Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2826(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0104/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0104/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/10/2019 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0027

Hyväksytyt tekstit
PDF 138kWORD 43k
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel
Tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni
P9_TA(2019)0027B9-0104/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden amidosulfuroni, beta-syflutriini, bifenoksi, klorotoluroni, klofentetsiini, klomatsoni, sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dikamba, difenokonatsoli, diflubentsuroni, diflufenikaani, fenoksaproppi-P, fenpropidiini, fludioksonili, flufenaset, fostiatsaatti, indoksakarbi, lenasiili, MCPA, MCPB, nikosulfuroni, pikloraami, prosulfokarbi, pyriproksifeeni, tiofanaattimetyyli, triflusulfuroni ja tritosulfuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (D062951/02 – 2019/2826(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden amidosulfuroni, beta-syflutriini, bifenoksi, klorotoluroni, klofentetsiini, klomatsoni, sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dikamba, difenokonatsoli, diflubentsuroni, diflufenikaani, fenoksaproppi-P, fenpropidiini, fludioksonili, flufenaset, fostiatsaatti, indoksakarbi, lenasiili, MCPA, MCPB, nikosulfuroni, pikloraami, prosulfokarbi, pyriproksifeeni, tiofanaattimetyyli, triflusulfuroni ja tritosulfuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (D062951/02),

–  ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009(1) ja erityisesti sen 21 artiklan ja 17 artiklan ensimmäisen kohdan,

–  ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanosta ja korvattavien aineiden luettelon laatimisesta 11. maaliskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/408(2),

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(3) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että klorotoluroni sisällytettiin neuvoston direktiivin 91/414/ETY(5) liitteeseen I 1. maaliskuuta 2006 komission direktiivillä 2005/53/EY(6) ja että se on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksyttynä pidettävä tehoaine;

B.  toteaa, että menettely klorotoluronin hyväksynnän uusimiseksi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012(7) nojalla on ollut käynnissä vuodesta 2013;

C.  toteaa, että tehoaineen klorotoluroni hyväksynnän voimassaoloaikaa on jo pidennetty vuodella komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 533/2013(8), myöhemmin vuodella komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2017/1511(9), jälleen vuodella komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2018/1262(10) ja nyt uudelleen vuodella tällä ehdotuksella komission täytäntöönpanoasetukseksi, jolla pidennettäisiin hyväksynnän voimassaoloaikaa 31. lokakuuta 2020 saakka;

D.  toteaa, että komissio ei perustele pidentämisen syitä muutoin kuin toteamalla, että koska aineiden arviointi on viivästynyt hakijoista riippumattomista syistä, kyseisten tehoaineiden hyväksyntien voimassaolo todennäköisesti päättyy ennen kuin on tehty päätös niiden uusimisesta;

E.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 tarkoituksena on varmistaa sekä ihmisten ja eläinten terveyden että ympäristön korkeatasoinen suojelu ja turvata samalla unionin maatalouden kilpailukyky; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä herkkien väestöryhmien, mukaan lukien raskaana olevien naisten, imeväisten ja lasten, suojeluun;

F.  toteaa, että ennalta varautumisen periaatetta olisi sovellettava ja että asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 korostetaan, että aineita olisi sisällytettävä kasvinsuojeluaineisiin ainoastaan, kun on osoitettu, että niistä on selvää hyötyä kasvintuotannossa ja ettei niillä odoteta olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön;

G.  toteaa, että asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetään, että tehoaineiden hyväksynnän voimassaoloaikaa olisi rajoitettava turvallisuussyistä; katsoo, että hyväksynnän voimassaoloajan olisi oltava oikeassa suhteessa tällaisten aineiden käyttöön liittyviin mahdollisiin riskeihin, mutta tässä tapauksessa on selvää, ettei tällaista oikeasuhteisuutta ole;

H.  toteaa, että 13 vuotta klorotoluronin hyväksynnän jälkeen on todettu, että se on todennäköisesti hormonaalinen haitta-aine ja että kuitenkaan tämän ajan kuluessa sen hyväksyntää ei ole tarkistettu eikä peruutettu;

I.  katsoo, että komissiolla ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus ja velvollisuus toimia ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti, kun haitallisten terveysvaikutusten mahdollisuus on havaittu mutta asiasta ei ole tieteellistä varmuutta, hyväksymällä väliaikaisia riskinhallintatoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi;

J.  toteaa lisäksi, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 21 artiklalla varmistetaan, että komissio voi milloin tahansa tarkastella tehoaineen hyväksyntää uudelleen, erityisesti jos se katsoo uuden tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella olevan merkkejä siitä, ettei aine enää täytä 4 artiklassa säädettyjä hyväksymiskriteereitä ja että tämä uudelleentarkastelu voi johtaa aineen hyväksynnän peruuttamiseen tai muuttamiseen;

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

K.  toteaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008(11) esitetyn yhdenmukaisen luokituksen mukaisesti klorotoluroni on erittäin myrkyllistä vesieliöille, se on erittäin myrkyllistä vesieliöille ja sillä on pitkäaikaisia haittavaikutuksia, se saattaa aiheuttaa syöpää (Carc. 2) ja se saattaa vaurioittaa sikiötä (Repr. 2);

L.  toteaa, että klorotoluroni sisällytettiin vuonna 2015 korvattavien aineiden luetteloon komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/408, koska sillä katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin, ja koska se täyttää kriteerit sille, että sitä voidaan pitää hitaasti hajoavana ja myrkyllisenä aineena;

M.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.6.5 kohdan mukaan tehoaineita ei voida hyväksyä, jos niillä katsotaan olevan sellaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin, jollei ihmisten altistuminen kyseiselle tehoaineelle, suoja-aineelle tai tehosteaineelle ole realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön, eli jos tuotetta käytetään suljetuissa järjestelmissä tai muissa olosuhteissa, joissa ne eivät ole kosketuksessa ihmisiin ja joissa kyseisen tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen jäämät elintarvikkeissa ja rehuissa eivät ylitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005(12) 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asetettua oletusarvoa;

N.  pitää mahdottomana hyväksyä, että sellaisen aineen käyttö, jonka tiedetään täyttävän ihmisten ja ympäristön terveyden suojelemiseksi laaditut poissulkemisperusteet sellaisten tehoaineiden osalta, jotka ovat perimää vaurioittavia, syöpää aiheuttavia tai lisääntymiselle vaarallisia tai joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, sallitaan edelleen unionissa ja vaarannetaan siten kansanterveys ja ympäristön terveys;

O.  katsoo, että hakijat voivat hyötyä siitä, että komission työmenetelmien mukaisesti tehoaineiden hyväksyntien voimassaoloaikoja pidennetään automaattisesti, jos riskien uudelleenarviointia ei ole saatu päätökseen; toteaa, että tällöin hakijat voivat tarkoituksella pitkittää uudelleenarviointia antamalla epätäydellisiä tietoja ja pyytämällä lisää poikkeuksia ja erityisedellytyksiä, mikä aiheuttaa kohtuuttomia riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle, sillä altistuminen vaaralliselle aineelle jatkuu edelleen;

P.  toteaa, että kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta 13. syyskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa(13) parlamentti kehotti komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että asetuksen 17 artiklan mukaista hyväksynnän voimassaolon pidentämistä menettelyn kestoa vastaavaksi ajaksi ei käytetä tehoaineisiin, jotka ovat sukusolujen perimää vaurioittavia, syöpää aiheuttavia ja lisääntymiselle vaarallisia ja luokiteltu siten kategoriaan 1A tai 1B, tai tehoaineisiin, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ja jotka ovat ihmisille tai eläimille haitallisia, kuten tällä hetkellä flumioksatsiini, tiaklopridi, klorotoluroni ja dimoksistrobiini;

Q.  toteaa, että Alankomaiden parlamentti on ilmaissut huolensa näistä hyväksynnän voimassaolon pidentämistä ja vaatii lopettamaan sellaisten aineiden hyväksynnän voimassaolon pidentämisen, joiden tiedetään aiheuttavan merkittävän uhan biologiselle monimuotoisuudelle, erityisesti mehiläisille ja kimalaisille, tai jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, hormonitoimintaa häiritseviä tai lisääntymiselle vaarallisia(14);

1.  katsoo, että komission ehdotus täytäntöönpanoasetukseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että komission ehdotus täytäntöönpanoasetukseksi ei ole ennalta varautumisen periaatteen mukainen;

3.  katsoo, että päätös pidentää klorotoluronin hyväksynnän voimassaoloaikaa ei täytä asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 vahvistettuja turvallisuusvaatimuksia, ei perustu näyttöön siitä, että kyseistä ainetta voidaan käyttää turvallisesti, eikä todistettuun kiireelliseen tarpeeseen käyttää tehoainetta klorotoluroni elintarviketuotannossa unionissa;

4.  kehottaa komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi ja toimittamaan valiokunnalle uuden ehdotuksen, jossa otetaan huomioon kaikkien asianomaisten aineiden ja erityisesti klorotoluronin haitallisia ominaisuuksia koskeva tieteellinen näyttö;

5.  kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia täytäntöönpanosäädöksiksi, joilla pidennetään ainoastaan sellaisten aineiden hyväksynnän voimassaoloa, joiden ei tieteen nykykäsityksen mukaan odoteta johtavan komission ehdotukseen kyseisen tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättämisestä;

6.  kehottaa komissiota peruuttamaan aineita koskevat hyväksynnät, jos on todisteita tai perusteltuja epäilyjä siitä, etteivät ne täytä asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjä turvallisuusvaatimuksia;

7.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan niitä tehoaineita koskevien lupien asianmukaisen ja oikea-aikaisen uudelleenarvioinnin, joiden osalta ne ovat raportoivia jäsenvaltioita, ja varmistamaan, että nykyiset viivytykset ratkaistaan tehokkaasti mahdollisimman pian;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) EUVL L 67, 12.3.2015, s. 18.
(3) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0356.
(5) Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).
(6) Komission direktiivi 2005/53/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2005, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta klorotaloniilin, klorotoluronin, sypermetriinin, daminotsidin ja tiofanaattimetyylin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 241, 17.9.2005, s. 51).
(7) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).
(8) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 533/2013, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden 1-metyylisyklopropeeni, klorotaloniili, klorotoluroni, sypermetriini, daminotsidi, forklorfenuroni, indoksakarbi, tiofanaattimetyyli ja tribenuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 159, 11.6.2013, s. 9).
(9) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1511, annettu 30 päivänä elokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden 1-metyylisyklopropeeni, beta-syflutriini, klorotaloniili, klorotoluroni, sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dimetanamidi-P, flufenaset, flurtamoni, forklorfenuroni, fostiatsaatti, indoksakarbi, iprodioni, MCPA, MCPB, siltiofami, tiofanaattimetyyli ja tribenuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 224, 31.8.2017, s. 115).
(10) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1262, annettu 20 päivänä syyskuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden 1‑metyylisyklopropeeni, beta-syflutriini, klorotaloniili, klorotoluroni, klomatsoni, sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dimetenamidi-p, diuroni, fludioksonili, flufenaset, flurtamoni, fostiatsaatti, indoksakarbi, MCPA, MCPB, prosulfokarbi, tiofanaattimetyyli ja tribenuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 238, 21.9.2018, s. 62).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).
(13) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0356.
(14) TK 21501–32 nr. 1176.

Päivitetty viimeksi: 30. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö