Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2825(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0103/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0103/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/10/2019 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0026

Hyväksytyt tekstit
PDF 143kWORD 46k
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel
Tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini
P9_TA(2019)0026B9-0103/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/707, annettu 7 päivänä toukokuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, diuroni, etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti, metalaksyyli‑M, metiokarbi, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli, S‑metolaklori ja tebukonatsoli hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (2019/2825(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/707, annettu 7 päivänä toukokuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, diuroni, etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti, metalaksyyli-M, metiokarbi, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli, S-metolaklori ja tebukonatsoli hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä(1),

–  ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY(2) kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ja erityisesti sen 21 artiklan ja 17 artiklan ensimmäisen kohdan,

–  ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009(3) 80 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanosta ja korvattavien aineiden luettelon laatimisesta 11. maaliskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/408,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(4) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009(5) täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että flumioksatsiini sisällytettiin 1. tammikuuta 2003 neuvoston direktiivin 91/414/ETY(6) liitteeseen I komission direktiivillä 2002/81/EY(7) ja että se on katsottu hyväksytyksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla;

B.  ottaa huomioon, että menettely, jolla flumioksatsiinin hyväksyntä uusitaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012(8) mukaisesti, on ollut käynnissä vuodesta 2010(9) ja että sitä koskeva hakemus on jätetty komission asetuksen (EU) N:o 1141/2010(10) mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että tehoaineen flumioksatsiini hyväksynnän voimassaoloaikaa on jo pidennetty viidellä vuodella komission direktiivillä 2010/77/EU(11), myöhemmin vuodella komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) 2015/1885(12), (EU) 2016/549(13), (EU) 2017/841(14), (EU) 2018/917(15) ja jälleen kerran komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/707, jolla pidennetään hyväksynnän voimassaoloaikaa 30. kesäkuuta 2020 saakka;

D.  toteaa, että komissio ei perustele pidentämisen syitä muutoin kuin toteamalla, että koska aineiden arviointi on viivästynyt hakijoista riippumattomista syistä, kyseisten tehoaineiden hyväksyntien voimassaolo todennäköisesti päättyy ennen kuin on tehty päätös niiden uusimisesta;

E.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 tarkoituksena on varmistaa sekä ihmisten ja eläinten terveyden että ympäristön korkeatasoinen suojelu ja turvata samalla unionin maatalouden kilpailukyky; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä herkkien väestöryhmien, mukaan lukien raskaana olevien naisten, imeväisten ja lasten, suojeluun;

F.  toteaa, että ennalta varautumisen periaatetta olisi sovellettava ja että asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 korostetaan, että aineita olisi sisällytettävä kasvinsuojeluaineisiin ainoastaan, kun on osoitettu, että niistä on selvää hyötyä kasvintuotannossa ja ettei niillä odoteta olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön;

G.  toteaa, että asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetään, että tehoaineiden hyväksynnän voimassaoloaikaa olisi rajoitettava turvallisuussyistä; katsoo, että hyväksynnän voimassaoloajan olisi oltava oikeassa suhteessa tällaisten aineiden käyttöön liittyviin mahdollisiin riskeihin, mutta tällaista oikeasuhteisuutta ei selvästikään ole;

H.  toteaa, että flumioksatsiini on 16 vuoden ajan sen hyväksymisestä vaikuttavaksi aineeksi määritelty ja luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 1B kuuluvaksi aineeksi ja todennäköisesti hormonaaliseksi haitta-aineeksi, mutta tänä aikana sen hyväksyntää ei ole tarkistettu eikä peruutettu;

I.  katsoo, että komissiolla ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus ja velvollisuus toimia ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti, kun haitallisten terveysvaikutusten mahdollisuus on havaittu mutta asiasta ei ole tieteellistä varmuutta, hyväksymällä väliaikaisia riskinhallintatoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi;

J.  toteaa lisäksi, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 21 artiklalla varmistetaan, että komissio voi milloin tahansa tarkastella tehoaineen hyväksyntää uudelleen, erityisesti jos se katsoo uuden tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella olevan merkkejä siitä, ettei aine enää täytä 4 artiklassa säädettyjä hyväksymiskriteereitä ja että tämä uudelleentarkastelu voi johtaa aineen hyväksynnän peruuttamiseen tai muuttamiseen;

Lisääntymiselle vaaralliset (1B) ja hormonitoimintaa häiritsevät aineet

K.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008(16) mukaan flumioksatsiini on yhdenmukaisesti luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 1B kuuluvaksi aineeksi, erittäin myrkylliseksi vesieliöille ja erittäin myrkylliseksi vesieliöille pitkäaikaisilla haittavaikutuksilla;

L.  ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen piti jo vuonna 2014 ja myöhemmin vuosina 2017 ja 2018 äärimmäisen huolestuttavana, että flumioksatsiini on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1B, ja että flumioksatsiinin mahdollinen hormonitoimintaa häiritsevä vaikutus oli asia, jota ei voitu selvittää lopullisesti ja joka oli äärimmäisen huolestuttava;

M.  ottaa huomioon, että vuonna 2015 flumioksatsiini sisällytettiin korvattavien aineiden luetteloon komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/408, koska se on luokiteltu tai luokiteltava asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi;

N.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.6.4 kohdan mukaan tehoaineita ei voida hyväksyä, kun ne on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 1B kuuluvaksi aineeksi, paitsi jos tehoaine on hakemuksessa mukana olevan todennetun näytön perusteella välttämätön sellaisen kasvien terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran hallitsemiseksi, jota ei voi torjua muilla käytettävissä olevilla keinoilla, muut kuin kemialliset menetelmät mukaan luettuina, edellyttäen, että tehoaineen käyttöön sovelletaan riskinhallintatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ihmisten ja ympäristön altistuminen aineelle minimoidaan;

O.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.6.5 kohdan mukaan tehoaineita ei voida hyväksyä, jos niillä katsotaan olevan sellaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisille, jollei ihmisten altistuminen kyseiselle tehoaineelle, suoja-aineelle tai tehosteaineelle ole realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön, eli jos tuotetta käytetään suljetuissa järjestelmissä tai muissa olosuhteissa, joissa ne eivät ole kosketuksessa ihmisiin ja joissa kyseisen tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen jäämät elintarvikkeissa ja rehuissa eivät ylitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005(17) 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asetettua oletusarvoa;

P.  ottaa huomioon, että flumioksatsiinin biokertyvyysriski on suuri, se on erittäin myrkyllistä leville ja vesikasveille sekä kohtalaisen myrkyllistä lieroille, mehiläisille, kaloille ja vedessä eläville selkärangattomille;

Q.  pitää mahdottomana hyväksyä, että aine, jonka tiedetään täyttävän poissulkemisperusteet sellaisten tehoaineiden osalta, jotka ovat perimää vaurioittavia, syöpää aiheuttavia ja/tai lisääntymiselle vaarallisia aineita tai joilla on ihmisten ja ympäristön terveyden suojelemiseksi tarkoitettuja hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, on edelleen sallittu unionissa, mikä vaarantaa kansanterveyden ja ympäristön;

R.  ottaa huomioon, että hakijat voivat hyötyä komission työmenetelmiin sisältyvästä automaatiosta, jossa tehoaineiden hyväksymisaikoja pidennetään välittömästi, jos riskien uudelleenarviointia ei ole saatu päätökseen; toteaa, että tällöin hakijat voivat tarkoituksella pidentää uudelleenarviointia antamalla epätäydellisiä tietoja ja pyytämällä lisää poikkeuksia ja erityisedellytyksiä, mikä aiheuttaa kohtuuttomia riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle, sillä altistuminen vaaralliselle aineelle jatkuu edelleen;

S.  toteaa, että kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta 13. syyskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kehotti komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että asetuksen 17 artiklan mukaista hyväksynnän voimassaolon jatkamista menettelyn kestoa vastaavaksi ajaksi ei käytetä tehoaineisiin, jotka ovat sukusolujen perimää vaurioittavia, syöpää aiheuttavia ja lisääntymiselle vaarallisia ja luokiteltu siten kategoriaan 1A tai 1B, tai tehoaineisiin, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ja jotka ovat ihmisille tai eläimille haitallisia, kuten tällä hetkellä flumioksatsiini, tiaklopridi, klorotoluroni ja dimoksistrobiini;

T.  ottaa huomioon, että Alankomaiden parlamentti on ilmaissut huolensa näistä voimassaolon jatkamisista ja vaatii lopettamaan hyväksynnän pidentämisen sellaisille aineille, joiden tiedetään aiheuttavan merkittävän uhan biologiselle monimuotoisuudelle (erityisesti mehiläiset ja kimalaiset) tai jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, hormonitoimintaa häiritseviä ja/tai lisääntymiselle vaarallisia(18);

1.  katsoo, että komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 2019/707 ylitetään asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetty täytäntöönpanovalta;

2.  katsoo, että komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/707 ei ole ennalta varautumista koskevan periaatteen mukainen;

3.  katsoo, että päätös pidentää flumioksatsiinin hyväksynnän voimassaoloaikaa ei täytä asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 vahvistettuja turvallisuusvaatimuksia, ei perustu näyttöön siitä, että kyseistä ainetta voidaan käyttää turvallisesti, eikä todistettuun kiireelliseen tarpeeseen käyttää tehoainetta flumioksatsiini elintarviketuotannossa unionissa;

4.  kehottaa komissiota peruuttamaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/707 ja toimittamaan valiokunnalle uuden ehdotuksen, jossa otetaan huomioon kaikkien asianomaisten aineiden ja erityisesti flumioksatsiinin haitallisia ominaisuuksia koskeva tieteellinen näyttö;

5.  kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia täytäntöönpanosäädöksiksi, joilla pidennetään ainoastaan sellaisten aineiden hyväksynnän voimassaoloa, joiden ei tieteen nykykäsityksen mukaan odoteta johtavan komission ehdotukseen kyseisen tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättämisestä;

6.  kehottaa komissiota peruuttamaan aineita koskevat hyväksymiset, jos on todisteita tai perusteltuja epäilyjä siitä, etteivät ne täytä asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjä turvallisuusvaatimuksia;

7.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan niitä tehoaineita koskevien lupien asianmukaisen ja oikea-aikaisen uudelleenarvioinnin, joiden osalta ne ovat raportoivia jäsenvaltioita, ja varmistamaan, että nykyiset viivytykset ratkaistaan tehokkaasti mahdollisimman pian;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 120, 8.5.2019, s. 16.
(2) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(3) EUVL L 67, 12.3.2015, s. 18.
(4) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0356.
(6) Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).
(7) Komission direktiivi 2002/81/EY, annettu 10 päivänä lokakuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta flumioksatsiinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (EYVL L 276, 12.10.2002, s. 28).
(8) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).
(9) EUVL L 293, 11.11.2010, s. 48.
(10) Komission asetus (EU) N:o 1141/2010, annettu 7 päivänä joulukuuta 2010, tehoaineiden toisen ryhmän neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämisen uusimista koskevan menettelyn vahvistamisesta ja kyseisiä aineita koskevan luettelon laatimisesta (EUVL L 322, 8.12.2010, s. 10).
(11) Komission direktiivi 2010/77/EU, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen tehoaineiden liitteeseen I sisällyttämisen voimassaolon päättymispäiviä (EUVL L 293, 11.11.2010, s. 48).
(12) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1885, annettu 20 päivänä lokakuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden 2,4-D, asibentsolaari-s-metyyli, amitroli, bentatsoni, syhalofoppibutyyli, dikvatti, esfenvaleraatti, famoksadoni, flumioksatsiini, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), glyfosaatti, iprovalikarbi, isoproturoni, lambda-syhalotriini, metalaksyyli-M, metsulfuroni-metyyli, pikolinafeeni, prosulfuroni, pymetrotsiini, pyraflufeenietyyli, tiabendatsoli, tifensulfuronimetyyli ja trasulfuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 276, 21.10.2015, s. 48).
(13) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/549, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden bentatsoni, syhalofoppibutyyli, dikvatti, famoksadoni, flumioksatsiini, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), metalaksyyli-M, pikolinafeeni, prosulfuroni, pymetrotsiini, tiabendatsoli ja tifensulfuronimetyyli hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 95, 9.4.2016, s. 4).
(14) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/841, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, Ampelomyces quisqualis kanta: AQ 10, benalaksyyli, bentatsoni, bifenatsaatti, bromoksyniili, karfentratsonietyyli, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dikvatti, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, flumioksatsiini, foramsulfuroni, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, imatsamoksi, imatsosulfuroni, isoksaflutoli, laminariini, metalaksyyli-M, metoksifenotsidi, milbemektiini, oksasulfuroni, pendimetaliini, fenmedifami, pymetrotsiini, S-metolaklori ja trifloksistrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 125, 18.5.2017, s. 12).
(15) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/917, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, karvoni, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, dikvatti, etefoni, etoprofossi, etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, isoksaflutoli, metalaksyyli-M, metiokarbi, metoksifenotsidi, metributsiini, milbemektiini, oksasulfuroni, Paecilomyces lilacinus kanta: 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli, pymetrotsiini ja S-metolaklori hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 163, 28.6.2018, s. 13).
(16) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).
(18) TK 21501–32 nr. 1176.

Päivitetty viimeksi: 30. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö