Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2800(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0040/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/09/2019 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0020

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 49k
Torstai 19. syyskuuta 2019 - Strasbourg
Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus
P9_TA(2019)0020RC-B9-0040/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. syyskuuta 2019 kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta (2019/2800(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 10. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman olennaisesti biologisten menetelmien patentoinnista(1),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman patenteista ja kasvinjalostajan oikeuksista(2),

–  ottaa huomioon bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta 6. heinäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY(3) ja erityisesti sen 4 artiklan, jossa todetaan, että patenttia ei myönnetä olennaisesti biologisille menetelmille kasvien ja eläinten jalostamiseksi,

–  ottaa huomioon 5. lokakuuta 1973 tehdyn Euroopan patenttisopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan b alakohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan patenttisopimuksen soveltamismääräykset ja erityisesti niiden 26. säännön, jossa määrätään, että bioteknologian keksintöjä koskevissa eurooppapatenttihakemuksissa ja eurooppapatenteissa on käytettävä direktiiviä 98/44/EY täydentävänä tulkintakeinona,

–  ottaa huomioon 8. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY tietyistä artikloista(4),

–  ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät komission tiedonannosta bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY tietyistä artikloista(5),

–  ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2017 tehdyn Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvoston päätöksen Euroopan patenttisopimuksen soveltamismääräysten (CA/D 6/17) 27. ja 28. säännön muuttamisesta(6),

–  ottaa huomioon Euroopan patenttiviraston pääjohtajan päätöksen saattaa 5. joulukuuta 2018 asiassa T 1063/18 annettuun Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan 3.3.04 päätökseen liittyvät useat kysymykset Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan ratkaistaviksi(7),

–  ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94(8) (jäljempänä ’neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94’) ja erityisesti sen 15 artiklan c alakohdan, jossa säädetään uusien lajikkeiden jalostajalle kuuluvasta vapaudesta,

–  ottaa huomioon sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista, mukaan lukien tuoteväärennösten kauppa (TRIPS), ja erityisesti sen 27 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että (myös kasvien ominaisuuksia sisältävän) kasvimateriaalin vapaa saanti on ehdottoman tärkeää Euroopan kasvinjalostusalan ja maatalousalan innovointivalmiuksien, niiden kilpailukyvyn ja uusien kasvilajikkeiden kehittämisen kannalta, jotta voidaan taata globaali elintarviketurva, torjua ilmastonmuutosta ja estää kasvinjalostuksen monopolit, ja että samalla voidaan tarjota enemmän mahdollisuuksia pk-yrityksille ja viljelijöille;

B.  ottaa huomioon, että geenivarojen saatavuuden rajoittaminen tai pyrkimys vaikeuttaa niiden saatavuutta voi johtaa kasvinjalostusalan markkinoiden liialliseen keskittymiseen, mikä on haitaksi markkinakilpailulle, kuluttajille ja Euroopan sisämarkkinoille sekä ruokaturvalle;

C.  katsoo, että olennaisesti biologisilla menetelmillä saatuja tuotteita tai tavanomaisessa jalostuksessa tarvittavaa geneettistä materiaalia koskevat patentit heikentävät Euroopan patenttisopimuksen 53 artiklan b alakohdassa ja direktiivin 98/44/EY 4 artiklassa vahvistettua rajoitusta;

D.  toteaa, että patentoitavuuden ulkopuolelle olisi jätettävä olennaisesti biologisilla menetelmillä saadut tuotteet, kuten kasvit, siemenet, luontaiset ominaisuudet ja geenit;

E.  ottaa huomioon, että kasvin- ja eläinjalostus on prosessi, jota viljelijät ja kasvattajat sekä maatalousyhteisöt ovat harjoittaneet maatalouden synnystä lähtien, ja että lajikkeiden ja jalostusmenetelmien rajoittamaton käyttö on tärkeää geneettisen monimuotoisuuden kannalta;

F.  toteaa, että direktiivissä 98/44/EY säädetään bioteknologian keksinnöistä ja erityisesti geenitekniikasta;

G.  ottaa huomioon, että komissio toteaa 8. marraskuuta 2016 antamassaan tiedonannossa, että antaessaan direktiivin 98/44/EY unionin lainsäätäjän tarkoituksena oli jättää olennaisesti biologisilla menetelmillä saadut tuotteet patentoitavuuden ulkopuolelle;

H.  ottaa huomioon, että 3. helmikuuta 2017 annetuissa päätelmissä neuvosto pitää komission tiedonantoa myönteisenä; toteaa, että kaikki asianomaiset unionin lainsäätäjät ovat tehneet täysin selväksi, että antaessaan direktiivin 98/44/EY unionin lainsäätäjän tarkoituksena oli jättää olennaisesti biologisilla menetelmillä saadut tuotteet patentoitavuuden ulkopuolelle;

I.  ottaa huomioon, että Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvosto muutti 29. kesäkuuta 2017 Euroopan patenttisopimuksen soveltamismääräysten 27. ja 28. sääntöä(9) ja päätti, että olennaisesti biologisilla menetelmillä saatuja kasveja ja eläimiä koskevat patentit ovat kiellettyjä;

J.  ottaa huomioon, että Euroopan patenttisopimuksen 38 sopimusvaltiota ovat vahvistaneet yhdenmukaistaneensa kansallisia lainsäädäntöjään ja käytäntöjään siten, että olennaisesti biologisilla menetelmillä saadut tuotteet jätetään tosiasiallisesti patentoitavuuden ulkopuolelle;

K.  ottaa huomioon, että Euroopan patenttisopimuksen sopimusvaltiot ovat ilmaisseet huolensa oikeudellisesta epävarmuudesta, joka on aiheutunut 5. joulukuuta 2018 asiassa T 1063/18 tehdystä teknisen valituslautakunnan 3.3.04 päätöksestä(10);

L.  toteaa, että maaliskuussa 2019 pidetyssä hallintoneuvoston 159. kokouksessa Euroopan patenttiviraston pääjohtaja saattoi tämän päätöksen Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan ratkaistavaksi;

M.  ottaa huomioon, että olennaisesti biologisilla menetelmillä saatuja tuotteita koskeviin lukuisiin hakemuksiin odotetaan Euroopan patenttiviraston päätöstä ja että hakijoille sekä kaikille niille, joihin kyseiset patentit vaikuttavat, on äärimmäisen tärkeää saada oikeusvarmuus 28. säännön 2 kohdan pätevyydestä;

N.  ottaa huomioon, että vuoden 1991 UPOV-yleissopimukseen perustuvassa kansainvälisessä kasvinjalostajanoikeusjärjestelmässä ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 2100/94 perustuvassa unionin järjestelmässä yhtenä perusperiaatteena on, että kasvinjalostajanoikeuden haltija ei voi estää muita käyttämästä suojattua kasvilajiketta jatkojalostustoimintaan;

1.  ilmaisee syvän huolensa 5. joulukuuta 2018 asiassa T 1063/18 tehdystä Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan 3.3.04 päätöksestä, joka on luonut oikeudellisesti epävarman tilanteen;

2.  muistuttaa, että direktiivin 98/44/EY ja EU:n lainsäätäjän aikomuksen mukaisesti kasvilajikkeet ja eläinlajit, myös niiden osat ja ominaisuudet, olennaisesti biologiset menetelmät sekä tällaisilla menetelmillä saadut tuotteet eivät saa olla millään tavoin patentoitavissa;

3.  katsoo, että Euroopan patenttiviraston sisäistä päätöksentekoa koskevilla säännöillä ei saa heikentää Euroopan patenttioikeuteen kohdistuvaa demokraattista poliittista valvontaa eikä patenttioikeuden tulkintaa eikä horjuttaa lainsäätäjän tavoitetta, sellaisena kuin se on määritetty 8. marraskuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY tietyistä artikloista;

4.  katsoo, että yritykset patentoida tavanomaisilla jalostusmenetelmillä, myös risteytyksellä ja valinnalla, saatuja tuotteita tai tavanomaisessa jalostuksessa tarvittavaa geneettistä materiaalia heikentävät Euroopan patenttisopimuksen 53 artiklan b alakohdassa ja direktiivin 98/44/EY 4 artiklassa vahvistettua rajoitusta;

5.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kaiken voitavansa, jotta saadaan oikeudellinen selkeys siitä, että Euroopan patenttivirasto kieltää sellaisten tuotteiden patentoitavuuden, jotka on saatu olennaisesti biologisilla menetelmillä;

6.  suhtautuu myönteisesti 8. marraskuuta 2016 annettuun komission tiedonantoon, jossa selvennetään, että antaessaan direktiivin 98/44/EY unionin lainsäätäjän tarkoituksena oli jättää olennaisesti biologisilla menetelmillä saadut tuotteet patentoitavuuden ulkopuolelle; pitää myönteisenä, että Euroopan patenttisopimuksen sopimusvaltiot ovat yhdenmukaistaneet lainsäädäntöjään ja käytäntöjään, ja suhtautuu myönteisesti Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvoston päätökseen selventää Euroopan patenttisopimuksen 53 artiklan b alakohdan soveltamisalaa ja merkitystä patentoitavuuteen sovellettavien poikkeusten osalta;

7.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan Euroopan kasvinjalostusalan ja maatalousalan innovointivalmiuksia ja yleistä etua ja varmistamaan, että unioni turvaa olennaisesti biologisilla menetelmillä saadun materiaalin taatun saatavuuden ja käytön kasvinjalostuksessa, jotta ei puututtaisi käytäntöihin, joilla varmistetaan viljelijöiden oikeudet ja uusien lajikkeiden jalostajalle kuuluva vapaus;

8.  kehottaa komissiota sen vuoksi toimittamaan Euroopan patenttiviraston laajennetulle valituslautakunnalle ennen 1. lokakuuta 2019 amicus curiae -lausuman, jossa vahvistetaan komission vuonna 2016 antamassa tiedonannossa esitetyt päätelmät, joiden mukaan antaessaan direktiivin 98/44/EY unionin lainsäätäjän tarkoituksena oli jättää olennaisesti biologisilla menetelmillä saadut tuotteet patentoitavuuden ulkopuolelle, ja kehottaa liittämään lausumaan tämän päätöslauselman;

9.  kehottaa Euroopan patenttiviraston laajennettua valituslautakuntaa palauttamaan viipymättä kasvinjalostajien, viljelijöiden ja yleisen edun vuoksi oikeusvarmuuden vastaamalla myönteisesti kysymyksiin, jotka Euroopan patenttiviraston pääjohtaja on saattanut sen ratkaistaviksi;

10.  kehottaa komissiota ottamaan asian aktiivisesti esiin kolmansien maiden kanssa käydessään kauppa- ja kumppanuussopimusneuvotteluja sen varmistamiseksi, että olennaisesti biologiset menetelmät ja niillä saadut tuotteet jäävät patentoitavuuden ulkopuolelle;

11.  kehottaa komissiota pyrkimään monenvälisen patenttioikeuden yhdenmukaistamisesta käytävien keskustelujen yhteydessä siihen, että olennaisesti biologiset menetelmät jäävät patentoitavuuden ulkopuolelle;

12.  kehottaa komissiota raportoimaan patenttioikeuden kehittymisestä ja vaikutuksista bioteknologian ja geenitekniikan alalla, kuten direktiivin 98/44/EY 16 artiklan c alakohdassa edellytetään ja kuten parlamentti on pyytänyt patenteista ja kasvinjalostajan oikeuksista 17. joulukuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa, ja kehottaa sitä analysoimaan edelleen patenttisuojan laajuuteen liittyviä kysymyksiä;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle sen sisällyttämiseksi kirjalliseen lausumaan Euroopan patenttiviraston laajennetulle valituslautakunnalle viimeistään 1. lokakuuta 2019 ja neuvostolle.

(1) EUVL C 261 E, 10.9.2013, s. 31.
(2) EUVL C 399, 24.11.2017, s. 188.
(3) EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.
(4) EUVL C 411, 8.11.2016, s. 3.
(5) EUVL C 65, 1.3.2017, s. 2.
(6) EPOn virallinen lehti, A56, 31.7.2017.
(7) EPOn virallinen lehti, A52, 31.5.2019.
(8) EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1.
(9) EPOn virallinen lehti, A56, 31.7.2017 (CA/D 6/17).
(10) https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö