Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2830(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0107/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0107/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/10/2019 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0028

Hyväksytyt tekstit
PDF 163kWORD 45k
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel
Muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYNØØØJG-2)
P9_TA(2019)0028B9-0107/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D061869/04 – 2019/2830(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D061869/04),

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 30. huhtikuuta 2019 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa ja muutoksenhakukomiteassa 5. kesäkuuta 2019 toimitetussa äänestyksessä päätettiin niin ikään olla antamatta lausuntoa,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon, joka julkaistiin 14. marraskuuta 2018(3),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että Syngenta Crop Protection NV/SA toimitti 1. syyskuuta 2016 Saksan toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle Syngenta Crop Protection AG:n puolesta ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen, joka koski muuntogeenistä maissia MZHG0JG sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamista markkinoille; ottaa huomioon, että kyseinen hakemus kattoi myös muuntogeenistä maissia MZHG0JG sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden saattamisen markkinoille muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelykäyttöä lukuun ottamatta;

B.  ottaa huomioon, että EFSA antoi 17. lokakuuta 2018 myönteisen lausunnon, joka julkaistiin 14. marraskuuta 2018(5);

C.  panee merkille, että asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 todetaan, että muuntogeeniset elintarvikkeet tai rehut eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön, ja edellytetään komission ottavan päätöstään laatiessaan huomioon kaikki unionin lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät tarkasteltavaan asiaan;

D.  toteaa, että MZHG0JG-maissi on tehty kestämään glyfosaattipohjaisia ja glufosinaattiammoniumpohjaisia rikkakasvien torjunta-aineita(6);

E.  toteaa, että jäsenvaltiot esittivät EFSAlle monia kriittisiä huomioita kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana(7); toteaa, että kriittisimmät huomiot koskivat toksikologista arviointia, vertailevaa analyysia ja ympäristöriskien arviointia; panee merkille, että useat jäsenvaltiot pitivät toksikologisia tietoja ja etenkin glyfosaatti- tai glufosinaattijäämien pitoisuuksia koskevia tietoja riittämättöminä ja epäluotettavina; panee merkille, että yhdessä huomiossa korostettiin vertailevan analyysin paljastaneen kasvien soluseinän muodostumisessa tärkeää ferulihappoa koskevan vastaavuuden puutteen MZHG0JG-maissin ja vertailulajikkeiden välillä, mikä saattaa lisätä torjunta-ainekertymää;

F.  panee merkille riippumattomassa tutkimuksessa(8) esitetyn päätelmän, että EFSAn suorittamaa riskinarviointia ei nykymuodossaan voida hyväksyä, koska siinä ei kunnolla arvioida myrkyllisyyttä, varsinkaan niiden kumulatiivisten vaikutusten osalta, joita kyseisillä kahdella siirtogeenillä sekä täydentävillä rikkakasvien torjunta-aineilla ja niiden metaboliiteilla voi olla; panee merkille, että mainitussa tutkimuksessa kyseenalaistetaan 90 päivää kestäneestä ruokintatutkimuksesta saatujen tietojen luotettavuus ja todetaan lisäksi, ettei EFSAn suorittamaa ympäristöriskien arviointia voida hyväksyä, sillä siinä ei tarkastella riskiä siirtogeenien leviämisestä eli MZHG0JG-maissin geenien siirtymisestä sen luonnonvaraiseen sukulaislajiin, teosinttiin, mikäli MZHG0JG-maissin elinkelpoista kasviainesta pääsee ympäristöön;

Täydentävät rikkakasvien torjunta-aineet

G.  toteaa, että rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten viljelykasvien viljelyn on osoitettu johtavan näiden torjunta-aineiden lisääntyvään käyttöön, etenkin koska ilmaantuu torjunta-aineille vastustuskykyisiä rikkakasveja(9); toteaa, että tästä syystä on odotettavissa, että MZHG0JG-maissin viljelyaloilla käytetään paitsi suurempia myös toistuvia glyfosaatti- ja glufosinaattiannoksia, mikä saattaa johtaa suurempiin jäämäpitoisuuksiin sadossa;

H.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta mitata tuontimaissin glufosinaatti- tai glyfosaattijäämiä osana unionin viimeisintä yhteensovitettua monivuotista valvontaohjelmaa vuosiksi 2019, 2020 ja 2021(10); huomauttaa, ettei voida sulkea pois mahdollisuutta, että MZHG0JG-maissi tai siitä saadut elintarvikkeet ja rehu ylittävät unionin asettamat jäämien enimmäismäärät (MRL), jotka on otettu käyttöön kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi;

I.  ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1B ja sen tähden se kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009(11) säädettyjen poissulkemiskriteerien soveltamisalaan; ottaa huomioon, että glufosinaatin EU-hyväksynnän voimassaolo päättyi 31. heinäkuuta 2018(12);

J.  toteaa, että kysymykseen glyfosaatin karsinogeenisuudesta ei ole saatu selvyyttä; ottaa huomioon, että EFSA totesi marraskuussa 2015, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole karsinogeeninen; toteaa, että Maailman terveysjärjestön Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos sitä vastoin luokitteli vuonna 2015 glyfosaatin todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi;

K.  toteaa, että EFSAn mukaan saatavilla ei ole toksikologisia tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida riskiä, joka kuluttajille aiheutuu useista glyfosaattia kestävien muuntogeenisten viljelykasvien kannalta merkityksellisistä glyfosaatin hajoamistuotteista(13);

L.  ottaa huomioon, että muuntogeenisissä kasveissa tapa, jolla kasvit hajottavat täydentäviä rikkakasvien torjunta-aineita, ja hajoamistuotteiden eli metaboliittien koostumus ja täten myrkyllisyys voivat nekin olla tulosta geneettisestä muuntamisesta; ottaa huomioon, että EFSAn mukaan näin on esimerkiksi silloin, kun täydentävä rikkakasvien torjunta-aine on glyfosaatti(14);

M.  katsoo, että rikkakasvien torjunta-aineiden ja niiden metaboliittien jäämien arvioinnin muuntogeenisissä kasveissa ei katsota kuuluvan muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSA:n tiedelautakunnan toimivaltaan;

Epädemokraattinen prosessi

N.  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 30. huhtikuuta 2019 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa, mikä tarkoittaa, ettei jäsenvaltioiden määräenemmistö tukenut luvan myöntämistä; ottaa huomioon, että muutoksenhakukomiteassa 5. kesäkuuta 2019 toimitetussa äänestyksessä päätettiin niin ikään olla antamatta lausuntoa;

O.  ottaa huomioon, että komissio piti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan 22. huhtikuuta 2015 tekemänsä lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa samoin kuin asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa valitettavana, että se on asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulosta alkaen hyväksynyt lupapäätökset ilman jäsenvaltioiden komitean lausunnon tukea ja että muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevien lupapäätösten yhteydessä on muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle lopullista päätöstä varten, vaikka tämän pitäisi olla pikemminkin poikkeuksellinen menettely; toteaa, että komission puheenjohtaja on useissa yhteyksissä ilmaissut pitävänsä tätä käytäntöä valitettavana ja epädemokraattisena(15);

P.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti antoi kahdeksannella vaalikaudella 33 päätöslauselmaa vastustaakseen elintarvike- ja rehukäyttöön tarkoitettujen muuntogeenisten organismien markkinoille saattamista ja kolme päätöslauselmaa vastustaakseen muuntogeenisten organismien viljelyä unionissa; ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden määräenemmistö ei tukenut luvan myöntämistä yhdellekään näistä muuntogeenisistä organismeista; toteaa, että komissio myöntää muuntogeenisille organismeille edelleen lupia, vaikka myöntääkin demokraattiset puutteet, jäsenvaltioiden tuen puuttumisen ja parlamentin vastustuksen ja vaikka sillä ei ole siihen oikeudellista velvoitetta;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole unionin oikeuden mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tavoitteen kanssa; toteaa, että kyseisenä tavoitteena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002(16) säädettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisten elämän ja terveyden suojelun korkean tason, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajien etujen varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen sekä varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4.  vakuuttaa pyrkivänsä edelleen edistämään työtä, joka liittyy asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamista koskevaan komission ehdotukseen; kehottaa neuvostoa jouduttamaan pikaisesti kyseistä komission ehdotusta koskevaa työtään;

5.  kehottaa komissiota lykkäämään muuntogeenisten organismien lupahakemuksia koskevien täytäntöönpanopäätösteen antamista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että korjataan nykyisen, riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

6.  kehottaa komissiota peruuttamaan muuntogeenisten organismien lupia koskevat ehdotukset, jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei anna lausuntoa viljelykäytöstä tai käytöstä elintarvikkeissa ja rehussa;

7.  vaatii, ettei komissio anna lupaa rikkakasvien torjunta-aineita kestäville muuntogeenisille kasveille tekemättä täydellistä arviointia jäämistä, jotka ovat peräisin ruiskutuksista täydentävillä torjunta-aineilla, niiden metaboliiteilla sekä viljelymaissa käytettävillä niistä tehdyillä kaupallisilla valmisteilla;

8.  kehottaa komissiota ottamaan rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten kasvien riskinarvioinnissa kaikilta osin huomioon täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöä ja niiden jäämiä koskevan riskinarvioinnin riippumatta siitä, onko kyseistä muuntogeenistä kasvia tarkoitus viljellä unionissa vai tuoda unioniin elintarvike- ja rehukäyttöön;

9.  kehottaa komissiota olemaan antamatta lupaa sellaisten muuntogeenisten kasvien, tuonnille elintarvike- tai rehukäyttöön, jotka on tehty kestämään rikkakasvien torjunta-ainetta, jonka käyttöön ei ole myönnetty lupaa unionissa, tässä tapauksessa glufosinaattia;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Tieteellinen lausunto ”Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)”, EFSA Journal, 14. marraskuuta 2018, 16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469
(4) Kahdeksannella vaalikaudella Euroopan parlamentti hyväksyi 36 päätöslauselmaa, joissa vastustettiin luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille.
(5) Tieteellinen lausunto ”Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)”, EFSA Journal, 14. marraskuuta 2018, 16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469
(6) EFSAn lausunto, s. 7–8.
(7) Tee haku Maize MZHG0JG: EFSA-Q-2018-00810 sivustolla http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?2
(8) Testbiotech comment on ’Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-DE-2016-133)’ by company Syngenta, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize_MZHG0JG.pdf
(9) Katso esimerkiksi Bonny S., ”Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact”, Environmental Management, tammikuu 2016, 57(1), s. 31–48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ja Benbrook, C.M., ”Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years”, Environmental Sciences Europe, 28. syyskuuta 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(10) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/533, annettu 28. maaliskuuta 2019, unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2020, 2021 ja 2022 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (EUVL L 88, 29.3.2019, s. 28).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21. lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).
(12) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(13) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate, EFSA, EFSA Journal, 12. marraskuuta 2015, 13(11), s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA, EFSA Journal, 17. toukokuuta 2018, s. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(15) Ks. esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuoro, jossa käsiteltiin seuraavan komission poliittisia suuntaviivoja (Strasbourg, 15. heinäkuuta 2014), tai vuoden 2016 unionin tilaa koskeva puhe (Strasbourg, 14. syyskuuta 2016).
(16) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28. tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 30. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö