Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2826(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0104/2019

Внесени текстове :

B9-0104/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/10/2019 - 8.6

Приети текстове :

P9_TA(2019)0027

Приети текстове
PDF 152kWORD 56k
Четвъртък, 10 октомври 2019 г. - Брюксел Окончателна версия
Активни вещества, включително хлоротолурон
P9_TA(2019)0027B9-0104/2019

Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на сроковете на одобрение на активните вещества амидосулфурон, бета-цифлутрин, бифенокс, хлоротолурон, клофентезин, кломазон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, дикамба, дифеноконазол, дифлубензурон, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин, флудиоксонил, флуфенацет, фостиазат, индоксакарб, ленацил, MCPA, MCPB, никосулфурон, пиклорам, просулфокарб, пирипроксифен, тиофанат-метил, трифлусулфурон и тритосулфурон (D062951/02 – 2019/2826(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на сроковете на одобрение на активните вещества амидосулфурон, бета-цифлутрин, бифенокс, хлоротолурон, клофентезин, кломазон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, дикамба, дифеноконазол, дифлубензурон, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин, флудиоксонил, флуфенацет, фостиазат, индоксакарб, ленацил, MCPA, MCPB, никосулфурон, пиклорам, просулфокарб, пирипроксифен, тиофанат-метил, трифлусулфурон и тритосулфурон (D062951/02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

—  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 на Комисията от 11 март 2015 г. за прилагането на член 80, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за установяване на списък на кандидати за замяна(2),

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита(4),

—  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

A.  като има предвид, че хлоротолурон беше включен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета(5) на 1 март 2006 г. чрез Директива 2005/53/ЕО на Комисията(6) и се счита за одобрен съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Б.  като има предвид, че от 2013 г. насам е в ход процедура за подновяване на одобрението на хлоротолурон по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията(7);

В.  като има предвид, че срокът на одобрение на активното вещество хлортолурон вече беше удължен с една година чрез Регламент за изпълнение (ЕС) № 533/2013 на Комисията(8), впоследствие с една година чрез Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1511 на Комисията(9), отново с една година чрез Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1262 на Комисията(10) и сега отново с една година посредством настоящия проект на регламент за изпълнение на Комисията, чрез който срокът на одобрение ще бъде удължен до 31 октомври 2020 г.;

Г.  като има предвид, че освен че Комисията е заявила следното: „поради факта, че оценката на веществата е била забавена по независещи от заявителите причини, е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече, преди да е взето решение за тяхното подновяване“, тя не е обяснила причините за удължаването;

Д.  като има предвид, че целта на Регламент (ЕО) № 1107/2009 е да гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и на животните и на опазване на околната среда и същевременно да запази конкурентоспособността на селското стопанство на Съюза; като има предвид, че следва да се обърне особено внимание на закрилата на уязвими групи от населението, включително бременните жени, бебетата и децата;

Е.  като има предвид, че следва да се прилага принципът на предпазните мерки и че в Регламент (ЕО) № 1107/2009 се посочва, че в състава на продуктите за растителна защита следва да се включват само вещества, за които е доказано, че определено са от полза за растениевъдството, и които не се очаква да окажат вредно въздействие върху здравето на хората или на животните, нито пък неприемливо въздействие върху околната среда;

Ж.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1107/2009 се посочва, че от съображения за безопасност срокът на одобрението за активни вещества следва да бъде ограничен във времето; като има предвид, че срокът на одобрението следва да бъде пропорционален на възможните рискове, присъщи на употребата на тези вещества, но че в настоящия случай такава пропорционалност очевидно липсва;

З.  като има предвид, че откакто хлоротолурон беше приет като активно вещество преди тринадесет години, се установи, че е вероятно той да представлява вещество, нарушаващо функциите на ендокринната система, и че въпреки това през целия този период неговото одобрение не e билo преразгледанo или оттеглено;

И.  като има предвид, че Комисията и държавите членки имат възможността и отговорността да действат съгласно принципа на предпазните мерки в случаите, в които е установена вероятността, че се оказва вредно въздействие върху здравето, но все още няма сигурни научни данни за това, като приемат временни мерки за управление на риска, които са необходими, за да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве;

Й.  като има предвид по-специално, че член 21 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 предвижда, че Комисията може по всяко време да преразгледа одобрението на дадено активно вещество, особено когато предвид нови научно-технически познания счита, че са налице признаци, че веществото вече не отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4, и като има предвид, че това преразглеждане може да доведе до оттегляне или изменение на одобрението на веществото;

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

К.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(11) хлоротолурон е включен в хармонизираната класификация на веществата: които са силно токсични за водните организми; които са силно токсични за водните организми с дълготраен ефект; за които се подозира, че причиняват ракови заболявания (канцерогенност, категория 2); и за които се подозира, че увреждат плода при бременност (токсичност за репродукцията, категория 2);

Л.  като има предвид, че през 2015 г. хлоротолурон беше включен в „списъка на кандидати за замяна“ чрез Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 на Комисията, тъй като се счита, че той притежава свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху хората, и тъй като той отговаря на критериите за устойчиво и токсично вещество;

М.  като има предвид, че съгласно точка 3.6.5 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 активните вещества не могат да бъдат одобрени, ако се счита, че имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човека, освен ако експозицията на хора на това активно вещество, антидот или синергист в състава на продукт за растителна защита е незначително ниска при реалистични условия на употреба, тоест продуктът се употребява в затворени системи или при други условия, при които контактът с хора е изключен, и когато остатъчните вещества от съответното активно вещество, антидот или синергист в храните и фуражите не надхвърлят стойността по подразбиране, определена в съответствие с член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(12);

Н.  като има предвид, че е неприемливо да продължава да се разрешава употребата в Съюза на вещество, за което е известно, че отговаря на критериите за изключване на активните вещества, които са мутагенни, канцерогенни или токсични за репродукцията или имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система – критерии, създадени с цел защита на здравето на човека и околната среда – като по този начин се излагат на риск общественото здраве и състоянието на околната среда;

О.  като има предвид, че заявителите могат да се възползват от автоматичната система, която е част от работните методи на Комисията и която незабавно удължава срока на одобрение на активните вещества, в случай че повторната оценка на риска не е приключила, като умишлено удължават процеса на повторна оценка чрез предоставянето на непълни данни и предявяването на искания за допълнителни дерогации и специални условия, което води до неприемливи рискове за околната среда и човешкото здраве, тъй като през това време излагането на опасните вещества продължава;

П.  като има предвид, че в своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита(13) Парламентът призова Комисията и държавите членки „да гарантират, че процедурното удължаване на срока за одобрение, докато продължава процедурата, в съответствие с член 17 от Регламента няма да бъде използвано за активни вещества, които са мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията и които по тази причина попадат в категория 1A или 1B, или за активни вещества, които имат свойства, нарушаващи функцията на ендокринната система, и вредят на хората или животните, какъвто понастоящем е случаят с вещества като флумиоксазин, тиаклоприд, хлоротолурон и димоксистробин“;

Р.  като има предвид, че нидерландският парламент изрази своята загриженост във връзка с тези удължавания и призова да се сложи край на удължаването на сроковете на одобрение на вещества, за които е известно, че представляват значителна заплаха за биологичното разнообразие, по-специално за пчелите и земните пчели, или които са канцерогенни, мутагенни, нарушаващи функциите на ендокринната система или токсични за репродукцията(14);

1.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

2.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията не е в съответствие с принципа на предпазните мерки;

3.  счита, че решението за удължаване на срока на одобрение на хлоротолурон не е в съответствие с критериите за безопасност, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009, и не се основава нито на доказателства, че това вещество може да се използва безопасно, нито на доказана спешна нужда от активното вещество хлоротолурон при производството на храни в Съюза;

4.  призовава Комисията да оттегли своя проект на регламент за изпълнение и да представи на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните нов проект, който взема предвид научните доказателства за вредните свойства на всички съответни вещества, и по-специално на хлоротолурон;

5.  призовава Комисията да представя проекти на регламенти за изпълнение с цел удължаване на срока на одобрение на веществата единствено ако въз основа на актуалните научни познания не се очаква, че Комисията ще представи предложение за неподновяване на разрешението за съответното активно вещество;

6.  призовава Комисията да оттегля одобренията за вещества, ако съществуват доказателства или основателни съмнения за това, че те не отговарят на критериите за безопасност, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

7.  призовава държавите членки да гарантират правилното и навременно преразглеждане на разрешенията за активните вещества, за които те са докладваща държава членка, и да гарантират, че настоящите забавяния на процедурите ще бъдат преодолени ефективно във възможно най-кратки срокове;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 67, 12.3.2015 г., стр. 18.
(3) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0356.
(5) Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).
(6) Директива 2005/53/ЕО на Комисията от 16 септември 2005 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид и тиофанат-метил като активни вещества (ОВ L 241, 17.9.2005 г., стр. 51).
(7) Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).
(8) Регламент за изпълнение (ЕС) № 533/2013 на Комисията от 10 юни 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества 1-метил-циклопропен, хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид, форхлорфенурон, индоксакарб, тиофанат-метил и трибенурон (ОВ L 159, 11.6.2013 г., стр. 9).
(9) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1511 на Комисията от 30 август 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-метилциклопропен, бета-цифлутрин, хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, диметенамид-р, флуфенацет, флуртамон, форхлорфенурон, фостиазат, индоксакарб, ипродион, MCPA, MCPB, силтиофам, тиофанат-метил и трибенурон (ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 115).
(10) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1262 на Комисията от 20 септември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-метилциклопропен, бета-цифлутрин, хлороталонил, хлоротолурон, кломазон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, диметенамид-р, диурон, флудиоксонил, флуфенацет, флуртамон, фостиазат, индоксакарб, MCPA, MCPB, просулфокарб, тиофанат-метил и трибенурон (ОВ L 238, 21.9.2018 г., стр. 62).
(11) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
(12) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(13) Приети текстове, P8_TA(2018)0356.
(14) TK 21501-32 № 1176.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност