Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0040/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/09/2019 - 7.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0020

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 46k
Torsdag den 19. september 2019 - Strasbourg
Patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder
P9_TA(2019)0020RC-B9-0040/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 19. september 2019 om patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder (2019/2800(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder(1),

–  der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om patenter og planteforædleres rettigheder(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser(3), særlig artikel 4, hvorefter produkter, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, ikke kan patenteres,

–  der henviser til den europæiske patentkonvention (EPK) af 5. oktober 1973, særlig artikel 53, litra b),

–  der henviser til gennemførelsesbestemmelserne til EPK, særlig artikel 26, som fastslår, at direktiv 98/44/EF skal anvendes som supplerende fortolkningsbidrag i forbindelse med europæiske patentansøgninger og patenter vedrørende bioteknologiske opfindelser,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. november 2016 om visse artikler i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 1. marts 2017 om Kommissionens meddelelse om visse artikler i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retslig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser(5),

–  der henviser til Den Europæiske Patentorganisations Administrationsråds afgørelse af 29. juni 2017 om ændring af artikel 27 og 28 i gennemførelsesbestemmelserne til EPK (CA/D 6/17)(6),

–  der henviser til EPO's formands indbringelse for EPO's udvidede appelkammer af en række spørgsmål vedrørende afgørelse T 1063/18 af 5. december 2018 fra Den Europæiske Patentmyndigheds (EPO's) tekniske appelkammer 3.3.04(7),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse(8) (i det følgende "Rådets forordning (EF) nr. 2100/94"), særlig artikel 15, litra c), ifølge hvilken forædlere er undtaget,

–  der henviser til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder handel med forfalskede varemærkevarer (TRIPS), navnlig artikel 27, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at fri adgang til plantemateriale (herunder planteegenskaber) er absolut nødvendigt for den europæiske planteforædlingssektors og landbrugssektors innovative formåen og konkurrenceevne og for udviklingen af nye plantesorter med henblik på at sikre global fødevaresikkerhed, håndtere klimaforandringer og forhindre monopoler i forædlingssektoren og samtidig skabe øgede muligheder for SMV'er og landbrugere;

B.  der henviser til, at enhver indskrænkning af eller ethvert forsøg på at hindre adgang til genetiske ressourcer kan føre til en uforholdsmæssig markedskoncentration inden for planteforædling til skade for markedskonkurrencen, forbrugerne og EU's indre marked og fødevaresikkerheden;

C.  der henviser til, at patenter på produkter frembragt ved overvejende biologiske processer eller på genetisk materiale, der er nødvendigt for konventionel avl, underminerer undtagelsen i artikel 53, litra b), i EPK og i artikel 4 i direktiv 98/44/EF;

D.  der henviser til, at produkter, der hidrører fra overvejende biologiske fremgangsmåder, såsom planter, frø, medfødte egenskaber og gener, bør udelukkes fra patentering;

E.  der henviser til, at plante- og dyreforædling er en proces, der er blevet praktiseret af landbrugere og landbrugssamfund lige siden agerbrugets opståen, og at en uindskrænket anvendelse af sorter og forædlingsmetoder er vigtigt for den genetiske mangfoldighed;

F.  der henviser til, at direktiv 98/44/EF indeholder regler om bioteknologiske opfindelser, især genteknologi;

G.  der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse af 8. november 2016 konkluderede, at EU's lovgivningsmyndigheds intention med vedtagelsen af direktiv 98/44/EF var at udelukke produkter frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder fra patentering;

H.  der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 3. februar 2017 hilser Kommissionens meddelelse velkommen; der henviser til, at samtlige lovgivende parter indblandet på EU-plan har gjort det helt klart, at EU-lovgivers intention med vedtagelsen af direktiv 98/44/EF var at udelukke produkter frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder fra patentering;

I.  der henviser til, at Administrationsrådet for Den Europæiske Patentmyndighed den 29. juni 2017 ændrede artikel 27 og 28 i gennemførelsesbestemmelserne til EPK(9) og fastslog, at patenter på planter og dyr, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, er forbudt;

J.  der henviser til, at de 38 kontraherende stater i EPO har bekræftet, at deres nationale ret og praksis er afstemt således, at de reelt udelukker produkter frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder fra patentering;

K.  der henviser til, at de kontraherende stater i EPK har givet udtryk for bekymring over den retsusikkerhed, der er forårsaget af afgørelse T 1063/18(10) af 5. december 2018 truffet af det tekniske appelkammer 3.3.04;

L.  der henviser til, at denne afgørelse blev indbragt for EPO's udvidede appelkammer af EPO's formand på Administrationsrådets 159. møde i marts 2019;

M.  der henviser til, at en lang række ansøgninger vedrørende produkter frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder venter på en afgørelse fra EPO, og at såvel ansøgerne som de, der vil blive berørt af disse patenter, har hårdt brug for retssikkerhed om gyldigheden af artikel 28, stk. 2;

N.  der henviser til, at det er et grundlæggende princip i det internationale system for sortsbeskyttelse baseret på UPOV-konvention fra 1991 og i EU-systemet baseret på Rådets forordning (EF) nr. 2100/94, at indehaveren af en plantesortsrettighed ikke kan forhindre andre i at bruge den beskyttede plantesort til yderligere forædling;

1.  er dybt bekymret over afgørelsen (T 1063/18) af 5. december 2018 truffet af det tekniske appelkammer 3.3.04, som skaber en situation med retsusikkerhed;

2.  gentager, at plantesorter og dyreracer, herunder dele og egenskaber, overvejende biologiske fremgangsmåder såvel som produkter frembragt ved sådanne fremgangsmåder ikke på nogen måde kan patenteres jf. direktiv 98/44/EF og EU-lovgivers hensigt;

3.  mener, at EPO's interne regler for beslutningstagning ikke må underminere den demokratiske politiske kontrol med den europæiske patentlovgivning og fortolkningen heraf og lovgivers hensigt som præciseret i Kommissionens meddelelse af 8. november 2016 om visse artikler i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retslig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser;

4.  mener, at ethvert forsøg på at patentere produkter frembragt ved konventionel avl, herunder krydsning og udvælgelse, eller genetisk materiale, som er nødvendigt for konventionel forædling, underminerer den undtagelse, der er fastsat i artikel 53, litra b), i EPK og i artikel 4 i direktiv 98/44/EF;

5.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at tilvejebringe juridisk klarhed om et forbud fra EPO mod patentering af produkter, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder;

6.  glæder sig over Kommissionens meddelelse af 8. november 2016, der præciserer, at EU-lovgivers hensigt med vedtagelsen af direktiv 98/44/EF var at udelukke produkter frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder fra patentering; glæder sig over den tilpasning, som de kontraherende stater i EPK har foretaget af deres nationale ret og praksis, samt over EPO's Administrationsråds afgørelse med henblik på afklaring af anvendelsesområdet for og meningen med artikel 53, litra b), i EPK vedrørende undtagelser for patenterbarhed;

7.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at beskytte de europæiske planteforædlings- og landbrugssektorers innovative formåen og offentlighedens interesser og sikre, at Unionen effektivt værner om en garanteret adgang til og anvendelse af materiale, der er frembragt ved overvejende biologiske planteforædlingsprocesser, for - hvor det er relevant - ikke at gribe ind i praksisser, der garanterer landbrugernes rettigheder og avlernes fritagelse;

8.  opfordrer derfor Kommissionen til inden den 1. oktober 2019 til EPO's udvidede appelkammer at indgive et amicus curiae-indlæg, der bekræfter konklusionerne i Kommissionens meddelelse fra 2016 om, at det i forbindelse med vedtagelsen af direktiv 98/44/EF var EU-lovgivers hensigt at udelukke produkter frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder fra patenterbarhed, og til at vedlægge sin erklæring denne beslutning;

9.  opfordrer EPO's udvidede appelkammer til straks at genoprette retssikkerheden ved at svare bekræftende på de spørgsmål, som EPO's formand har indbragt for det, af hensyn til avlerne, landbrugerne og offentligheden;

10.  opfordrer Kommissionen til aktivt at gå i dialog med tredjelande, når den forhandler handels- og partnerskabsaftaler, for at sikre, at overvejende biologiske fremgangsmåder og produkter heraf udelukkes fra patentering;

11.  opfordrer Kommissionen til at fastholde udelukkelsen fra patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder og produkter frembragt herved i forbindelse med drøftelser om harmonisering af multilateral patentret;

12.  opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport om patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi som fastlagt i artikel 16, litra c), i direktiv 98/44/EF og som krævet af Parlamentet i dets beslutning af 17. december 2015 om patenter og planteforædleres rettigheder og til yderligere at analysere spørgsmål relateret til omfanget af patentbeskyttelse;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen med henblik på indarbejdelse i en skriftlig erklæring til EPO's udvidede appelkammer senest den 1. oktober 2019 og til Rådet.

(1) EUT C 261 E af 10.9.2013, s. 31.
(2) EUT C 399 af 24.11.2017, s. 188.
(3) EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13.
(4) EUT C 411 af 8.11.2016, s. 3.
(5) EUT C 65 af 1.3.2017, s. 2.
(6) Den Europæiske Patentorganisations Meddelelsesblad, A56 af 31.7.2017.
(7) Den Europæiske Patentorganisations Meddelelsesblad, A52 af 31.5.2019.
(8) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.
(9) Den Europæiske Patentorganisations Meddelelsesblad, A56 af 31.7.2017 (CA/D 6/17).
(10) https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

Seneste opdatering: 10. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik