Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2037(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0012/2019

Ingivna texter :

A9-0012/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0024

Antagna texter
PDF 158kWORD 64k
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel Slutlig utgåva
Förslag till ändringsbudget nr 4/2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel)
P9_TA(2019)0024A9-0012/2019
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2019 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2019 för budgetåret 2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel) (11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, slutgiltigt antagen den 12 december 2018(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2019 som kommissionen antog den 2 juli 2019 (COM(2019)0610),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2019 som rådet antog den 3 september 2019 och översände till Europaparlamentet samma dag (11733/2019 – C9‑0114/2019),

–  med beaktande av artikel 94 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0012/2019), och av följande skäl:

A.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 4/2019 är att uppdatera både utgifts- och inkomstsidan i budgeten för att ta hänsyn till den senaste utvecklingen.

B.  På utgiftssidan innebär förslaget till ändringsbudget nr 4/2019 en minskning av åtagande- och betalningsbemyndigandena för budgetposterna med 112 miljoner EUR respektive 67,5 miljoner EUR, i rubrik 1a ”Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning”, i rubrik 1b ”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” och i rubrik 2 ”Hållbar tillväxt – naturresurser”. Förslaget till ändringsbudget nr 4/2019 syftar också till att öka åtagande- och betalningsbemyndigandena i rubrik 5 med 11,9 miljoner EUR för att justera budgeten för 2019 för vissa institutioner till följd av att Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen har skjutits upp till den 31 oktober 2019.

C.  På inkomstsidan innebär förslaget till ändringsbudget nr 4/2019 en översyn av prognosen för traditionella egna medel (dvs. tullar och sockeravgifter), mervärdesskatt och bruttonationalinkomst (BNI), samt budgeteringen av de berörda korrigeringarna för Förenade kungariket och finansieringen av dessa, vilka alla påverkar fördelningen av inbetalningar av egna medel från medlemsstaterna till unionens budget.

1.  Europaparlamentet tar del av kommissionens förslag. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att unionens budget är för liten för att möta de akuta behov och utmaningar som den, liksom dess medborgare, står inför.

2.  Europaparlamentet noterar ombalanseringen av egna medel som nödvändiggjorts genom översynen av prognoserna för traditionella egna medel och mervärdesskatt och genom uppdateringar av Förenade kungarikets korrigering.

3.  Europaparlamentet tar del av rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2019.

4.  Europaparlamentet anser att ett förslag till ändringsbudget endast bör ha ett enda syfte. Parlamentet noterar att förslaget till ändringsbudget nr 4/2019 har två syften, nämligen att frigöra åtagande- och betalningsbemyndiganden i budgetposterna för rubrik 1a ”Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning”, rubrik 1b ”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning”, rubrik 3 ”Säkerhet och medborgarskap”, rubrik 4 ”Europa i världen” samt Europeiska unionens solidaritetsfond, och att öka budgeten för 2019 för vissa institutioner till följd av att Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen har skjutits upp till den 31 oktober 2019. Parlamentet noterar att det viktigaste syftet med förslaget till ändringsbudget nr 4/2019 är att justera budgeten för 2019 för vissa institutioner till följd av att Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen skjutits fram till den 31 oktober 2019. Parlamentet ställer sig positivt till dessa justeringar, men förkastar förslaget om att frigöra åtagandebemyndiganden.

5.  Europaparlamentet beslutar att ändra rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2019 i enlighet med vad som följer nedan.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt förslag, vars syfte skulle vara att omfördela de potentiella besparingar som identifierats i dess förslag till ändringsbudget nr 4/2019 och de eventuella oanvända anslag som nyligen identifierats, för att finansiera viktiga unionsprogram som saknar finansiering.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, tillsammans med parlamentets ändringar, till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 67, 7.3.2019.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.


BILAGA: BUDGETÄNDRINGAR 1-16

Ändring 1

 

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 04 02 63 01 – Europeiska socialfonden – Operativt tekniskt stöd

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 2

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 12 02 04 – Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 02 04

1.1.DAG

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 3

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 12 02 05 – Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 02 05

1.1.DAG

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 4

 

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 12 02 06 – Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 02 06

1.1.DAG

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 5

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 13 06 01 – Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 6

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 18 01 04 05 – Stödutgifter för krisstöd inom unionen

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 7

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 18 02 03 – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 02 03

3.0.DAG

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Reserv

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

Totalt

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 8

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 18 03 01 01 – Stärka och utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet och förbättra solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Reserv

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

Totalt

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 9

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 23 03 01 01 – Katastrofförebyggande och katastrofberedskap inom unionen

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Reserv

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

Totalt

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 10

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 23 03 02 01 – Snabba och effektiva katastrofinsatser vid större katastrofer inom unionen

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Reserv

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

Totalt

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 11

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 23 03 02 02 – Snabba och effektiva katastrofinsatser vid större katastrofer i tredjeländer

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Reserv

2 000 000

2 000 000

2 000 000

p.m.

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Totalt

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom en övergripande överföring närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 12

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 33 03 05 – Europeiska åklagarmyndigheten

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

33 03 05

3.0.DAG

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 13

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 40 02 41 – Differentierade anslag

Ändra belopp enligt följande:

 

Den fleråriga budgetramen

Budgetförslag 2019

Rådets ståndpunkt

= Förslag till ändringsbudget nr 4/2019

Skillnad

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Motivering

Återinför de siffror som tidigare fanns i 2019 års budget inom ramen för ett pågående budgetår, i syfte att eventuellt göra justeringar genom ett övergripande förslag till ändringsbudget närmare årets slut, när andra faktorer som kan komma att uppstå under de kommande veckorna kan beaktas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 14

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 03 01 11 – Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Ändra tjänsteförteckningen enligt följande:

Tjänstegrupper och grader

Europeiska bankmyndigheten (EBA)

2019 års budget

Förslaget till ändringsbudget nr 4/2019

Reviderad budget för 2019:

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD totalt

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

AD totalt

 

144

 

134

 

144

AD 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST totalt

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST/SC totalt

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

155

 

145

 

155

Motivering

Återinför de siffror som fanns i budgeten för 2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 15

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 03 01 12 – Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Ändra tjänsteförteckningen enligt följande:

Tjänstegrupper och grader

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

2019 års budget

Förslaget till ändringsbudget nr 4/2019

Reviderad budget för 2019:

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD totalt

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

AD totalt

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST totalt

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST/SC totalt

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

124

 

115

 

124

Motivering

Återinför de siffror som fanns i budgeten för 2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ändring 16

 

-------------------------------

AVSNITT III — KOMMISSIONEN

Artikel 03 01 13 – Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Ändra tjänsteförteckningen enligt följande:

Tjänstegrupper och grader

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

2019 års budget

Förslaget till ändringsbudget nr 4/2019

Reviderad budget för 2019:

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD totalt

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

AD totalt

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST totalt

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST/SC totalt

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

210

 

183

 

210

Motivering

Återinför de siffror som fanns i budgeten för 2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy