Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0040/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/09/2019 - 7.4

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0020

Prijaté texty
PDF 132kWORD 46k
Štvrtok, 19. septembra 2019 - Štrasburg
Patentovateľnosť rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické
P9_TA(2019)0020RC-B9-0040/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. septembra 2019 o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické (2019/2800(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických procesov(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2015 o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov(3), najmä na jej článok 4, v ktorom sa stanovuje, že produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické, nie sú patentovateľné,

–  so zreteľom na Európsky patentový dohovor (ďalej len „EPD“) z 5. októbra 1973, najmä na jeho článok 53 písm. b),

–  so zreteľom na vykonávací predpis Európskeho patentového dohovoru, najmä na pravidlo 26, ktorým sa stanovuje, že v prípade prihlášok európskych patentov a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov sa smernica 98/44/ES využíva ako doplnkový prostriedok výkladu,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. novembra 2016 o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov(4),

–  so zreteľom na závery Rady z 1. marca 2017 o oznámení Komisie o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov(5),

–  so zreteľom na rozhodnutie správnej rady Európskej patentovej organizácie z 29. júna 2017, ktorým sa menia pravidlá 27 a 28 vykonávacieho predpisu k EPD (CA/D 6/17)(6),

–  so zreteľom na postúpenie viacerých otázok týkajúcich sa rozhodnutia T 1063/18 technického sťažnostného senátu 3.3.04 Európskeho patentového úradu (ďalej len „EPÚ“) z 5. decembra 2018 predsedom EPÚ veľkému sťažnostnému senátu EPÚ(7),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín(8) (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 2100/94“), najmä na jeho článok 15 písm. c), v ktorom sa stanovuje výnimka pre šľachtiteľov,

–  so zreteľom na Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva vrátane obchodu s falšovaným tovarom (TRIPS), a najmä na jej článok 27 ods. 3,

–  so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže voľný prístup k rastlinnému materiálu (vrátane znakov rastlín) je absolútne nevyhnutný pre inovačnú kapacitu európskeho odvetvia šľachtenia rastlín a poľnohospodárstva, ich konkurencieschopnosti a pre vývoj nových rastlinných odrôd s cieľom zabezpečiť globálnu potravinovú bezpečnosť, bojovať proti zmene klímy, brániť monopolom v šľachtiteľskom sektore a súčasne poskytovať viac príležitostí pre MSP a poľnohospodárov;

B.  keďže akékoľvek obmedzenie alebo pokus o obmedzenie prístupu ku genetickým zdrojom môže viesť k nadmernej koncentrácii trhu v oblasti šľachtenia rastlín na úkor hospodárskej súťaže na trhu, spotrebiteľov, európskeho vnútorného trhu a potravinovej bezpečnosti;

C.  keďže patenty na produkty pochádzajúce z procesov, ktoré sú v podstate biologické, alebo na genetické materiály potrebné na konvenčné šľachtenie oslabujú výnimku stanovenú v článku 53 písm. b) EPD a v článku 4 smernice 98/44/ES;

D.  keďže produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické, napríklad rastliny, semená, pôvodné znaky a gény, musia byť vylúčené z patentovateľnosti;

E.  keďže šľachtenie rastlín a zvierat je inovatívny proces, ktorý využívali poľnohospodári a poľnohospodárske komunity od počiatkov poľnohospodárstva, a keďže neobmedzené využívanie odrôd a druhov a metód šľachtenia je dôležité pre genetickú diverzitu;

F.  keďže smernica 98/44/ES sa vzťahuje na biotechnologické vynálezy, a najmä na genetické inžinierstvo;

G.  keďže vo svojom oznámení z 8. novembra 2016 Komisia dospela k záveru, že zámerom zákonodarcu pri prijímaní smernice 98/44/ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické;

H.  keďže Rada vo svojich záveroch z 3. februára 2017 uvítala oznámenie Komisie; keďže všetci príslušní zákonodarcovia EÚ jednoznačne objasnili, že zámerom zákonodarcu pri prijímaní smernice 98/44/ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické;

I.  keďže 29. júna 2017 správna rada Európskej patentovej organizácie zmenila pravidlá 27 a 28 vykonávacieho predpisu k EPD(9) a potvrdila, že patenty na rastliny a zvieratá sú zakázané;

J.  keďže 38 zmluvných štátov EPD potvrdilo, že ich vnútroštátne právo a prax sú prispôsobené tak, že prakticky vylučujú z patentovateľnosti produkty získané procesom, ktorý je v podstate biologický;

K.  keďže zmluvné štáty EPD vyjadrili svoje znepokojenie týkajúce sa právnej neistoty spôsobenej rozhodnutím T 1063/18(10) technického sťažnostného senátu 3.3.04 z 5. decembra 2018;

L.  keďže predseda EPÚ sa s týmto rozhodnutím obrátil na veľký sťažnostný senát EPÚ počas 159. schôdze správnej rady v marci 2019;

M.  keďže na rozhodnutie EPÚ v súčasnosti čakajú početné prihlášky týkajúce sa produktov získaných procesmi, ktoré sú v podstate biologické, pričom žiadatelia, ako aj tí, ktorých sa patenty budú týkať, naliehavo potrebujú právnu istotu týkajúcu sa platnosti pravidla 28 ods.2;

N.  keďže základnou zásadou medzinárodného systému práva k odrodám rastlín, ktorý je založený na dohovore UPOV z roku 1991, a systému EÚ, ktorý vychádza z nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, je to, že majiteľ práv k odrodám rastlín nesmie brániť ďalším osobám v užívaní chránenej odrody na ďalšie šľachtenie;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozhodnutím technického sťažnostného senátu EPÚ 3.3.04 z 5. decembra 2018 (T 1063/18), ktoré vyvolalo situáciu právnej neistoty;

2.  pripomína, že rastlinné odrody a zvieracie druhy vrátane častí a znakov, procesy, ktoré sú v podstate biologické, ako aj produkty získané takýmito procesmi, nie sú žiadnym spôsobom patentovateľné, a to podľa smernice 98/44/ES a v zmysle zámeru zákonodarcu EÚ;

3.  domnieva sa, že vnútorné pravidlá, ktoré EPÚ používa pri prijímaní rozhodnutí, nesmú ohrozovať demokratickú politickú kontrolu nad európskym patentovým právom a jeho výkladom, ani zámer zákonodarcu objasnený v oznámení Komisie z 8. novembra 2016 o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov;

4.  domnieva sa, že akýkoľvek pokus o patentovanie produktov pochádzajúcich z konvenčného šľachtenia vrátane kríženia a selekcie alebo genetických materiálov potrebných na konvenčné šľachtenie oslabuje výnimku stanovenú v článku 53 písm. b) EPD a v článku 4 smernice 98/44/ES;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urobili všetko, čo je v ich moci, na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti týkajúcej sa zákazu patentovateľnosti produktov získaných procesmi, ktoré sú v podstate biologické, zo strany EPÚ;

6.  víta oznámenie Komisie z 8. novembra 2016, v ktorom objasňuje skutočnosť, že zámerom zákonodarcu pri prijímaní smernice 98/44/ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získavané procesmi, ktoré sú v podstate biologické; víta zosúladenie práva a praxe zmluvných štátov EPD a rozhodnutie správnej rady EPÚ objasniť rozsah pôsobnosti a zmysel článku 53 písm. b) EPD, pokiaľ ide o výnimky z patentovateľnosti;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby chránili inovačnú kapacitu európskeho odvetvia šľachtenia rastlín a poľnohospodárskeho odvetvia a všeobecný verejný záujem a zabezpečili, aby Únia prakticky zachovala zaručený prístup k materiálu získanému procesmi, ktoré sú v podstate biologické, a jeho využívanie na účely šľachtenia rastlín, aby sa v náležitých prípadoch nenarúšali postupy zaručujúce práva pre poľnohospodárov a výnimku pre šľachtiteľov;

8.  nalieha preto na Komisiu, aby do 1. októbra 2019 predložila veľkému sťažnostnému senátu EPÚ vyhlásenie, v ktorom sa posilnia závery uvedené v oznámení z roku 2016, že zámerom zákonodarcu EÚ pri prijímaní smernice 98/44/ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získavané procesmi, ktoré sú v podstate biologické, a priložila toto uznesenie k svojmu vyhláseniu;

9.  vyzýva veľký sťažnostný senát EPÚ, aby kladnou odpoveďou na otázky, ktoré mu predložil predseda EPÚ, bezodkladne obnovil právnu istotu v záujme šľachtiteľov, poľnohospodárov a verejnosti;

10.  vyzýva Komisiu, aby sa aktívne zapojila do rokovaní o obchodných a partnerských dohodách s tretími krajinami s cieľom zabezpečiť, aby v podstate biologické procesy a produkty z nich získané nebolo možné patentovať;

11.  vyzýva Komisiu, aby sa v rámci diskusií o harmonizácii mnohostranného patentového práva venovala otázke vylúčenia procesov, ktoré sú v podstate biologické, a ich produktov z patentovateľnosti;

12.  vyzýva Komisiu, aby predložila správu o vypracovaní a vplyve patentového práva v oblasti biotechnológie a genetického inžinierstva, ako sa to požaduje podľa článku 16 písm. c) smernice 98/44/ES a ako to požadoval Európsky parlament vo svojom uznesení zo 17. decembra 2015 o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín, a aby pokračovala v analyzovaní otázok súvisiacich s rozsahom ochrany patentov;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii na jeho začlenenie do písomného vyhlásenia veľkému sťažnostnému senátu EPÚ do 1. októbra 2019, a Rade.

(1) Ú. v. EÚ C 261 E, 10.9.2013, s. 31.
(2) Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 188.
(3) Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.
(4) Ú. v. EÚ C 411, 8.11.2016, s. 3.
(5) Ú. v. EÚ C 65, 1.3.2017, s. 2.
(6) Úradný vestník EPÚ, A56, 31.7.2017.
(7) Úradný vestník EPÚ, A52, 31.5.2019.
(8) Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.
(9) Úradný vestník EPÚ, A56, 31.7.2017 (CA/D 6/17).
(10) https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

Posledná úprava: 20. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia