Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2800(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0040/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/09/2019 - 7.4

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0020

Priimti tekstai
PDF 128kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2019 m. rugsėjo 19 d. - Strasbūras
Galimybė patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus
P9_TA(2019)0020RC-B9-0040/2019

2019 m. rugsėjo 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus (2019/2800(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl patentų ir selekcininkų teisių(2),

–  atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos(3), ypač į jos 4 straipsnį, kuriame nustatyta, kad produktai, išvesti taikant iš esmės biologinius būdus, yra nepatentabilūs,

–  atsižvelgdamas į 1973 m. spalio 5 d. Europos patentų konvenciją, ypač į jos 53 straipsnio b punktą,

–  atsižvelgdamas į Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisykles, ypač į jų 26 straipsnį, kuriame nustatyta, kad Direktyva 98/44/EB turi būti naudojama kaip papildoma priemonė siekiant aiškinti Europos patento paraiškas ir patentus, susijusius su biotechnologiniais išradimais,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 8 d. Komisijos pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos(4) tam tikrų straipsnių,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 1 d. Tarybos išvadas dėl Komisijos pranešimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos(5) tam tikrų straipsnių,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 29 d. Europos patentų organizacijos Administracinės tarybos sprendimą, kuriuo iš dalies keičiami Direktyvos 98/28 įtraukimo į Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisyklių (CA/D 6/17)(6) 27 ir 28 straipsniai,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Europos patentų tarnybos (EPT) pirmininkas pateikė Europos patentų tarnybos išplėstinei apeliacinei kolegijai keletą klausimų, susijusių su 2018 m. gruodžio 5 d. EPT techninės apeliacinės tarnybos 3.3.04 sprendimu T 1063/18(7),

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje(8) (toliau – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94), ypač į jo 15 straipsnio c ir d punktus, pagal kuriuos taikoma išimtis selekcininkams,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, įskaitant prekybą suklastotomis prekėmis (TRIPS sutartis), ypač į jos 27 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi galimybė be kliūčių naudoti augalų medžiagą (įskaitant augalo savybes) yra labai svarbi Europos augalų selekcijos ir ūkininkavimo sektorių inovaciniam pajėgumui, jų konkurencingumui ir naujų augalų rūšių kūrimui, siekiant užtikrinti pasaulio aprūpinimą maistu, kovoti su klimato kaita ir užkirsti kelią monopolijoms selekcijos sektoriuje, sykiu sudarant daugiau galimybių MVĮ ir ūkininkams;

B.  kadangi bet koks apribojimas ar mėginimas varžyti galimybes naudotis genetiniais ištekliais gali lemti per didelę rinkos koncentraciją augalų selekcijos srityje, taip darant žalą konkurencijai, vartotojams, Europos vidaus rinkai ir apsirūpinimo maistu saugumui;

C.  kadangi patentų išdavimas iš esmės biologiniu būdu išvestiems produktams arba genetinei medžiagai, reikalingai tradicinei selekcijai, kenkia išimties, nustatytos EPK 53 straipsnio b punkte ir Direktyvos 98/44/EB 4 straipsnyje, taikymui;

D.  kadangi taikant iš esmės biologinius procesus gauti produktai, pvz., augalai, sėklos, natyvinės savybės ir genai, turi būti nepatentabilūs;

E.  kadangi augalų ir gyvūnų selekcija yra procesas, kurį ūkininkai ir ūkininkų bendruomenės taikė nuo tada, kai atsirado žemės ūkis, ir kadangi neribojamas veislių ir selekcijos metodų naudojimas yra svarbus genetinei įvairovei užtikrinti;

F.  kadangi Direktyvoje 98/44/EB reglamentuojami biotechnologiniai išradimai, visų pirma genetinė inžinerija;

G.  kadangi savo 2016 m. lapkričio 8 d. pranešime Komisija daro išvadą, kad ES teisės aktų leidėjai ketino, priimdami Direktyvą 98/44/EB, neleisti patentuoti produktų, kurie išvedami taikant iš esmės biologinius procesus;

H.  kadangi 2017 m. vasario 3 d. Taryba savo išvadose palankiai vertina Komisijos pranešimą; kadangi visi dalyvaujantys ES teisės aktų leidėjai, priimdami Direktyvą 98/44/EB, aiškiai išreiškė ketinimą neleisti patentuoti produktų, kurie išvedami taikant iš esmės biologinius procesus;

I.  kadangi 2017 m. birželio 29 d. Europos patentų tarnybos administracinė taryba iš dalies pakeitė Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisyklių(9) 27 ir 28 straipsnius ir nustatė, kad patentai augalams ir gyvūnams, išvestiems taikant iš esmės biologinius procesus, draudžiami;

J.  kadangi 38 Europos patentų konvenciją pasirašiusios valstybės patvirtino, kad jų nacionalinės teisės aktai ir praktika yra suderinti taip, kad veiksmingai nebūtų galima patentuoti produktų, gautų taikant iš esmės biologinius procesus;

K.  kadangi Europos patentų konvenciją pasirašiusios valstybės išreiškė susirūpinimą dėl teisinio netikrumo, kurį lėmė 2018 m. gruodžio 5 d. EPT techninės apeliacinės tarnybos 3.3.04 sprendimas T 1063/18(10);

L.  kadangi EPT pirmininkas per 159-ąjį Administracinės tarybos posėdį 2019 m. kovo mėn. pateikė šį sprendimą apsvarstyti EPT išplėstinei apeliacinei kolegijai;

M.  kadangi EPO sprendimo laukia daug paraiškų, susijusių su taikant iš esmės biologinius procesus išvestais produktais, todėl pareiškėjams ir visiems kitiems, kam šie patentai darys poveikį, būtinas teisinis aiškumas dėl 28 straipsnio 2 dalies galiojimo;

N.  kadangi pagrindinis tarptautinės augalų veislių teisinės apsaugos sistemos, grindžiamos 1991 m. Tarptautine konvencija dėl naujų augalų veislių apsaugos (UPOV konvencija), ir ES sistemos, grindžiamos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2100/94, principas – augalo veislės teisinės apsaugos savininkas negali sukliudyti kitiems naudoti saugomą augalų veislę tolesnėje veisimo veikloje;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl 2018 m. gruodžio 5 d. EPT techninės apeliacinės tarybos sprendimo Nr. 3.3.04 (byloje T 1063/18), dėl kurio susidarė teisinis netikrumas;

2.  pakartoja, kad augalų veislės, įskaitant jų dalis ir savybes, iš esmės biologiniai procesai, taip pat produktai, išvesti naudojant šiuos procesus, jokiu būdu negali būti patentuojami pagal Direktyvą 98/44/EB ir vadovaujantis ES teisės aktų leidėjų tikslais;

3.  mano, kad EPO vidinės sprendimų priėmimo taisyklės negali trukdyti Europos patentų teisės, jos aiškinimo ir teisės aktų leidėjo ketinimų, kaip išaiškinta 2016 m. lapkričio 8 d. Komisijos pranešime dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos straipsnių, demokratinei politinei kontrolei;

4.  mano, kad visi bandymai patentuoti tradicinio veisimo būdu, įskaitant kryžminimą ir selekciją, išvestus produktus arba genetinę medžiagą, reikalingą tradiciniam veisimui, trukdo taikyti išimtį, nustatytą Europos patentų konvencijos 53 straipsnio b punkte ir Direktyvos 98/44/EB 4 straipsnyje;

5.  ragina Komisiją ir valstybes nares daryti viską, ką gali, kad suteiktų teisinį aiškumą, susijusį su EPO draudimu patentuoti produktus, išvestus taikant iš esmės biologinius procesus;

6.  palankiai vertina 2016 m. lapkričio 8 d. Komisijos pranešimą, kuriame išaiškinta, kad ES teisės aktų leidėjai siekė, priimdami Direktyvą 98/44/EB, neleisti patentuoti produktų, kurie išvedami taikant iš esmės biologinius procesus; pritaria EPK susitariančiųjų valstybių teisės aktų ir praktikos suderinimui ir EPO administracinės tarybos sprendimui išaiškinti EPK 53 straipsnio b punkto dėl patentabilumo išimčių taikymo sritį ir reikšmę;

7.  ragina Komisiją ir valstybes nares apsaugoti Europos augalų selekcijos ir ūkininkavimo sektorių bei bendrąjį viešąjį interesą ir užtikrinti, kad Sąjunga garantuotų prieigą prie medžiagų, gautų augalų selekcijoje taikant iš esmės biologinius procesus, ir šių medžiagų naudojimą, siekiant tam tikrais atvejais nekliudyti praktikai, pagal kurią taikoma išimtis selekcininkams, ir ūkininkų teisėms;

8.  primygtinai ragina Komisiją iki 2019 m. spalio 1 d. Europos patentų tarnybos išplėstinei apeliacinei tarybai pateikti amicus curiae informaciją, kuria pagrindžiama Komisijos išvada, išdėstyta jos 2016 m. pranešime, kad ES teisės aktų leidėjai, priimdami Direktyvą 98/44/EB, siekė neleisti patentuoti produktų, kurie gaunami taikant iš esmės biologinius procesus, ir prie savo pareiškimo pridėti šią rezoliuciją;

9.  ragina EPT išplėstinę apeliacinę tarybą nedelsiant atkurti teisinį tikrumą, atsižvelgiant į ūkininkų, selekcininkų ir visuomenės interesus, parengiant teigiamą atsakymą į du teisės klausimus, kuriuos šiai tarybai pateikė EPO pirmininkas;

10.  ragina Komisiją, derantis dėl prekybos ir partnerystės susitarimų su trečiosiomis šalimis, aktyviai siekti užtikrinti, kad iš esmės biologiniai procesai ir jų produktai nebūtų patentuojami;

11.  ragina Komisiją vykstant diskusijoms dėl daugiašalės patentų teisės suderinimo siekti, kad iš esmės biologiniai procesai ir juos taikant gauti produktai būtų nepatentabilūs;

12.  ragina Komisiją pateikti ataskaitą dėl patentų teisės biotechnologijos ir genetinės inžinerijos srityje raidos ir reikšmės, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 98/44/EB 16 straipsnio c punktą ir kaip prašė Parlamentas savo 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliucijoje dėl patentų ir selekcininkų teisių, ir tęsti klausimų, susijusių su patentų apsaugos taikymo sritimi, nagrinėjimą;

13.  paveda Pirmininkui ne vėliau kaip 2019 m. spalio 1 d. perduoti šią rezoliuciją Komisijai, kad ji būtų įtraukta į Europos patentų tarnybos išplėstinės apeliacinės tarybos rašytinį pareiškimą, bei Tarybai.

(1) OL C 261 E, 2013 9 10, p. 31.
(2) OL C 399, 2017 11 24, p. 188.
(3) OL L 213, 1998 7 30, p. 13.
(4) OL C 411, 2016 11 8, p. 3.
(5) OL C 65, 2017 3 1, p. 2.
(6) EPT oficialusis leidinys, A56, 2017 7 31.
(7) EPT oficialusis leidinys, A52, 2019 5 31.
(8) OL L 227, 1994 9 1, p. 1.
(9) EPT oficialusis leidinys, A56, 2017 7 31 (CA/D 6/17).
(10) https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

Atnaujinta: 2020 m. sausio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika