Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2039(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0013/2019

Pateikti tekstai :

A9-0013/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/10/2019 - 8.4

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0025

Priimti tekstai
PDF 121kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 10 d. - Briuselis
2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimas
P9_TA(2019)0025A9-0013/2019

2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/276 (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0600 – C9-0029/2019),

–  2018 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/276 dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms ES konkurencingumo srities programoms ir finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2018 m. gruodžio 12 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektą, kurį Komisija patvirtino 2019 m. liepos 2 d. (COM(2019)0610),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0013/2019),

A.  kadangi Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą 2019 m. iš lankstumo priemonės mobilizuoti 1 164 mln. EUR sumą: 179 mln. EUR – 1a išlaidų kategorijai Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti, siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms konkurencingumo srities programoms, konkrečiau, programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“, ir 985,6 mln. EUR – 3 išlaidų kategorijai, kaip siūlė Komisija;

B.  kadangi Komisija pasiūlė Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektą, kuriame numatoma sumažinti 1a ir 3 išlaidų kategorijoms skirtus įsipareigojimų asignavimus, todėl sumažėja poreikis naudoti lankstumo priemonę 2019 m.;

C.  kadangi dėl to Komisija pasiūlė sumažinti iš lankstumo priemonės mobilizuotas sumas – 1 090 mln. EUR, iš kurių 160 mln. EUR skiriama 1a išlaidų kategorijai, o 930 mln. EUR – 3 išlaidų kategorijai;

D.  kadangi šiuo siūlomu sprendimu dėl mobilizavimo iš dalies keičiamas 2018 m. gruodžio 12 d. Sprendimas (ES) 2019/276(6);

E.  kadangi dėl Parlamento pozicijos dėl taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto pasiūlyti patikslinimai netenka galios;

1.  atmeta Komisijos pasiūlymą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 54, 2019 2 22, p. 3.
(2) OL L 67, 2019 3 7.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.
(6) 2018 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/276 dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms ES konkurencingumo srities programoms ir finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (OL L 54, 2019 2 22, p. 3).

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika