vzhledem k tomu, že v Rakhinském státě probíhají přísné vojenské kontroly, které omezují přístup ke sdělovacím prostředkům i zpravodajské pokrytí;

F.  vzhledem k tomu, že Myanmar a Bangladéš předložily repatriační plány, které však byly z důvodu nedostatečných záruk zrušeny; vzhledem k tomu, že uprchlíci prošli silným traumatem a mají obavy z návratu do své rodné země; vzhledem k tomu, že veškeré navracení těchto osob musí být bezpečné, dobrovolné, důstojné, udržitelné a musí se řídit zásadou nenavracení;

G.  vzhledem k tomu, že dne 27. srpna 2018 zveřejnila mise UNIFFM zprávu, v níž dochází k závěru, že nejzávažnější porušení lidských práv a nejtěžší zločiny podle mezinárodního práva, včetně zločinů proti lidskosti a pravděpodobně i genocidia, byly spáchány na Rohinzích; vzhledem k tomu, že dne 10. prosince 2018 Rada vyjádřila nad závěry mise UNIFFM hluboké znepokojení; vzhledem k tomu, že Myanmar dosud odmítal povolit vyšetřovací misi zřízené Radou OSN pro lidská práva vstup do země a tento vstup zakázal i zvláštní zpravodajce OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru;

H.  vzhledem k tomu, že podle nejnovější zprávy mise UNIFFM ze dne 16. září 2019 jsou kroky myanmarské vlády i nadále součástí rozsáhlého a systematického útoku, který nabývá podoby perzekucí a dalších zločinů proti lidskosti a je směřován proti zbývající populaci Rohingů v Rakhinském státě; vzhledem k tomu, že ve své zprávě ze dne 22. srpna 2019 mise UNIFFM navíc uvedla, že setrvale dochází k závažným a úmyslným aktům sexuálnímu násilí a násilí založeného na pohlaví, včetně systematického a skupinového znásilňování a nuceného pohlavního styku, jež páchají myanmarské vojenské a bezpečnostní složky na rohingských ženách, dětech a transgender osobách v rámci kampaně etnických čistek s cílem terorizovat a trestat etnické menšiny; vzhledem k tomu, že sexuální násilí se využívá k rozdělení celých komunit a k odrazení žen a dívek od návratu do jejich domovů; vzhledem k tomu, že oběti znásilnění mohou v uprchlických táborech čelit sociálnímu vyloučení ze svých komunit;

I.  vzhledem k tomu, že EU soustavně vyzývá k tomu, aby byly osoby odpovědné za tyto činy pohnány k odpovědnosti, a že předložila a podpořila rezoluce přijaté Radou OSN pro lidská práva dne 27. září 2018 a třetím výborem Valného shromáždění OSN dne 16. listopadu 2018; vzhledem k tomu, že myanmarské orgány odmítají seriózně vyšetřit případy porušení lidských práv Rohingů a nechtějí vyvodit odpovědnost pachatelů těchto činů; vzhledem k tomu, že Myanmar i nadále popírá, že k porušení těchto práv kdy došlo; vzhledem k tomu, že ve svých funkcích zůstává většina vysokých armádních velitelů, kteří na útoky proti Rohingům dohlíželi; vzhledem k tomu, že odpovědné orgány odmítají spolupracovat s mechanismy OSN;

J.  vzhledem k tomu, že Rada prodloužila dne 29. dubna 2019 restriktivní opatření vztahující se na Myanmar o jeden rok do 30. dubna 2020, což se týká zákazu vstupu na území Unie i zmrazení majetku 14 vedoucích činitelů armády, pohraniční stráže a policie v Myanmaru, kteří jsou odpovědní za porušování lidských práv populace Rohingů a obyvatel vesnic a civilních osob z řad etnických menšin v Rakhinském, Kačjinském a Šanském státě;

K.  vzhledem k tomu, že Rohingové jsou bez státního občanství od roku 1982, kdy vstoupily v platnost myanmarské zákony upravující tuto problematiku, přičemž tyto právní předpisy nepřiznávají Rohingům základní občanská, politická a socio-ekonomická práva, jako je svoboda pohybu, právo účastnit se politického rozhodování, právo na práci nebo právo podílet se na systému sociálního zabezpečení; vzhledem k tomu, že podle odhadů je občanství upíráno 1,3 milionu Rohingů; vzhledem k tomu, že navrátivší se Rohingové by byli nuceni podepsat státní ověřovací listiny, na jejichž základě by jim bylo znemožněno nabýt státní občanství;

1.  opětovně a důrazně odsuzuje veškeré minulé i současné porušování lidských práv, jakož i systematické a rozsáhlé útoky, včetně vražd, pronásledování, znásilňování a ničení majetku, které podle zpráv mise UNIFFM a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva nabývají rozměru genocidia, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a které na populaci Rohingů páchají ozbrojené složky; důrazně odsuzuje neadekvátní reakci vojenských a bezpečnostních složek; upozorňuje na to, že armáda setrvale nerespektuje lidská práva zakotvená v mezinárodním právu, jakož i mezinárodní humanitární právo;

2.  vyjadřuje své nejhlubší znepokojení nad probíhajícím konfliktem, porušováním práv a hlášenými případy násilí na základě pohlaví páchaného na Rohinzích v Myanmaru ozbrojenými složkami; odsuzuje tyto činy, které jsou v rozporu s mezinárodním humanitárním právem i lidskými právy, a opětovně vyzývá myanmarskou vládu pod vedením Aun Schan Su Ťij a rovněž bezpečnostní složky k neprodlenému zastavení fyzického násilí, zabíjení, sexuálního násilí a násilí páchaného na základě pohlaví, které směřuje proti Rohingům a dalším etnickým skupinám;

3.  odsuzuje probíhající diskriminaci Rohingů, závažná omezení jejich svobody pohybu i skutečnost, že jim jsou v Myanmaru odpírány základní služby; zdůrazňuje, že svoboda sdělovacích prostředků a kritické žurnalistiky jsou klíčovými pilíři demokracie a napomáhají řádné správě, transparentnosti a demokratické odpovědnosti; vyzývá myanmarskou vládu, aby umožnila úplný a neomezený přístup do Rakhinského, Kačjinského a Šanského státu pro mezinárodní pozorovatele, včetně zvláštní zpravodajky OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, nezávislých pozorovatelů a organizací v oblasti lidských práv a humanitárních organizací, aby se zajistilo nezávislé a nestranné vyšetřování údajného závažného porušování lidských práv všemi stranami a byl odblokován internet ve čtyřech zbývajících obcích Ponnagyun, Mrauk-U, Kyuaktaw a Minbya;

4.  vyzývá myanmarské orgány, aby vytvořily podmínky a záruky umožňující bezpečný, dobrovolný, důstojný a udržitelný návrat pod dohledem OSN těm Rohingům, kteří se chtějí vrátit do své rodné země; naléhavě vyzývá vlády Myanmaru a Bangladéše, aby v plném rozsahu dodržovaly zásadu nenavracení; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby uznala plnoprávné občanství Rohingů, včetně souvisejících práv a ústavních záruk, a aby začala bezodkladně a v plném rozsahu provádět doporučení poradní komise pro Rakhinský stát; dále vyzývá myanmarskou vládu, aby zahájila dialog s rohingskými zástupci a aby Rohingy uznala jako jednu ze 135 zákonem uznaných etnických skupin v Myanmaru;

5.  uznává činnost pátého dialogu o lidských právech mezi Evropskou unií a Myanmarem; konstatuje, že se diskuse týkaly celé řady lidskoprávních otázek, například odpovědnosti za porušování lidských práv, situace v Rakhinském, Kačjinském a Šanském státě, včetně humanitárního přístupu, základních práv a svobod, potřeb vysídlených osob, hospodářských a sociálních práv, spolupráce v oblasti migrace a lidských práv na mnohostranných fórech; lituje skutečnosti, že tento dialog neměl na situaci na místě žádný vliv;

6.  vyzývá myanmarskou vládu a ozbrojené síly, aby umožnily důvěryhodné a nezávislé vyšetřování údajného závažného a systematického porušování lidských práv; zdůrazňuje, že pachatelé těchto trestných činů musí být bezodkladně postaveni před soud;

7.  znovu vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby se na mnohostranných fórech zasazovali o potrestání pachatelů trestných činů v Myanmaru; vítá v tomto ohledu vůdčí iniciativu EU při zřizování Nezávislého vyšetřovacího mechanismu OSN pro Myanmar (IIMM), jehož cílem je shromažďovat, konsolidovat, uchovávat a analyzovat důkazy o těch nejzávažnějších mezinárodních trestných činech a případech porušení práv spáchaných v Myanmaru od roku 2011; vyzývá Myanmar, aby spolupracoval s mezinárodním společenstvím na zajišťování odpovědnosti, a to i tím, že nově spuštěnému mechanismu IIMM umožní přístup do země; vyzývá EU, její členské státy i mezinárodní společenství, aby zajistily, že IIMM bude mít nezbytnou podporu, včetně finanční, k plnění svého mandátu;

8.  vítá skutečnost, že Rada EU pro zahraniční věci uvalila ve dnech 24. června 2018 a 21. prosince 2018 sankce na vojenské i civilní příslušníky myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), příslušníky pohraniční stráže a policisty odpovědné za závažné porušování lidských práv Rohingů, a očekává, že tito lidé budou v rámci sankčního režimu průběžně přezkoumáváni; opět vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby na Myanmar uvalila úplné zbrojní embargo a aby přijala cílené sankce proti těm fyzickým a právnickým osobám, které se zdají být odpovědné za závažné porušování lidských práv;

9.  připomíná myanmarské vládě, že musí plnit své povinnosti a závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které jsou základním prvkem režimu „Vše kromě zbraní“ (EBA); očekává, že Komise zahájí v tomto ohledu vyšetřování; vyslovuje politování nad tím, že Komise toto vyšetřování stále ještě nezahájila;

10.  vítá rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu (MTS) ohledně jeho příslušnosti ve věci deportace Rohingů z Myanmaru i rozhodnutí hlavní prokurátorky MTS zahájit předběžné vyšetřování trestných činů, které byly spáchány na rohingských obyvatelích a které spadají do příslušnosti tohoto soudu od října 2016; vyzývá myanmarské orgány, aby s MTS spolupracovaly; vyzývá Myanmar, aby se stal signatářem Římského statutu MTS; vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby situaci v Myanmaru postoupila MTS, včetně všech trestných činů spáchaných proti Rohingům, které spadají do jeho příslušnosti, nebo aby vytvořila ad hoc mezinárodní trestní soud; opět vyzývá EU a její členské státy, aby v Radě bezpečnosti OSN převzaly hlavní iniciativu při požadování toho, aby situace v Myanmaru byla postoupena MTS; dále žádá EU a její členské státy, aby se připojily k úsilí o zahájení řízení u Mezinárodního trestního soudu o možném porušení Úmluvy OSN proti genocidě ze strany Myanmaru a aby toto úsilí podporovaly;

11.  vyzývá EU a její členské státy, aby na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva prosazovaly přijetí rezoluce o Myanmaru;

12.  oceňuje úsilí, které vyvíjí vláda Bangladéše a jeho obyvatelé s cílem poskytnout rohingským uprchlíkům útočiště a bezpečí, a vybízí je, aby uprchlíkům přicházejícím z Myanmaru i nadále poskytovali humanitární pomoc; vyzývá bangladéšské orgány, aby rohingským dětem zajistily úplný a nediskriminační přístup ke kvalitnímu vzdělávání, aby odstranily omezení týkající se přístupu k internetu a online komunikacím i svobody pohybu a aby zajistily, že bezpečnostní síly činné v táborech budou dodržovat všechny standardy na ochranu osobní bezpečnosti uprchlíků;

13.  vítá skutečnost, že EU na začátku září 2019 poskytla Světovému potravinovému programu OSN potravinovou pomoc v hodnotě dvou milionů EUR pro rohingské tábory ve městě Cox’s Bazar, žádá však Radu a Komisi, aby s ohledem na potřeby na místě ve svém úsilí pokračovaly; připomíná, že finanční odpovědnost za pomoc uprchlíkům by neměla neúměrně dopadat na Bangladéš; vyzývá, aby byla komunitám, které se o uprchlíky starají, poskytována další mezinárodní podpora, a to i v podobě řešení domácích sociálních, vzdělávacích a hospodářských problémů, jakož i problémů v oblasti zdravotní péče;

14.  dále připomíná, že je nutné, aby byla v uprchlických táborech poskytována lékařská a psychologická pomoc, která bude zvláště uzpůsobena potřebám zranitelných skupin, včetně žen a dětí; vyzývá k rozsáhlejšímu poskytování podpůrných služeb obětem znásilnění a sexuálních útoků;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, státní poradkyni Aun Schan Su Ťij, vládě a parlamentu Bangladéše, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), mezivládní komisi pro lidská práva v rámci sdružení ASEAN, zvláštní zpravodajce OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Úř. věst. C 353, 27.9.2016, s. 52.
(2) Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 134.
(3) Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 112.
(4) Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 109.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0261.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2018)0345.

Poslední aktualizace: 20. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí