Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0040/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/09/2019 - 7.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0020

Приети текстове
PDF 135kWORD 53k
Четвъртък, 19 септември 2019 г. - Страсбург
Патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси
P9_TA(2019)0020RC-B9-0040/2019

Резолюция на Европейския парламент от 19 септември 2019 г. относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси (2019/2800(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно патентите и правата на селекционерите на растения(2),

—  като взе предвид Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 г. относно правната закрила на биотехнологичните изобретения(3), и по-специално член 4 от нея, в който се посочва, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, не са патентоспособни,

—  като взе предвид Европейската патентна конвенция (ЕПК) от 5 октомври 1973 г., и по-специално член 53, буква б) от нея,

—  като взе предвид Правилника за прилагане на ЕПК, и по-специално правило 26 от него, в което се посочва, че Директива 98/44/ЕО следва да бъде използвана като допълнително средство за тълкуване на европейските патентни заявки и патентите, отнасящи се до биотехнологичните изобретения,

—  като взе предвид известието на Комисията от 8 ноември 2016 г. относно някои разпоредби на Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правната закрила на биотехнологичните изобретения(4),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 1 март 2017 г. във връзка с известието на Комисията относно някои разпоредби на Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правната закрила на биотехнологичните изобретения(5),

—  като взе предвид решението на Административния съвет на Европейската патентна организация от 29 юни 2017 г. за изменение на правила 27 и 28 от Правилника за прилагане на ЕПК (CA/D 6/17)(6),

—  като взе предвид сезирането от страна на председателя на ЕПВ на Разширената колегия по жалбите на ЕПВ по няколко въпроса, свързани с решение T 1063/18 на Техническата колегия по жалбите 3.3.04 на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) от 5 декември 2018 г.(7),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения(8) (наричан оттук нататък „Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета“), и по-специално член 15, буква в) от него, в която се предвижда освобождаване на селекционерите,

—  като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост, включително търговията с фалшифицирани стоки, и по-специално член 27, параграф 3 от него,

—  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че свободният достъп до растителен материал (включително растителни характеристики) е от изключително значение за иновативния капацитет на европейските сектори на селекционирането на растителни сортове и селското стопанство, тяхната конкурентоспособност и развитието на нови сортове растения, за да се гарантира световната продоволствена сигурност, да се противодейства на изменението на климата и да се предотвратят монополите в сектора на селекционирането, като същевременно се предоставят повече възможности за МСП и земеделските стопани;

Б.  като има предвид, че всяко ограничение или всеки опит за затрудняване на достъпа до генетични ресурси може да доведе до прекомерна пазарна концентрация в областта на селекцията на растения в ущърб на пазарната конкуренция, потребителите, европейския вътрешен пазар и продоволствената сигурност;

В.  като има предвид, че патентите за продукти, получени от биологични по своята същност процеси, или за генетичен материал, необходим за конвенционална селекция, подкопават изключването, установено в член 53, буква б) от ЕПК и в член 4 от Директива 98/44/ЕО;

Г.  като има предвид, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, като например растения, семена, местни характеристики и гени, трябва да бъдат изключени от патентоспособност;

Д.  като има предвид, че селекцията на сортове растения и породи животни представлява процес, прилаган от земеделските стопани и земеделските общности от възникването на селското стопанство, и като има предвид, че неограниченото използване на сортове, породи и методи за селекция е важно за генетичното разнообразие;

Е.  като има предвид, че Директива 98/44/ЕО урежда областта на биотехнологичните изобретения, и по-специално генното инженерство;

Ж.  като има предвид, че в своето известие от 8 ноември 2016 г. Комисията заключава, че намерението на законодателя на ЕС при приемането на Директива 98/44/ЕО е било да се изключат от патентоспособност продуктите, получени чрез биологични по своята същност процеси;

З.  като има предвид, че в заключенията си от 3 февруари 2017 г. Съветът приветства известието на Комисията; като има предвид, че всички участващи законодателни органи на ЕС ясно заявиха, че намерението на законодателя на ЕС при приемането на Директива 98/44/ЕО е било да се изключат от патентоспособност продуктите, получени чрез биологични по своята същност процеси;

И.  като има предвид, че на 29 юни 2017 г. Административният съвет на ЕПВ измени правила 27 и 28 от Правилника за прилагане на ЕПК(9) и установи забрана на патенти за растения и животни, получени чрез биологични по своята същност процеси;

Й.  като има предвид, че 38-те договарящи се държави на ЕПК потвърдиха, че тяхното национално законодателство и практиката им са приведени в съответствие с изискванията за ефективно изключване от патентоспособност на продукти, получени чрез биологични по своята същност процеси;

К.  като има предвид, че договарящите се държави на ЕПК са изразили своите опасения относно правната несигурност, породена от решение T 1063/18(10) от 5 декември 2018 г. на Техническата колегия по жалбите 3.3.04;

Л.  като има предвид, че председателят на ЕПВ сезира Разширената колегия по жалбите на ЕПВ относно това решение по време на 159-ото заседание на Административния съвет през март 2019 г.;

М.  като има предвид, че многобройни заявки, отнасящи се до продукти, получени от биологични по своята същност процеси, очакват решение от ЕПВ, което поставя заявителите, както и всички, които ще бъдат засегнати от тези патенти, в остра нужда от правно обвързващо решение относно действителността на правило 28, параграф 2;

Н.  като има предвид, че основополагащ принцип на международната система за правна закрила на сортовете растения, основаваща се на Международната конвенция за закрила на новите сортове растения (Конвенцията UPOV) от 1991 г., и на системата на ЕС, базираща се на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, е, че титулярят на правото върху даден сорт растение не може да възпре други да използват защитения сорт растение за по-нататъшни дейности по селекция;

1.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с решението на Техническата колегия по жалбите 3.3.04 на ЕПВ от 5 декември 2018 г. (T 1063/18), което създава положение на правна несигурност;

2.  отново заявява, че съгласно Директива 98/44/ЕО и волята на законодателя на ЕС растителните сортове и животинските видове, включително частите и характеристиките, биологичните по своята същност процеси, както и продуктите, получени чрез такива процеси, не са по никакъв начин патентоспособни;

3.  счита, че вътрешните правила за вземане на решения на ЕПВ не трябва да подкопават демократичния политически контрол на европейското патентно право и неговото тълкуване, както и волята на законодателя, уточнена в известието на Комисията от 8 ноември 2016 г. относно някои разпоредби на Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правната закрила на биотехнологичните изобретения;

4.  счита, че всеки опит за патентоване на продукти, получени чрез конвенционална селекция, включително кръстосване, или на генетичен материал, необходим за конвенционална селекция, подкопава изключването, предвидено в член 53, буква б) от ЕПК и в член 4 от Директива 98/44/ЕО;

5.  призовава Комисията и държавите членки да направят всичко, което попада в обхвата на техните правомощия, за да се осигури правна сигурност по отношение на забраната на патентоспособността на продукти, получени от биологични по своята същност процеси, от страна на ЕПВ;

6.  приветства известието на Комисията от 8 ноември 2016 г., в което се изяснява, че волята на законодателя на ЕС при приемането на Директива 98/44/ЕО е била да се изключат от патентоспособност продуктите, получени чрез биологични по своята същност процеси; приветства привеждането в съответствие на законодателствата и практиките в договарящите държави на ЕПК, както и решението на Административния съвет на ЕПВ за изясняване на обхвата и смисъла на член 53, буква б) от ЕПК относно изключенията от патентоспособност;

7.  призовава Комисията и държавите членки да защитават иновативния капацитет на европейските сектори на селекционирането на растителни сортове и селското стопанство, както и общия интерес на обществото, и да гарантират, че Съюзът ефективно ще осигури гарантирания достъп до материал, получен от биологични по своята същност процеси, за селекция на сортове растения, както и неговото използване, с цел — когато е приложимо — да не се нарушават практиките, гарантиращи правата на земеделските стопани и освобождаването на селекционерите;

8.  поради това настоятелно призовава Комисията да представи на Разширената колегия по жалбите на ЕПВ преди 1 октомври 2019 г. становище amicus curiae, потвърждаващо заключенията, заложени в нейното известие от 2016 г., че волята на законодателя на ЕС при приемането на Директива 98/44/ЕО е била да се изключат от патентоспособност продукти, получени чрез биологични по своята същност процеси, както и да приложи настоящата резолюция към своето становище;

9.  призовава Разширената колегия по жалбите на ЕПВ незабавно да възстанови правната сигурност, като даде утвърдителен отговор на въпросите, с които е сезирана от председателя на ЕПВ, в интерес на селекционерите, земеделските стопани и обществеността;

10.  призовава Комисията активно да работи с трети държави при договарянето на споразумения за търговия и партньорство, с цел да гарантира изключването от патентоспособност на биологичните по своята същност процеси и на продуктите от тези процеси;

11.  призовава Комисията да се стреми към изключване от патентоспособност на биологичните по своята същност процеси и техните продукти в контекста на разискванията за хармонизация на многостранното патентно право;

12.  призовава Комисията да докладва относно развитието на патентното право и последиците от него в областта на биотехнологията и генното инженерство, както се изисква съгласно член 16, буква в) от Директива 98/44/ЕО и в съответствие с искането на Парламента в неговата резолюция от 17 декември 2015 г. относно патентите и правата на селекционерите на растения, както и да анализира допълнително въпросите, свързани с обхвата на защитата на патентите;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, за да бъде включена в писмено становище в Разширената колегия по жалбите на ЕПВ до 1 октомври 2019 г., и на Съвета.

(1) ОВ C 261 E, 10.9.2013 г., стр. 31.
(2) OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 188.
(3) ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13.
(4) OВ C 411, 8.11.2016 г., стр. 3.
(5) OВ C 65, 1.3.2017 г., стр. 2.
(6) Официален бюлетин на ЕПВ, A56, 31.7.2017 г.
(7) Официален бюлетин на ЕПВ, A52, 31.5.2019 г.
(8) ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.
(9) Официален бюлетин на ЕПВ, A56, 31.7.2017 г. (CA/D 6/17).
(10) https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

Последно осъвременяване: 20 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност