Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2800(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B9-0040/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/09/2019 - 7.4

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0020

Sprejeta besedila
PDF 122kWORD 52k
Četrtek, 19. september 2019 - Strasbourg
Možnost patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki
P9_TA(2019)0020RC-B9-0040/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. septembra 2019 o možnosti patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki (2019/2800(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2015 o patentih in žlahtniteljskih pravicah(2),

–  ob upoštevanju Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov(3), zlasti člena 4, ki določa, da proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ni mogoče patentirati,

–  ob upoštevanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973, zlasti pododstavka (b) 53. člena,

–  ob upoštevanju Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov, zlasti člena 26, ki določa, da se za evropske patentne prijave in patente, ki zadevajo biotehnološke izume, kot dopolnilno sredstvo pri razlagi uporablja Direktiva 98/44/ES,

–  ob upoštevanju Obvestila Komisije z dne 8. novembra 2016 o nekaterih členih Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES o pravnem varstvu biotehniških izumov(4),

–  ob upoštevanju Sklepov Sveta z dne 1. marca 2017 o Obvestilu Komisije o nekaterih členih Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES o pravnem varstvu biotehniških izumov(5),

–  ob upoštevanju sklepa upravnega sveta Evropske patentne organizacije z dne 29. junija 2017, ki spreminja člena 27 in 28 Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (CA/D 6/17)(6),

–  ob upoštevanju številnih vprašanj v zvezi s sklepom tehničnega pritožbenega senata Evropskega patentnega urada z dne 5. decembra 2018 v zadevi T 1063/18, ki jih je predsednik tega urada zastavil razširjenemu pritožbenemu senatu Evropskega patentnega urada(7),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti(8) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta (ES) št. 2100/94), zlasti člena 15(c), ki predvideva izvzetje žlahtniteljev,

–  ob upoštevanju Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS), vključno s trgovino s ponarejenim blagom, zlasti 3. odstavka 27. člena,

–  ob upoštevanju členov 136(5) in 132(4) Poslovnika,

A.  ker je prost dostop do rastlinskega materiala (vključno z rastlinskimi lastnostmi) bistven za inovativnost in konkurenčnost evropskega sektorja žlahtnjenja rastlin in kmetijskega sektorja ter razvoj novih rastlinskih sort, da bo mogoče zagotoviti svetovno prehransko varnost, omiliti podnebne spremembe in preprečiti monopol v sektorju žlahtnjenja rastlin, obenem pa malim in srednjim podjetjem ponuditi več priložnosti;

B.  ker vsako omejevanje ali poskus oviranja dostopa do genskih virov lahko povzroči preveliko tržno koncentracijo na področju žlahtnjenja rastlin v škodo konkurence na trgu, potrošnikov in evropskega notranjega trga ter prehranske varnosti;

C.  ker patenti za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, ali za genski material, potreben za konvencionalno žlahtnjenje, spodkopavajo izjeme iz pododstavka (b) 53. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov in člena 4 Direktive 98/44/ES;

D.  ker je treba iz patentiranja izvzeti proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, na primer rastline, semena, izvorne lastnosti in gene;

E.  ker je žlahtnjenje rastlin in živali postopek, ki ga kmetje in podeželske skupnosti izvajajo že od nastanka kmetijstva, in ker je neomejena uporaba sort in pasem ter metod žlahtnjenja pomembna za gensko raznovrstnost;

F.  ker Direktiva 98/44/ES ureja področje biotehnoloških izumov, zlasti genski inženiring;

G.  ker Komisija v obvestilu z dne 8. novembra 2016 meni, da je zakonodajalec pri sprejemanju Direktive 98/44/ES želel izključiti možnost patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki;

H.  ker je Svet v svojih sklepih z dne 3. februarja 2017 to obvestilo pozdravil; ker so vsi udeleženi zakonodajalci EU zelo jasno povedali, da je želel zakonodajalec pri sprejetju Direktive 98/44/ES izključiti možnost patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki;

I.  ker je upravni svet Evropske patentne organizacije 29. junija 2017 spremenil 27. in 28. pravilo Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju Evropskih patentov(9) in določil, da je patentiranje rastlin in živali, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, prepovedano;

J.  ker je 38 držav pogodbenic Konvencije o dodeljevanju evropskih patentov potrdilo, da sta njihovo nacionalno pravo in praksa usklajena tako, da dejansko ne dopuščata patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki;

K.  ker so države pogodbenice Konvencije o dodeljevanju evropskih patentov izrazile pomisleke glede pravne negotovosti, ki izhaja iz sklepa T 1063/18(10) tehničnega odbora za pritožbe z dne 5. decembra 2018 (3.3.04);

L.  ker je predsednik Evropskega patentnega urada na 159. seji upravnega sveta, ki je potekala marca 2019, ta sklep predložil razširjenemu pritožbenemu senatu tega urada;

M.  ker so bile vložene številne vloge v zvezi s proizvodi, pridobljenimi s postopki, ki so v bistvu biološki, za katere Evropski patentni urad še ni sprejel odločitve, vlagatelji in vsi, ki jih ti patenti zadevajo, pa nujno potrebujejo pravno varnost, kar zadeva veljavnost drugega pododstavka 28. pravila;

N.  ker je temeljno načelo mednarodnega sistema žlahtniteljskih pravic, ki temelji na Mednarodni konvenciji o varstvu novih sort rastlin iz leta 1991, in sistema EU, ki temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 2100/94, da imetnik žlahtniteljske pravice drugim ne more preprečiti, da za nadaljnje žlahtnjenje uporabijo zavarovane sorte;

1.  izraža globoko zaskrbljenost glede sklepa tehničnega pritožbenega senata Evropskega patentnega urada (3.3.04) z dne 5. decembra 2018 (1063/18), zaradi katerega je nastala pravna negotovost;

2.  poudarja, da v skladu z Direktivo 98/44/ES in namenom zakonodajalca EU rastlinskih sort in živalskih vrst, postopkov, ki so v bistvu biološki, in proizvodov, ki izhajajo iz teh postopkov, nikakor ni mogoče patentirati;

3.  meni, da interna pravila odločanja Evropskega patentnega urada ne smejo ogroziti demokratičnega političnega nadzora nad evropskim patentnim pravom in njegovo razlago ter namena zakonodajalca, kot je pojasnila Komisija v Obvestilu z dne 8. novembra 2016 o nekaterih členih Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu biotehnoloških izumov;

4.  meni, da vsak poskus podeljevanja patentov za proizvode, pridobljene s konvencionalnim žlahtnjenjem, vključno s križanjem in selekcijo, ali za genski material, potreben za konvencionalno žlahtnjenje, spodkopava izjeme iz pododstavka (b) 53. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov in člena 4 Direktive 98/44/ES;

5.  poziva Komisijo in države članice, naj storijo vse v svoji moči, da bi zagotovile pravno jasnost v zvezi s prepovedjo Evropskega patentnega urada glede patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki;

6.  pozdravlja obvestilo Komisije z dne 8. novembra 2016, v katerem je pojasnjeno, da je zakonodajalec pri sprejetju Direktive 98/44/ES želel izključiti možnost patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki; pozdravlja, da so države pogodbenice Konvencije o podeljevanju evropskih patentov uskladile svoje pravo in prakso ter da je upravni svet Evropske patentne organizacije sklenil, da pojasni področje uporabe in pomen pododstavka (b) 53. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov, ki se nanaša na izjeme glede možnosti patentiranja;

7.  poziva Komisijo in države članice, naj zaščitijo inovacijsko zmogljivost evropskega sektorja žlahtnjenja rastlin in kmetijskega sektorja ter interes splošne javnosti in poskrbijo, da bo Unija tudi v prihodnje zagotavljala dostop do materiala, pridobljenega s postopki, ki so v bistvu biološki, ter njegovo uporabo za žlahtnjenje rastlin, da ne bi posegala v prakso glede zagotavljanja izvzetja žlahtniteljev in pravic kmetov, kjer je to ustrezno;

8.  zato poziva Komisijo, naj do 1. oktobra 2019 razširjenemu pritožbenemu senatu predloži stališče amicus curiae, v katerem naj potrdi mnenje iz svojega obvestila iz leta 2016, da je bil namen zakonodajalca EU pri sprejemanju Direktive 98/44/ES izključiti možnost patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, in mu priloži to resolucijo;

9.  poziva razširjeni pritožbeni senat Evropskega patentnega urada, naj nemudoma ponovno vzpostavi pravno varnost z odgovori na vprašanja, ki mu jih je predsednik urada posredoval v interesu rejcev, kmetov in javnosti;

10.  poziva Komisijo, naj v pogajanjih o trgovinskih sporazumih in sporazumih o partnerstvu dejavno sodeluje s tretjimi državami ter zagotovi, da ne bo mogoče patentirati postopkov, ki so v bistvu biološki, ter proizvodov, ki so z njimi pridobljeni;

11.  poziva Komisijo, naj si v razpravi o harmonizaciji večstranskega patentnega prava prizadeva, da se iz patentiranja izključijo postopki, ki so v bistvu biološki, in proizvodi, ki iz njih izhajajo;

12.  poziva Komisijo, naj poroča o razvoju patentnega prava in njegovem vplivu na področje biotehnologije in genskega inženirstva, kot določa člen 16(c) Direktive 98/44/ES, k čemur jo je tudi pozval Parlament v resoluciji z dne 17. decembra 2015 o patentih in žlahtniteljskih pravicah, ter naj podrobneje analizira vprašanja v zvezi s področjem uporabe patentnega varstva;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, da jo do 1. oktobra 2019 vključi v pisno izjavo, ki jo predloži razširjenemu pritožbenemu senatu Evropskega patentnega urada, in Svetu.

(1) UL C 261 E, 10.9.2013, str. 31.
(2) UL C 399, 24.11.2017, str. 188.
(3) UL L 213, 30.7.1998, str. 13.
(4) UL C 411, 8.11.2016, str. 3.
(5) UL C 65, 1.3.2017, str. 2.
(6) Uradni list Evropskega patentnega urada, A56, 31.7.2017.
(7) Uradni list Evropskega patentnega urada, A52, 31.5.2019.
(8) UL L 227, 1.9.1994, str. 1.
(9) Uradni list Evropskega patentnega urada, A56, 31.7.2017 (CA/D 6/17).
(10) https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

Zadnja posodobitev: 20. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov