Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2037(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0012/2019

Pateikti tekstai :

A9-0012/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0024

Priimti tekstai
PDF 167kWORD 84k
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 10 d. - Briuselis
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavi ištekliai)
P9_TA(2019)0024A9-0012/2019
Rezoliucija
 Priedas

2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius) (11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(1), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2018 m. gruodžio 12 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektą, kurį Komisija priėmė 2019 m. liepos 2 d. (COM(2019)0610),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 3 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto (11733/2019 – C9-0114/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0012/2019),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto tikslas – patikslinti biudžetą tiek išlaidų, tiek pajamų požiūriu siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius;

B.  kadangi kalbant apie išlaidas Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekte 1a išlaidų kategorijos „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“, 1b išlaidų kategorijos „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda– ir 2 išlaidų kategorijos „Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“ biudžeto eilučių įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai sumažinami atitinkamai 112 mln. EUR ir 67,5 mln. EUR; kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektu taip pat siekiama 5 išlaidų kategorijoje 11,9 mln. EUR padidinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, pakoreguoti kai kurių institucijų 2019 m. biudžetą dėl to, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos buvo atidėtas iki 2019 m. spalio 31 d.;

C.  kadangi pajamų srityje Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas susijęs su tradicinių nuosavų išteklių (t. y. muitų ir cukraus mokesčių), pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazių prognozių pakeitimu ir su tuo, kad į biudžetą reikia įtraukti atitinkamas Jungtinei Karalystei taikomas korekcijas ir jų finansavimą, dėl kurių pasikeičia valstybių narių nuosavų išteklių įnašų į Sąjungos biudžetą pasiskirstymas;

1.  atsižvelgia į Komisijos pasiūlymą; pakartoja savo poziciją, kad Sąjungos biudžetas yra per mažas tam, jog būtų galima reaguoti į neatidėliotinus poreikius ir sunkumus, su kuriais susiduria ji ir jos piliečiai;

2.  atkreipia dėmesį į nuosavų išteklių perskirstymą, kuris tapo reikalingas peržiūrėjus tradicinių nuosavų išteklių ir PVM prognozes ir atnaujinus JK taikomą korekciją;

3.  atsižvelgia į Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto;

4.  mano, kad taisomojo biudžeto projektas turėtų būti rengiamas vieninteliu tikslu; atkreipia dėmesį į tai, kad Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas parengtas dviem tikslais, t. y. leisti panaudoti 1a išlaidų kategorijos „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“, 1b išlaidų kategorijos „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“, 3 išlaidų kategorijos „Saugumas ir pilietybė“, 4 išlaidų kategorijos „Europos vaidmuo pasaulyje“ ir Europos Sąjungos solidarumo fondo biudžeto eilučių įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus ir padidinti kai kurių institucijų 2019 m. biudžetą atsižvelgiant į tai, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos buvo atidėtas iki 2019 m. spalio 31 d.; pažymi, kad labiausiai neatidėliotinas Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto tikslas – pritaikyti kai kurių institucijų 2019 m. biudžetą atsižvelgiant į tai, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos buvo atidėtas iki 2019 m. spalio 31 d.; todėl pritaria tiems patikslinimams, tačiau atmeta siūlymą leisti panaudoti įsipareigojimų asignavimus;

5.  nusprendžia iš dalies pakeisti Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto, kaip nurodyta toliau;

6.  prašo Komisijos pateikti naują pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama perskirstyti galimas sutaupytas lėšas, nurodytas jos pasiūlyme dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto ir naujai nustatytuose asignavimuose, kurie nebūtų panaudoti, siekiant finansuoti pagrindines Sąjungos programas, kurioms trūksta lėšų;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją su Parlamento pakeitimais Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(2) OL L 67, 2019 3 7.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.


PRIEDAS. 1–16 BIUDŽETO PAKEITIMAI

Pakeitimas 1

 

III SKIRSNIS – KOMISIJA

04 02 63 01 straipsnis — Europos socialinis fondas — Techninė pagalba veiklai

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Rezervas

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 2

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

12 02 04 straipsnis — Europos bankininkystės institucija (EBI)

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

12 02 04

1.1.DAG

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Rezervas

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 3

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

12 02 05 straipsnis — Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

12 02 05

1.1.DAG

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Rezervas

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 4

 

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

12 02 06 straipsnis — Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

12 02 06

1.1.DAG

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Rezervas

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 5

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

13 06 01 straipsnis — Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Rezervas

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 6

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

18 01 04 05 straipsnis — Skubios paramos teikimo Sąjungoje rėmimo išlaidos

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Rezervas

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 7

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

18 02 03 straipsnis — Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

18 02 03

3.0.DAG

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Rezervas

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

Suma

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 8

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

18 03 01 01 straipsnis — Bendros Europos prieglobsčio sistemos stiprinimas ir plėtojimas ir valstybių narių solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimas

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Rezervas

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

Suma

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 9

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

23 03 01 01 straipsnis — Nelaimių prevencija ir pasirengimas joms Sąjungoje

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Rezervas

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

Suma

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 10

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

23 03 02 01 straipsnis — Greitas ir veiksmingas reagavimas ištikus didelio masto nelaimei Sąjungoje

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Rezervas

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

Suma

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 11

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

23 03 02 02 straipsnis — Greitas ir veiksmingas reagavimas ištikus didelio masto nelaimei trečiosiose šalyse

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Rezervas

2 000 000

2 000 000

2 000 000

p.m.

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Suma

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos atliekant bendrąjį perkėlimą būtų padaryti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 12

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

33 03 05 straipsnis — Europos prokuratūra

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

33 03 05

3.0.DAG

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Rezervas

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 13

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

40 02 41 straipsnis — Diferencijuotieji asignavimai

Sumos iš dalies keičiamos taip:

 

DFP

2019 m. biudžeto projektas

Tarybos pozicija

= TBP Nr. 4/2019

Skirtumas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Rezervas

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Pagrindimas:

Vėl įrašyti ankstesnes 2019 m. biudžeto sumas, atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, kad kuo arčiau metų pabaigos parengiant išsamų taisomojo biudžeto projektą būtų atlikti galimi patikslinimai ir kad būtų galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kurie gali atsirasti per ateinančias savaites.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 14

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

03 01 11 straipsnis — Europos bankininkystės institucija (EBI)

Iš dalies pakeisti etatų planą taip:

Pareigų grupė ir lygis

Europos bankininkystės institucija (EBI)

2019 m. biudžetas

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas

Patikslintas 2019 m. biudžetas

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

AD tarpinė suma

 

144

 

134

 

144

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST tarpinė suma

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST / SC tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

Suma

 

155

 

145

 

155

Pagrindimas:

Vėl įrašyti 2019 m. biudžeto sumas

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 15

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

03 01 12 straipsnis — Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

Iš dalies pakeisti etatų planą taip:

Pareigų grupė ir lygis

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

2019 m. biudžetas

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas

Patikslintas 2019 m. biudžetas

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

AD tarpinė suma

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST tarpinė suma

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST / SC tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

Suma

 

124

 

115

 

124

Pagrindimas:

Vėl įrašyti 2019 m. biudžeto sumas

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimas 16

 

-------------------------------

III SKIRSNIS – KOMISIJA

03 01 13 straipsnis — Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

Iš dalies pakeisti etatų planą taip:

Pareigų grupė ir lygis

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

2019 m. biudžetas

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas

Patikslintas 2019 m. biudžetas

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

AD tarpinė suma

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST tarpinė suma

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST / SC tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

Suma

 

210

 

183

 

210

Pagrindimas:

Vėl įrašyti 2019 m. biudžeto sumas

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika