Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0040/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.4

Antagna texter :

P9_TA(2019)0020

Antagna texter
PDF 123kWORD 46k
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg
Patenterbarhet hos växter och väsentligen biologiska processer
P9_TA(2019)0020RC-B9-0040/2019

Europaparlamentets resolution av den 19 september 2019 om växters patenterbarhet och väsentligen biologiska förfaringssätt (2019/2800(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 december 2015 om patent och växtförädlares rättigheter(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar(3), särskilt artikel 4, enligt vilken produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inte ska vara patenterbara,

–  med beaktande av den europeiska patentkonventionen (EPC) av den 5 oktober 1973, särskilt artikel 53 b,

–  med beaktande av tillämpningsföreskrifterna för EPC, särskilt regel 26, där det anges att direktiv 98/44/EG ska användas som ett supplementärt tolkningsmedel för europeiska patentansökningar och patent som avser biotekniska uppfinningar,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 november 2016 om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar(4),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 1 mars 2017 om kommissionens meddelande om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar(5),

–  med beaktande av beslutet av den 29 juni 2017 från Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd som innebär en ändring av reglerna 27 och 28 i tillämpningsföreskrifterna för EPC (CA/D 6/17)(6),

–  med beaktande av att ordföranden för EPO hänskjutit flera frågor som gäller beslut T 1063/18 av den 5 december 2018, som fattats av EPO:s tekniska besvärskammare 3.3.04, till EPO:s stora besvärskammare(7),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt(8) (nedan kallad rådets förordning (EG) nr 2100/94), särskilt artikel 15 c om undantag för förädlare,

–  med beaktande av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, inklusive handeln med förfalskade varor (Trips-avtalet), särskilt artikel 27.3,

–  med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Fri tillgång till växtmaterial (inklusive växtegenskaper) är absolut grundläggande för de europeiska växtförädlings- och jordbrukssektorernas innovativa förmåga, deras konkurrenskraft och utveckling av nya växtsorter så att man kan trygga den globala livsmedelsförsörjningen, hantera klimatförändringarna och förhindra monopol inom växtförädlingssektorn, samtidigt som små och medelstora företag liksom jordbrukare ges större möjligheter.

B.  Alla begränsningar eller försök att hindra tillgången till genetiska resurser kan leda till en överdriven marknadskoncentration på växtförädlingsområdet, vilket kan påverka marknadskonkurrensen, konsumenterna, EU:s inre marknad och livsmedelsförsörjningen på ett negativt sätt.

C.  Patent på produkter som härrör från väsentligen biologiska förfaringssätt eller patent på genetiskt material som behövs för konventionell förädling eller avel kan urholka det undantag från patenterbarhet som fastställs i artikel 53 b i EPC och i artikel 4 i direktiv 98/44/EG.

D.  Produkter som härrör från väsentligen biologiska förfaringssätt, såsom växter, utsäden och inhemska egenskaper eller gener, får inte vara patenterbara.

E.  Växtförädling och djuravel är en process som har tillämpats av bönder och bondesamhällen sedan jordbrukets begynnelse, och obegränsad användning av växtsorter samt förädlings- och avelsmetoder är viktiga för den genetiska mångfalden.

F.  I direktiv 98/44/EG lagstiftas det om biotekniska uppfinningar och särskilt genteknik.

G.  Kommissionen konstaterar i sitt meddelande av den 8 november 2016 att EU‑lagstiftarens avsikt vid antagandet av direktiv 98/44/EG var att utesluta produkter som erhålls genom väsentligen biologiska förfaringssätt från det patenterbara området.

H.  Rådet välkomnade i sina slutsatser av den 3 februari 2017 kommissionens meddelande. Alla berörda EU-lagstiftare har uttryckligen klargjort att EU-lagstiftarens avsikt vid antagandet av direktiv 98/44/EG var att utesluta produkter som härrör från väsentligen biologiska förfaringssätt från det patenterbara området.

I.  Den 29 juni 2017 ändrade EPO:s förvaltningsråd reglerna 27 och 28 i tillämpningsföreskrifterna för EPC(9), och slog fast att patent på växter och djur som framställs genom väsentligen biologiska förfaringssätt är förbjudet.

J.  De 38 avtalsslutande staterna i EPC har bekräftat att deras nationella lagstiftning och praxis har anpassats för att verkligen utesluta produkter som erhålls från väsentligen biologiska förfaringssätt från det patenterbara området.

K.  De avtalsslutande staterna i EPC har uttryckt sin oro över det oklara rättsläge som skapats genom beslut T 1063/18(10) av den 5 december 2018, fattat av den tekniska besvärskammaren 3.3.04.

L.  EPO:s ordförande hänsköt detta beslut till EPO:s stora besvärskammare då förvaltningsrådet höll sitt 159:e sammanträde i mars 2019.

M.  Flera ansökningar som avser produkter som erhålls från väsentligen biologiska förfaringssätt väntar på beslut från EPO, vilket betyder att det är mycket viktigt att de sökande liksom alla som kommer att beröras av patenten får ett rättsligt bindande beslut avseende giltigheten i regel 28.2.

N.  Det är en grundläggande princip i det internationella systemet för växtförädlarrättigheter, som baseras på UPOV-konventionen från 1991, och i EU‑systemet, som baseras på rådets förordning (EG) nr 2100/94, att innehavaren av en växtförädlarrätt inte kan hindra andra från att använda den skyddade växtsorten i annan förädlingsverksamhet.

1.  Parlamentet är mycket bekymrat över det beslut som fattades av EPO:s tekniska besvärskammare 3.3.04 den 5 december 2018 (T 1063/18), vilket skapar en situation av rättslig osäkerhet.

2.  Europaparlamentet upprepar att växtsorter och djurarter (inklusive delar och egenskaper), väsentligen biologiska förfaringssätt och produkter som härrör från sådana förfaringssätt inte på något sätt ska vara patenterbara, i enlighet med direktiv 98/44/EG och EU-lagstiftarens avsikt.

3.  Europaparlamentet anser att EPO:s interna beslutsregler inte får urholka den demokratiska politiska kontrollen av den europeiska patenträtten och dess tolkning, och lagstiftarens avsikt såsom den klargörs i kommissionens meddelande av den 8 november 2016 om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar.

4.  Europaparlamentet anser att alla försök att patentera produkter som härrör från konventionell förädling eller avel, inbegripet korsning och urval, eller patent på genetiskt material som behövs för konventionell förädling eller avel urholkar det undantag från patenterbarhet som fastställs i artikel 53 b i EPC och i artikel 4 i direktiv  98/44/EG.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra allt de kan för att få klarhet i rättsläget angående EPO:s förbud mot patent på produkter som erhålls från väsentligen biologiska förfaringssätt.

6.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 8 november 2016 där det klargörs att EU-lagstiftarens avsikt vid antagandet av direktiv 98/44/EG var att utesluta produkter som erhålls genom väsentligen biologiska förfaringssätt från det patenterbara området. Parlamentet ser positivt på den harmonisering som de avtalsslutande staterna i EPC har gjort av sin lagstiftning och praxis, och beslutet från EPO:s förvaltningsråd att klargöra tillämpningsområdet för och innebörden av artikel 53 b i EPC avseende undantag från patenterbarhet.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skydda de europeiska växtförädlings- och jordbrukssektorernas innovativa förmåga och försvara allmänhetens intresse samt att se till att unionen effektivt skyddar den garanterade tillgången till och användningen av material som erhålls från väsentligen biologiska förfaringssätt för växtförädling så att man inte i förekommande fall hindrar metoder som garanterar rättigheter för jordbrukare och undantag för förädlare.

8.  Europaparlamentet uppmanar därför eftertryckligen kommissionen att före den 1 oktober 2019 lämna in en sakkunniginlaga (amicus curiae) till EPO:s stora besvärskammare där kommissionen befäster sina slutsatser enligt sitt meddelande från 2016 om att EU-lagstiftarens avsikt vid antagandet av direktiv 98/44/EG var att utesluta produkter som erhålls genom väsentligen biologiska förfaringssätt från det patenterbara området, och att bifoga denna resolution till sin inlaga.

9.  Europaparlamentet uppmanar EPO:s stora besvärskammare att utan dröjsmål återställa rättssäkerheten genom att svara jakande på de frågor som EPO:s ordförande i förädlarnas, jordbrukarnas och allmänhetens intresse hänskjutit till den.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt arbeta med tredjeländer vid förhandlingar om handels- och partnerskapsavtal, i syfte att säkerställa att väsentligen biologiska förfaringssätt och de produkter som erhålls därigenom inte är patenterbara.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid diskussioner om harmonisering av multilateral patentlagstiftning arbeta för att väsentligen biologiska förfaringssätt och produkterna därav inte ska vara patenterbara.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om utvecklingen och effekterna av patentlagstiftningen inom bioteknik och genteknik, i enlighet med både skyldigheten enligt artikel 16 c i direktiv 98/44/EG och uppmaningen i parlamentets resolution av den 17 december 2015 om patent och växtförädlares rättigheter, och att ytterligare analysera frågor med anknytning till omfattningen av patentskydd.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen för att införas i en skriftlig inlaga till EPO:s stora besvärskammare före den 1 oktober 2019, och till rådet.

(1) EUT C 261 E, 10.9.2013, s. 31.
(2) EUT C 399, 24.11.2017, s. 188.
(3) EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.
(4) EUT C 411, 8.11.2016, s. 3.
(5) EUT C 65, 1.3.2017, s. 2.
(6) EPO:s officiella tidning, A56, 31.7.2017.
(7) EPO:s officiella tidning, A52, 31.5.2019.
(8) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.
(9) EPO:s officiella tidning, A56, 31.7.2017 (CA/D 6/17).
(10) https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

Senaste uppdatering: 20 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy