Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2826(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0104/2019

Předložené texty :

B9-0104/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/10/2019 - 8.6

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0027

Přijaté texty
PDF 154kWORD 49k
Čtvrtek, 10. října 2019 - Brusel
Účinné látky, včetně chlorotoluronu
P9_TA(2019)0027B9-0104/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2019 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, thiofanát-methyl, triflusulfuron a tritosulfuron (D062951/02 – 2019/2826(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, thiofanát-methyl, triflusulfuron a tritosulfuron (D062951/02),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a zejména na čl. 21 první pododstavec uvedeného nařízení,

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 ze dne 11. března 2015 o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit(2),

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanovují pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2018 o provádění nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin(4),

–  s ohledem na čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A.  vzhledem k tomu, že chlorotoluron byl dne 1. března 2006 zařazen směrnicí Komise 2005/53/ES(5) do přílohy I nařízení Rady 91/414/EEC(6) a považuje se podle nařízení (ES) č. 1107/2009 za schválený;

B.  vzhledem k tomu, že od roku 2013 probíhá postup prodloužení registrace chlorotoluronu v rámci prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012(7);

C.  vzhledem k tomu, že doba schvalování účinné látky chlorotoluronu už byla na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 533/2013(8) prodloužena o jeden rok, poté byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/1511(9) znovu prodloužena o jeden rok a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2018/1262(10) o další rok a nyní se navrhuje další prodloužení o jeden rok na základě návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým by se toto období prodloužilo až do 31. října 2020;

D.  vzhledem k tomu, že Komise toto další prodloužení vysvětlila pouze tím, že uvedla: „Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich prodloužení“;

E.  vzhledem k tomu, že účelem nařízení (ES) č. 1107/2009 je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí a současně konkurenceschopnost zemědělství Unie; vzhledem k tomu, že by měl být kladen zvláštní důraz na ochranu ohrožených skupin obyvatelstva včetně těhotných žen, kojenců a dětí;

F.  vzhledem k tomu, že by se měla použít zásada předběžné opatrnosti a že v nařízení (ES) č. 1107/2009 je stanoveno, že v přípravcích na ochranu rostlin by měly být obsaženy pouze látky, u nichž bylo prokázáno, že mají na rostlinnou výrobu jednoznačně příznivý vliv, a u nichž se neočekává, že by měly mít škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat či nepřijatelný vliv na životní prostředí;

G.  vzhledem k tomu, že se v nařízení (ES) č. 1107/2009 stanovuje, že v zájmu bezpečnosti by měla být doba platnosti schválení účinné látky časově omezena; vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení by měla být úměrná možným rizikům spojeným s používáním dotyčných látek, že však v tomto případě tato úměrnost zjevně chybí;

H.  vzhledem k tomu, že v období 13 let, které uplynuly od schválení účinné látky chlorotoluronu, bylo zjištěno, že se pravděpodobně jedná o endokrinní disruptor, přesto za celé toto období nedošlo k přehodnocení jeho schválení či k jeho stažení;

I.  vzhledem k tomu, že v případech, kdy byla zjištěna možnost výskytu škodlivých účinků na zdraví, avšak přetrvává vědecká nejistota, mají Komise a členské státy možnost a povinnost jednat v souladu se zásadou předběžné opatrnosti tím, že přijmou předběžná opatření na omezení rizik, která jsou nezbytná k zajištění vysoké míry ochrany lidského zdraví;

J.  vzhledem k tomu, že v článku 21 nařízení (ES) č. 1107/2009 se konkrétně uvádí, že Komise může schválení účinné látky kdykoli přezkoumat, zejména v případech, kdy má s ohledem na nové vědeckotechnické poznatky za to, že existují známky toho, že daná látka již nesplňuje kritéria pro schválení uvedená v článku 4, a vzhledem k tomu, že toto přehodnocení může vést ke zrušení schválení nebo k jeho změně;

Endokrinně disruptivní vlastnosti

K.  vzhledem k tomu, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008(11) byl chlorotoluron jednotně klasifikován jako vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky a jako látka s podezřením na vyvolání rakoviny (Carc. 2) nebo s podezřením na poškození plodu v těle matky (Repr. 2);

L.  vzhledem k tomu, že chlorotoluron byl v roce 2015 zařazen prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/408 na „seznam látek, které se mají nahradit“, jelikož se má za to, že má endokrinně disruptivní vlastnosti, které mohou mít nepříznivý účinek na lidi, a jelikož splňuje kritéria, podle nichž lze tuto látku považovat za perzistentní toxickou látku;

M.  vzhledem k tomu, že podle bodu 3.6.5 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 nelze účinné látky schvalovat, pokud se má za to, že mají endokrinně disruptivní vlastnosti, které mohou mít nepříznivý účinek na lidi, s výjimkou případů, kdy je vystavení lidí této účinné látce, safeneru či synergentu v přípravku na ochranu rostlin v reálných navrhovaných podmínkách použití zanedbatelné, tj. kdy je produkt používán v uzavřených systémech nebo v jiných podmínkách, které vylučují kontakt s člověkem, a kdy rezidua příslušné účinné látky, safeneru či synergentu v potravinách a krmivech nepřekračují standardní hodnotu stanovenou podle čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005(12);

N.  vzhledem k tomu, že je nepřípustné, aby bylo možné látku, o níž se ví, že splňuje daná vylučovací kritéria pro účinné látky, které jsou mutagenní, karcinogenní nebo toxické pro reprodukci nebo které mají vlastnosti endokrinních disruptorů, jež byla stanovena na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, v Unii i nadále používat, a ohrožovat tak veřejné zdraví a životní prostředí;

O.  vzhledem k tomu, že žadatelé mohou zneužít to, že Komise v případě, že opětovné posouzení rizik ještě nebylo ukončeno, začlenila do svých pracovních metod automatické okamžité prodloužení období pro chválení určité účinné látky, a úmyslně prodlužovat příslušné období pro posouzení rizik tím, že poskytnou neúplné údaje nebo budou požadovat další výjimky a zvláštní podmínky, což vede k nepřijatelnému riziku s ohledem na životní prostředí a lidské zdraví, jelikož jsou v daném období i nadále vystaveni působení rizikové látky;

P.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 13. září 2018 o uplatňování nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin(13) vyzval Komisi a členské státy, aby „zajistily, že procesní prodloužení doby schvalování na dobu trvání daného postupu podle článku 17 nařízení se nebude používat v případě účinných látek, které jsou mutagenní, karcinogenní a toxické z hlediska reprodukce, a které proto spadají do kategorie 1A nebo 1B, ani v případě účinných látek, které mají vlastnosti endokrinních disruptorů a jsou škodlivé pro zdraví člověka nebo zvířat, což se v současné době týká látek, jako je např. flumioxazin, thiakloprid, chlorotoluron a dimoxystrobin“;

Q.  vzhledem k tomu, že nizozemský parlament vyjádřil obavy ohledně tohoto prodlužování a vyzval k tomu, aby se příslušné lhůty u látek, které představují významné riziko z hlediska zachování biologické rozmanitosti, zejména v případě včel a čmeláků, nebo které jsou karcinogenní, mutagenní a toxické z hlediska reprodukce nebo které mají vlastnosti endokrinních disruptorů, neprodlužovaly(14);

1.  domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1107/2009;

2.  má za to, že návrh prováděcího nařízení Komise není v souladu se zásadou předběžné opatrnosti;

3.  zastává názor, že rozhodnutí o prodloužení schválení chlorotoluronu není v souladu s kritérii bezpečnosti stanovenými v nařízení (ES) č. 1107/2009 a nezakládá se na důkazech, že tuto látku lze bezpečně používat, ani na prokazatelně naléhavě potřebě používat tuto účinnou látku při výrobě potravin v Unii;

4.  vyzývá Komisi, aby stáhla návrh prováděcího nařízení a aby předložila výboru nový návrh, který by zohledňoval vědecké důkazy o škodlivých vlastnostech všech příslušných látek, zejména chlorotoluronu;

5.  vyzývá Komisi, aby předkládala pouze návrhy prováděcích nařízení k prodloužení doby schvalování těch látek, u nichž stávající vědecké poznatky podle všeho nepovedou k tomu, že Komise navrhne neprodloužit registraci příslušné účinné látky;

6.  vyzývá Komisi, aby zrušila schválení v případě látek, u nichž existuje důvodné podezření, že nesplní kritéria bezpečnosti stanovená v nařízení (ES) č. 1107/2009;

7.  vyzývá členské státy, aby zajistily řádné a včasné opětovné posouzení registrace účinných látek, v jejichž případě jsou zpravodajskými členským státem, a aby co nejrychleji účinně vyřešily problém s průtahy při jejich schvalování;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a také vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 18.
(3) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0356.
(5) Směrnice Komise 2005/53/ES ze dne 16. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorthalonilu, chlorotoluronu, cypermethrinu, daminozidu a thiofanát-methylu (Úř. věst. L 241, 17.9.2005, s. 51).
(6) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
(7) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanovují ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
(8) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 533/2013 ze dne 10. června 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, chlorthalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid, forchlorfenuron, indoxakarb, thiofanát-methyl a tribenuron (Úř. věst. L 159, 11.6.2013, s. 9).
(9) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1511 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fosthiazát, indoxakarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiofanát-methyl a tribenuron (Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 115).
(10) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1262 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlorotoluron, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, thiofanát-methyl a tribenuron (Úř. věst. L 238, 21.9.2018, s. 62).
(11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
(12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
(13) Přijaté texty, P8_TA(2018)0356.
(14) TK 21501-32 č. 1176.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí