Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2039(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0013/2019

Esitatud tekstid :

A9-0013/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/10/2019 - 8.4

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0025

Vastuvõetud tekstid
PDF 110kWORD 48k
Neljapäev, 10. oktoober 2019 - Brüssel
Rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamine
P9_TA(2019)0025A9-0013/2019

Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega (COM(2019)0600 – C9‑0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0600 – C9‑0029/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2018. aasta otsust (EL) 2019/276 paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta ELi konkurentsivõime põhiprogrammide tugevdamiseks ning praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 12. detsembril 2018. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2019, mille komisjon võttis vastu 2. juulil 2019. aastal (COM(2019)0610),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0013/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu otsustasid võtta 2019. aastal kasutusele paindlikkusinstrumendi vahendid 1,164 miljardi euro suuruses summas: 179 miljonit eurot alamrubriigi 1a (Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) jaoks, et tugevdada konkurentsivõime põhiprogramme, nimelt Horisont 2020 ja Erasmus+, ning 985,6 miljoni eurot rubriigi 3 jaoks vastavalt komisjoni ettepanekule;

B.  arvestades, et komisjon on esitanud paranduseelarve projekti nr 4/2019, mis sisaldab alamrubriigi 1a ja rubriigi 3 kulukohustuste assigneeringute vähendusi ning vähendab seega vajadust paindlikkusinstrumendi kasutamise järele 2019. aastal;

C.  arvestades, et komisjon on seetõttu teinud ettepaneku vähendada paindlikkusinstrumendi raames kasutusele võetavaid summasid 1,09 miljardi euro võrra, millest 160 miljonit eurot puudutab alamrubriiki 1a ja 930 miljonit eurot rubriiki 3;

D.  arvestades, et instrumendi kasutuselevõtmise otsuse ettepanekuga muudetakse 12. detsembri 2018. aasta otsust (EL) 2019/276(6);

E.  arvestades, et tulenevalt parlamendi seisukohast paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta on kohandusettepanekud muutunud kehtetuks;

1.  lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 54, 22.2.2019, lk 3.
(2) ELT L 67, 7.3.2019.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2018. aasta otsus (EL) 2019/276 paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta ELi konkurentsivõime põhiprogrammide tugevdamiseks ning praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (ELT L 54, 22.2.2019, lk 3).

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika