Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2037(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0012/2019

Předložené texty :

A9-0012/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0024

Přijaté texty
PDF 173kWORD 66k
Čtvrtek, 10. října 2019 - Brusel Konečné znění
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje)
P9_TA(2019)0024A9-0012/2019
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2019 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019: Snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje) (11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý s konečnou platností dne 12. prosince 2018(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014-2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4) (dále jen „interinstitucionální dohoda“),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2019, který Komise přijala dne 2. července 2019 (COM(2019)0610),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019, který Rada přijala dne 3. září 2019 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (11733/2019 – C9-0114/2019),

–  s ohledem na článek 94 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0012/2019),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 má aktualizovat jak výdajovou, tak příjmovou stranu rozpočtu, a zohlednit tak nejnovější vývoj;

B.  vzhledem k tomu, že na straně výdajů snižuje návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 prostředky na závazky v rozpočtových položkách o 112 milionů EUR a prostředky na platby o 67,5 milionu EUR v podokruhu 1a „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“, podokruhu 1b „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“ a v okruhu 2 „Udržitelný růst – přírodní zdroje“; vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 rovněž zvyšuje objem prostředků na závazky a platby v okruhu 5 o 11,9 milionu EUR s cílem pozměnit rozpočet některých orgánů na rok 2019 v souvislosti s odložením termínu vystoupení Spojeného království z Evropské unie na 31. října 2019;

C.  vzhledem k tomu, že na straně příjmů se návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 týká revize prognózy tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru), základů daně z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND) a zohlednění příslušných oprav pro Spojené království a jejich financování v rozpočtu, což vše ovlivní rozdělení příspěvků členských států z vlastních zdrojů do rozpočtu EU;

1.  bere na vědomí návrh Komise; opakuje, že se domnívá, že rozpočet Unie je příliš malý na to, aby mohl reagovat na naléhavé potřeby a výzvy, jimž čelí jak Unie, tak její občané;

2.  bere na vědomí proces vyvažování vlastních zdrojů, který bude nezbytný kvůli revizi prognózy tradičních vlastních zdrojů a DPH a aktualizaci opravy pro Spojené království;

3.  bere na vědomí postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019;

4.  má za to, že návrh opravného rozpočtu by vždy měl mít pouze jediný účel; konstatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 má dva, a to uvolnit prostředky na závazky a prostředky na platby v rozpočtových položkách pro okruhy 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost), 1b (Hospodářská, sociální a územní soudržnost), okruhy 3 (Bezpečnost a občanství), 4 (Globální Evropa) a pro Fond solidarity Evropské unie a zvýšit rozpočet některých institucí na rok 2019 v souvislosti s odkladem termínu vystoupení Spojeného království z Evropské unie na 31. října 2019; konstatuje, že nejnaléhavějším účelem návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019 je zvýšit rozpočet některých institucí na rok 2019 v důsledku odkladu termínu vystoupení Spojeného království z Evropské unie na 31. října 2019; souhlasí tudíž s těmito úpravami, ale odmítá navrhované uvolnění prostředků na závazky;

5.  mění níže uvedeným způsobem postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019;

6.  žádá Komisi, aby předložila nový návrh, jehož cílem bude použít potenciální úspory, které uvádí ve svém návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019, i případné nově nalezené prostředky na závazky, které by nebyly využity, na financování klíčových unijních programů, u nichž se nedostává finančních prostředků;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení společně se změnami Parlamentu Radě, Komisi, dalším dotyčným orgánům a institucím a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 67, 7.3.2019.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.


PŘÍLOHA: NÁVRHY NA ZMĚNU ROZPOČTU 1–16

Změna 1

 

ODDÍL III – KOMISE

Článek 04 02 63 01 — Evropský sociální fond — Provozně-technická pomoc

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Rezervní fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 2

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 12 02 04 — Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

12 02 04

1.1.DAG

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Rezervní fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 3

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 12 02 05 — Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

12 02 05

1.1.DAG

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Rezervní fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 4

 

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 12 02 06 — Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

12 02 06

1.1.DAG

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Rezervní fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 5

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 13 06 01 — Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Rezervní fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 6

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 18 01 04 05 — Podpůrné výdaje na mimořádnou podporu v rámci Unie

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Rezervní fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 7

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 18 02 03 — Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 02 03

3.0.DAG

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Rezervní fondy

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

Celkem

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 8

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 18 03 01 01 — Posílení a rozvoj společného evropského azylového systému, podpora solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Rezervní fondy

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

Celkem

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 9

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 23 03 01 01 — Prevence katastrof a připravenost na ně v rámci Unie

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Rezervní fondy

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

Celkem

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 10

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 23 03 02 01 — Rychlé a účinné zásahy reagující na mimořádné situace v případě závažných katastrof uvnitř Unie

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Rezervní fondy

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

Celkem

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 11

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 23 03 02 02 — Rychlé a účinné zásahy reagující na mimořádné situace v případě závažných katastrof ve třetích zemích

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Rezervní fondy

2 000 000

2 000 000

2 000 000

k doplnění

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Celkem

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy globálním převodem prostředků ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 12

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 33 03 05 — Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

33 03 05

3.0.DAG

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Rezervní fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 13

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 40 02 41 — Rozlišené prostředky

Částky se mění takto:

 

VFR

Návrh rozpočtu 2019

Postoj Rady

= NOR č. 4/2019

Rozdíl

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Rezervní fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Odůvodnění:

Obnovení předchozích číselných údajů z rozpočtu na rok 2019 s ohledem na stávající rozpočtový rok s cílem provést případné úpravy pomocí komplexního návrhu opravného rozpočtu ke konci roku a pro případ, že bude možné zohlednit další faktory, které by mohly vyvstat v následujících týdnech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 14

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 03 01 11 — Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Plán pracovních míst se mění takto:

Funkční skupina a platová třída

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Rozpočet na rok 2019

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019

Revidovaný rozpočet 2019

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

Dílčí součet: AD

 

144

 

134

 

144

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

Dílčí součet: AST

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Dílčí součet: AST/SC

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

155

 

145

 

155

Odůvodnění:

Obnovení rozpočtu na tok 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 15

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 03 01 12 — Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Plán pracovních míst se mění takto:

Funkční skupina a třída

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Rozpočet na rok 2019

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019

Revidovaný rozpočet 2019

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

Dílčí součet: AD

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Dílčí součet: AST

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Dílčí součet: AST/SC

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

124

 

115

 

124

Odůvodnění:

Obnovení rozpočtu na tok 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Změna 16

 

-------------------------------

ODDÍL III – KOMISE

Článek 03 01 13 — Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Plán pracovních míst se mění takto:

Funkční skupina a třída

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Rozpočet na rok 2019

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019

Revidovaný rozpočet na rok 2019

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

KAPITOLA 16

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

Dílčí součet: AD

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Dílčí součet: AST

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Dílčí součet: AST/SC

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

210

 

183

 

210

Odůvodnění:

Obnovení rozpočtu na tok 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=

Poslední aktualizace: 29. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí