Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2830(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0107/2019

Texte depuse :

B9-0107/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/10/2019 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0028

Texte adoptate
PDF 156kWORD 55k
Joi, 10 octombrie 2019 - Bruxelles
Porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
P9_TA(2019)0028B9-0107/2019

Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D061869/04 – 2019/2830(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D061869/04),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),

–  având în vedere că, în urma votului din data de 30 aprilie 2019, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz și, în urma votului din 5 iunie 2019, nici Comitetul de apel nu a emis niciun aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 17 octombrie 2018 și publicat la 14 noiembrie 2018(3),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare în care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate genetic (OMG)(4),

–  având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

A.  întrucât, la 1 septembrie 2016, Syngenta Crop Protection NV/SA, în numele Syngenta Crop Protection AG, a transmis autorității naționale competente din Germania o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, de introducere pe piață a unor produse alimentare, ingrediente alimentare și furaje care conțin, constau în sau care sunt fabricate din porumb modificat genetic MZHG0JG (denumită în continuare „cererea”); întrucât cererea se referea și la introducerea pe piață a unor produse care conțin sau constau în porumb modificat genetic MZHG0JG (porumb MZHG0JG) destinate altor utilizări decât pentru alimente și furaje, cu excepția cultivării;

B.  întrucât, la 17 octombrie 2018, EFSA a adoptat un aviz favorabil, care a fost publicat la 14 noiembrie 2018(5);

C.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 specifică faptul că produsele alimentare sau furajele modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și prevede că, la elaborarea deciziei sale, Comisia trebuie să țină seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză;

D.  întrucât porumbul MZHG0JG a fost făcut astfel încât să reziste la erbicide pe bază de glifosat, precum și la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu(6);

E.  întrucât statele membre au trimis la EFSA numeroase observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni(7); întrucât observațiile cele mai critice se referă la evaluarea toxicologică, la analiza comparativă și la evaluarea riscurilor pentru mediu; întrucât mai multe state membre au considerat că datele toxicologice sunt insuficiente și nefiabile, în special în ceea ce privește conținutul de reziduuri de glifosat și de glufosinat; întrucât una dintre observații evidențiază faptul că analiza comparativă a evidențiat lipsa de echivalență pentru acidul ferulic (un compus important din pereții celulari ai plantelor) între porumbul MZHG0JG și soiurile de referință, ceea ce poate duce la o creștere a acumulării de erbicide;

F.  întrucât un studiu independent(8) concluzionează că evaluarea riscurilor efectuată de EFSA nu este acceptabilă în forma sa actuală, deoarece nu evaluează în mod adecvat toxicitatea, în special în ceea ce privește posibilele efecte cumulative ale celor două transgene și ale erbicidelor complementare și ale metaboliților acestora; întrucât studiul pune sub semnul întrebării fiabilitatea datelor din studiul privind furajele desfășurat timp de 90 de zile și, în plus, concluzionează că evaluarea riscurilor pentru mediu realizată de EFSA nu este acceptabilă, deoarece nu ia în considerare riscul răspândirii transgenelor prin transfer de gene între porumbul MZHG0JG și porumbul sălbatic (teosinte) cu care se înrudește, în cazul în care în mediul înconjurător intră material vegetal viabil de porumb MZHG0JG;

Erbicidele complementare

G.  întrucât s-a demonstrat că cultivarea de plante modificate genetic cu toleranță la erbicide are ca efect utilizarea mai mare a erbicidelor, în mare parte din cauza apariției unor buruieni tolerante la erbicide(9); întrucât, prin urmare, este de așteptat ca culturile de porumb MZHG0JG să fie expuse la doze mai mari și repetate de glifosat și de glufosinat, ceea ce ar putea genera o cantitate mai mare de reziduuri în recoltă;

H.  întrucât, în cadrul celui mai recent program multianual de control coordonat al Uniunii (pentru 2020, 2021 și 2022), statele membre nu au obligația de a măsura reziduurile de glufosinat și de glifosat la importurile de porumb(10); întrucât nu se poate exclude faptul că porumbul MZHG0JG sau produsele derivate din acesta folosite pentru produse alimentare și furaje nu vor depăși limitele maxime de reziduuri stabilite de Uniune, care au fost stabilite pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor;

I.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere (1B) și îndeplinește, prin urmare, criteriile de excludere prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(11); întrucât autorizarea utilizării glufosinatului în Uniune a expirat la 31 iulie 2018(12);

J.  întrucât există în continuare întrebări legate de caracterul cancerigen al glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a concluzionat că este puțin probabil ca glifosatul să fie cancerigen; întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a clasificat, în 2015, glifosatul ca fiind potențial cancerigen pentru oameni;

K.  întrucât, potrivit EFSA, nu există datele toxicologice necesare care să permită efectuarea unei evaluări a riscului pentru consumatori aferent mai multor produse de descompunere ale glifosatului relevante pentru culturile modificate genetic cu toleranță la glifosat(13);

L.  întrucât, în plantele modificate genetic, modul în care erbicidele complementare sunt descompuse de către plantă, precum și compoziția și deci toxicitatea produselor de descompunere (metaboliți) pot fi generate de modificarea genetică în sine; întrucât, potrivit EFSA, acesta este într-adevăr cazul atunci când erbicidul complementar este glifosatul(14);

M.  întrucât evaluarea reziduurilor de erbicide și a metaboliților acestora în plantele modificate genetic este considerată ca fiind în afara domeniului de competență al Grupului EFSA pentru organisme modificate genetic;

Proces nedemocratic

N.  întrucât, în urma votului din 30 aprilie 2019 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a fost emis niciun aviz, ceea ce înseamnă că autorizarea nu a fost susținută de o majoritate calificată a statelor membre; întrucât nici Comitetul de apel nu a emis niciun aviz în urma votului din 5 iunie 2019;

O.  întrucât, atât în expunerea de motive a propunerii sale legislative, prezentate la 22 aprilie 2015, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, cât și în expunerea de motive a propunerii legislative, prezentate la 14 februarie 2017, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost adoptate de Comisie fără avizul comitetului statelor membre și că întoarcerea dosarului la Comisie pentru adoptarea deciziei finale, care constituie o adevărată excepție față de ansamblul procedurii, a devenit norma în luarea deciziilor privind autorizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic; întrucât Președintele Comisiei și-a exprimat în mai multe rânduri regretul față de această practică, pe care a catalogat-o drept nedemocratică(15);

P.  întrucât, în cea de a opta sa legislatură, Parlamentul European a adoptat rezoluții prin care se opune introducerii pe piață a OMG-urilor pentru alimente și furaje (33 rezoluții) și cultivării de OMG-uri în Uniune (3 rezoluții); întrucât nu a existat o majoritate calificată a statelor membre în favoarea autorizării vreunuia dintre aceste OMG-uri; întrucât, în ciuda faptului că ea însăși recunoaște deficiențele democratice, în ciuda lipsei de sprijin din partea statelor membre și a obiecțiilor Parlamentului, Comisia continuă să autorizeze OMG-uri, chiar dacă nu are nicio obligație legală în acest sens,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este conform cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(16), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând, în același timp, funcționarea eficace a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  își reiterează angajamentul de a continua lucrările privind propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011; invită Consiliul să își continue de urgență lucrările referitoare la această propunere a Comisiei;

5.  invită Comisia să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a OMG-urilor până când procedura de autorizare va fi revizuită în așa fel încât să se corecteze deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată;

6.  invită Comisia să retragă propunerile de autorizare a OMG-urilor în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun aviz în vederea cultivării sau a utilizărilor în produse alimentare și furaje;

7.  invită Comisia să nu autorizeze nicio plantă modificată genetic tolerantă la erbicide fără o evaluare completă a reziduurilor rezultate în urma pulverizării cu erbicide complementare, a metaboliților și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

8.  invită Comisia să țină seama pe deplin de evaluarea riscurilor generate de utilizarea de erbicide complementare și de reziduurile acestora în evaluarea riscurilor legate de plantele modificate genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic vizată este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată în Uniune în vederea utilizării în produse alimentare și furaje;

9.  invită Comisia să nu autorizeze importul pentru utilizări în produse alimentare sau furaje al niciunei plante modificate genetic care a fost modificată pentru a fi tolerantă la un erbicid neautorizat pentru utilizare în Uniune, în acest caz glufosinatul;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) Aviz științific privind evaluarea porumbului modificat genetic MZHG0JG pentru utilizări în produse alimentare și furaje, import și prelucrare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 (cererea EFSA-GMO-DE-2016-133), EFSA Journal, 14 noiembrie 2018; 16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469
(4) În cea de a opta legislatură a sa, Parlamentul European a adoptat 36 de rezoluții în care se opune autorizării organismelor modificate genetic.
(5) Aviz științific privind evaluarea porumbului modificat genetic MZHG0JG pentru utilizări în alimente și furaje, import și prelucrare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 (cererea EFSA-GMO-DE-2016-133), EFSA Journal, 14 noiembrie 2018; 16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469
(6) Avizul EFSA, p. 7-8.
(7) Căutare după porumb MZHG0JG: EFSA-Q-2018-00810 la adresa http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?2
(8) Observația Testbiotech privind „Evaluarea porumbului modificat genetic MZHG0JG pentru alimente și furaje, import și prelucrare, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 (cererea EFSA-GMO-DE-2016-133)” din partea companiei Syngenta https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize_MZHG0JG.pdf
(9) A se vedea, de exemplu, Bonny, S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact” (Culturile modificate genetic tolerante la erbicide, buruienile și erbicidele), Environmental Management, ianuarie 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 și Benbrook, C.M., „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years” (Impactul culturilor modificate prin inginerie genetică asupra utilizării de pesticide în SUA - primii 16 ani), Environmental Sciences Europe, 28 septembrie 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(10) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/533 al Comisiei din 28 martie 2019 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2020, 2021 și 2022 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală, JO L 88, 29.3.2019, p. 28.
(11) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(12) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(13) Concluziile EFSA în urma examinării inter pares a evaluării riscurilor privind utilizarea ca pesticid a substanței active glifosat”, EFSA Journal 2015; 12 noiembrie 2015, 13(11), p. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) Analiza realizată de EFSA a limitelor maxime existente de reziduuri pentru glifosat, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, 17 mai 2018, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(15) A se vedea, de exemplu, declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice pentru următoarea Comisie Europeană (Strasbourg, 15 iulie 2014), sau discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).
(16) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

Ultima actualizare: 30 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate