Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2037(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0012/2019

Esitatud tekstid :

A9-0012/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0024

Vastuvõetud tekstid
PDF 152kWORD 69k
Neljapäev, 10. oktoober 2019 - Brüssel
Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid)
P9_TA(2019)0024A9-0012/2019
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta: Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) (11733/2019 – C9‑0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(1), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 12. detsembril 2018. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2019, mille komisjon võttis vastu 2. juulil 2019. aastal (COM(2019)0610),

–  võttes arvesse 3. septembril 2019. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta (11733/2019 – C9‑0114/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0012/2019),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 4/2019 eesmärk on ajakohastada nii eelarve kulu- kui ka tulupoolt, et võtta arvesse viimaseid suundumusi;

B.  arvestades, et kulude poolel vähendatakse paranduseelarve projektiga nr 4/2019 rubriigi 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“, rubriigi 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ ning rubriigi 2 „Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad“ eelarveridade kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vastavalt 112 miljoni ja 67,5 miljoni euro võrra; arvestades, et paranduseelarve projekti nr 4/2019 eesmärk on ka suurendada rubriigi 5 kulukohustuste ja maksete assigneeringuid 11,9 miljoni euro võrra, et kohandada mõnede institutsioonide 2019. aasta eelarvet Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise edasilükkamise tõttu 31. oktoobrini 2019;

C.  arvestades, et tulude poolel muudetakse paranduseelarve projektiga nr 4/2019 traditsiooniliste omavahendite (st tollimaksud ja suhkrumaksud) ning käibemaksu- ja kogurahvatulu baaside prognoosi, samuti kantakse eelarvesse asjaomased Ühendkuningriigile võimaldatavad korrigeerimised ja nende rahastamine, mis kõik mõjutab ELi eelarvesse kantavate liikmesriikide omavahendite sissemaksete jaotust;

1.  võtab komisjoni ettepaneku teadmiseks; kordab oma seisukohta, et liidu eelarve on liiga väike selleks, et reageerida pakilistele vajadustele ja probleemidele, millega liit ja selle kodanikud silmitsi seisavad;

2.  võtab teadmiseks omavahendite tasakaalustamise, mis on vajalik traditsiooniliste omavahendite ja käibemaksu prognoosi läbivaatamise ning Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise ajakohastamise tõttu;

3.  võtab teadmiseks nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta;

4.  on seisukohal, et paranduseelarve projekti puhul tuleks järgida ainult üht eesmärki; märgib, et paranduseelarve projektil nr 4/2019 on kaks eesmärki: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vabastamine rubriikides 1a (Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks), 1b (Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus), 3 (Julgeolek ja kodakondsus), 4 (Globaalne Euroopa) ja Euroopa Liidu Solidaarsusfondis ning mõne institutsiooni 2019. aasta eelarve suurendamine, kuna Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust lükkub 31. oktoobrile 2019; märgib, et paranduseelarve projekti nr 4/2019 kõige kiireloomulisem eesmärk on kohandada teatavate institutsioonide 2019. aasta eelarvet, kuna Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust lükkub 31. oktoobrile 2019; kiidab seetõttu nimetatud kohandused heaks, kuid lükkab tagasi kavandatava kulukohustuste assigneeringute vabastamise;

5.  on otsustanud muuta nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta nii, nagu allpool kirjeldatud;

6.  palub komisjonil esitada uue ettepaneku, mille eesmärk oleks ümber jagada paranduseelarve projekti nr 4/2019 ettepanekus välja selgitatud võimalik sääst ning kõik uued kindlaksmääratud assigneeringud, mida ei kasutata, et rahastada liidu puudulikult rahastatavaid põhiprogramme;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutega nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(2) ELT L 67, 7.3.2019.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.


LISA: EELARVE MUUDATUSETTEPANEKUD 1–16

Muudatusettepanek 1

 

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 04 02 63 01 — Euroopa Sotsiaalfond – Tegevuse tehniline abi

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 2

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 12 02 04 — Euroopa Pangandusjärelevalve

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

12 02 04

1.1.DAG

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 3

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 12 02 05 — Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

12 02 05

1.1.DAG

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 4

 

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 12 02 06 — Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

12 02 06

1.1.DAG

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 5

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 13 06 01 — Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 6

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 18 01 04 05 — Liidus antava erakorralise toetuse toetuskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 7

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 18 02 03 — Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

18 02 03

3.0.DAG

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Reserv

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

Kokku

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 8

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 18 03 01 01 — Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamine ja arendamine ning liikmesriikide solidaarsuse ja nendevahelise vastutuse jagamise suurendamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Reserv

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

Kokku

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 9

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 23 03 01 01 — Suurõnnetuste ärahoidmine liidus ja nendeks valmisolek

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Reserv

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

Kokku

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 10

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 23 03 02 01 — Kiire ja tõhus hädaolukordadele reageerimine suurõnnetuste korral liidus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Reserv

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

Kokku

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 11

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 23 03 02 02 — Kiire ja tõhus hädaolukordadele reageerimine suurõnnetuste korral kolmandates riikides

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Reserv

2 000 000

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Kokku

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi koondümberpaigutusega aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 12

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 33 03 05 — Euroopa Prokuratuur

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

33 03 05

3.0.DAG

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 13

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 40 02 41 — Liigendatud assigneeringud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

 

Mitmeaastane finantsraamistik

2019. aasta eelarveprojekt

Nõukogu seisukoht

= PEP nr 4/2019

Erinevus

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve eelmised arvnäitajad jooksva eelarveaasta kontekstis, pidades silmas võimalikke kohandusi põhjaliku paranduseelarve projektiga aasta lõpus, kui on võimalik arvesse võtta ka teisi tegureid, mis võivad ilmneda lähinädalatel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 14

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 03 01 11 — Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)

Muuta ametikohtade loetelu järgmiselt:

Tegevusüksus ja palgaaste

Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)

Eelarve 2019

Paranduseelarve projekt nr 4/2019

2019. aasta parandatud eelarve

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

AD kokku

 

144

 

134

 

144

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST kokku

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST/SC kokku

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

155

 

145

 

155

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 15

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 03 01 12 — Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)

Muuta ametikohtade loetelu järgmiselt:

Tegevusüksus ja palgaaste

Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)

Eelarve 2019

Paranduseelarve projekt nr 4/2019

2019. aasta parandatud eelarve

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

AD kokku

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST kokku

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST/SC kokku

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

124

 

115

 

124

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepanek 16

 

-------------------------------

III JAGU – KOMISJON

Artikkel 03 01 13 — Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)

Muuta ametikohtade loetelu järgmiselt:

Tegevusüksus ja palgaaste

Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)

Eelarve 2019

Paranduseelarve projekt nr 4/2019

2019. aasta parandatud eelarve

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

AD kokku

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST kokku

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST/SC kokku

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

210

 

183

 

210

Selgitus:

Taastada 2019. aasta eelarve.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika