Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2037(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0012/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0012/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0024

Hyväksytyt tekstit
PDF 156kWORD 64k
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel
Lisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti
P9_TA(2019)0024A9-0012/2019
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2019 varainhoitovuodeksi 2019: Maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(1) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2019(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 2. heinäkuuta 2019 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2019 (COM(2019)0610),

–  ottaa huomioon neuvoston 3. syyskuuta 2019 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2019 (11733/2019 – C9-0114/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0012/2019),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 4/2019 tarkoituksena on päivittää talousarvion meno- ja tulopuolta viimeisimmän kehityksen pohjalta;

B.  ottaa huomioon, että menopuolella lisätalousarvioesityksessä nro 4/2019 vähennetään maksusitoumusmäärärahoja 112 miljoonalla eurolla ja maksumäärärahoja 67,5 miljoonalla eurolla otsakkeen 1 a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky”, otsakkeen 1 b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus” ja otsakkeen 2 ”Kestävä kasvu: luonnonvarat” budjettikohdista; ottaa huomioon, että lisäksi lisätalousarvioesityksellä nro 4/2019 pyritään lisäämään otsakkeen 5 maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 11,9 miljoonalla eurolla, jotta voidaan mukauttaa joidenkin toimielinten vuoden 2019 talousarviota sen huomioon ottamiseksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista on lykätty 31. lokakuuta 2019 saakka;

C.  ottaa huomioon, että tulopuolella lisätalousarvioesityksessä nro 4/2019 tarkistetaan sekä perinteisistä omista varoista (tulli- ja sokerimaksut) että alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteista laadittuja ennakkoarvioita ja otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät korjaukset ja niiden rahoittamiseen osoitettavat varat; toteaa näiden toimenpiteiden muuttavan unionin talousarvioon tuloutettavien omien varojen jäsenvaltiokohtaisia rahoitusosuuksia;

1.  panee merkille komission ehdotuksen; toistaa kantansa, jonka mukaan unionin talousarvio on liian pieni vastaamaan unionin ja kansalaisten pakottaviin tarpeisiin ja haasteisiin;

2.  panee merkille omien varojen epätasapainon korjaamisen, joka kävi välttämättömäksi, kun perinteisten omien varojen ja alv-pohjaisten varojen ennusteita tarkistettiin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta päivitettiin;

3.  panee merkille neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2019;

4.  katsoo, että lisätalousarvioesityksellä olisi oltava vain yksi tarkoitus; panee merkille, että lisätalousarvioesityksellä nro 4/2019 on kaksi tarkoitusta – vapauttaa maksusitoumus- ja maksumäärärahoja otsakkeisiin 1 a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky”, 1 b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus”, 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” ja 4 ”Globaali Eurooppa” kuuluvista budjettikohdista sekä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston budjettikohdista sekä kasvattaa joidenkin toimielinten vuoden 2019 talousarviota sen huomioon ottamiseksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista on lykätty 31. lokakuuta 2019 saakka; toteaa, että lisätalousarvioesityksen nro 4/2019 kiireellisin tarkoitus on mukauttaa joidenkin toimielinten vuoden 2019 talousarvioita sen huomioon ottamiseksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista on lykätty 31. lokakuuta 2019 saakka; hyväksyy sen vuoksi nämä mukautukset mutta ei hyväksy ehdotettua maksusitoumusmäärärahojen vapauttamista;

5.  päättää tarkistaa neuvoston kantaa esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2019 jäljempänä esitetyllä tavalla;

6.  pyytää komissiota esittämään uuden ehdotuksen, jonka tarkoituksena olisi kohdentaa uudelleen sen ehdotuksessa lisätalousarvioesitykseksi nro 4/2019 ja mahdollisissa vastikään yksilöidyissä määrärahoissa, joita ei käytettäisi, määritetyt mahdolliset säästöt siten, että niillä rahoitetaan unionin keskeisiä ohjelmia, joilta puuttuu rahoitusta;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä parlamentin tarkistukset neuvostolle ja komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) EUVL L 67, 7.3.2019.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.


LIITE: BUDJETTITARKISTUKSET 1–16

Tarkistus 1

 

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Alamomentti 04 02 63 01 — Euroopan sosiaalirahasto – Operatiivinen tekninen apu

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 2

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Momentti 12 02 04 — Euroopan pankkiviranomainen (EPV):

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

12 02 04

1.1.DAG

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 3

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Momentti 12 02 05 — Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

12 02 05

1.1.DAG

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 4

 

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Momentti 12 02 06 — Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

12 02 06

1.1.DAG

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 5

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Momentti 13 06 01 — Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 6

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Alamomentti 18 01 04 05 — Unionin sisällä annettavan hätätilanteen tuen tukimenot

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 7

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Momentti 18 02 03 — Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

18 02 03

3.0.DAG

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Varaus

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

Yhteensä

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 8

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Alamomentti 18 03 01 01 — Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen sekä jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon lisääminen

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Varaus

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

Yhteensä

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 9

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Alamomentti 23 03 01 01 — Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiudet unionin sisällä

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Varaus

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

Yhteensä

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 10

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Alamomentti 23 03 02 01 — Nopeat ja tehokkaat avustustoimet vakavissa hätätilanteissa unionin sisällä

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Varaus

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

Yhteensä

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 11

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Alamomentti 23 03 02 02 — Nopeat ja tehokkaat avustustoimet vakavissa hätätilanteissa kolmansissa maissa

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Varaus

2 000 000

2 000 000

2 000 000

p.m.

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Yhteensä

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kokonaismäärärahasiirron avulla lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 12

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Momentti 33 03 05 — Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO)

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

33 03 05

3.0.DAG

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 13

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Momentti 40 02 41 — Jaksotetut määrärahat

Tarkistetaan lukuja seuraavasti:

 

RHK

Talousarvioesitys 2019

Neuvoston kanta

= LTE 4/2019

Erotus

Uusi määrä

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

Sitoumukset

Maksut

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Perustelut:

Palautetaan vuoden 2019 talousarvion aiemmat luvut meneillään olevan varainhoitovuoden aikana, jotta voidaan mahdollisesti tehdä mukautuksia kattavalla lisätalousarvioesityksellä lähempänä vuoden loppua, jolloin voidaan ottaa huomioon muita tulevien viikkojen aikana mahdollisesti ilmeneviä seikkoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 14

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Momentti 03 01 11 — Euroopan pankkiviranomainen (EPV):

Tarkistetaan henkilöstötaulukkoa seuraavasti:

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 4/2019

Tarkistettu talousarvioesitys 2019

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

Yhteensä AD

 

144

 

134

 

144

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

Yhteensä AST

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Yhteensä AST/SC

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

155

 

145

 

155

Perustelut:

Palautetaan talousarvio 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 15

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Momentti 03 01 12 — Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

Tarkistetaan henkilöstötaulukkoa seuraavasti:

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 4/2019

Tarkistettu talousarvioesitys 2019

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

Yhteensä AD

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Yhteensä AST

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Yhteensä AST/SC

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

124

 

115

 

124

Perustelut:

Palautetaan talousarvio 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistus 16

 

-------------------------------

PÄÄLUOKKA III — KOMISSIO

Momentti 03 01 13 — Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Tarkistetaan henkilöstötaulukkoa seuraavasti:

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 4/2019

Tarkistettu talousarvioesitys 2019

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

Yhteensä AD

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Yhteensä AST

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Yhteensä AST/SC

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

210

 

183

 

210

Perustelut:

Palautetaan talousarvio 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Päivitetty viimeksi: 30. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö