Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2830(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0107/2019

Ingivna texter :

B9-0107/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/10/2019 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0028

Antagna texter
PDF 171kWORD 50k
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel
Genetiskt modifierad majs MZHGOJG (SYN-ØØØJG-2)
P9_TA(2019)0028B9-0107/2019

Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MZHGOJG (SYN-ØØØJG-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D061869/04 – 2019/2830(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D061869/04),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av omröstningen den 30 april 2019 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande utfärdades, samt omröstningen i överklagandekommittén den 5 juni 2019, där det inte heller utfärdades något yttrande,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 17 oktober 2018, och som offentliggjordes den 14 november 2018(3),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet har invänt mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och av följande skäl:

A.  Den 1 september 2016 lämnade Syngenta Crop Protection NV/AS för Syngenta Crop Protection AG in en ansökan till den behöriga tyska myndigheten, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om att få släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MZHG0JG på marknaden (nedan kallad ansökan). Ansökan gällde även utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierad majs MZHG0JG (nedan kallad majs MZHG0JG) för andra ändamål än livsmedel och foder, med undantag av odling.

B.  Den 17 oktober 2018 antog Efsa ett positivt yttrande, som offentliggjordes den 14 november 2018(5).

C.  I förordning (EG) nr 1829/2003 fastställs att genetiskt modifierade livsmedel eller foder inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller för miljön, och att kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan vid utarbetandet av beslutet.

D.  Majs MZHG0JG har gjorts tolerant mot både glyfosatbaserade herbicider och glyfosinatammoniumbaserade herbicider(6).

E.  Medlemsstaterna lämnade in många kritiska synpunkter till Efsa under den tre månader långa samrådsperioden(7). De mest kritiska synpunkterna gäller den toxikologiska bedömningen, den jämförande analysen och miljöriskbedömningen. Flera medlemsstater ansåg att de toxikologiska uppgifterna var otillräckliga och otillförlitliga, särskilt när det gäller resthalterna av glyfosat och glufosinat. I en kommentar framhålls att den jämförande analysen visar en bristande ekvivalens för ferulasyra, som är en viktig förening i växtcellväggar, mellan majs MZHG0JG och referenssorter, vilket kan resultera i en ökad anhopning av herbicider.

F.  En oberoende studie(8) visar att Efsas riskbedömning inte kan godtas i sin nuvarande form eftersom den inte korrekt bedömer toxiciteten, särskilt när det gäller de eventuella kumulativa effekterna av de två transgenerna och de kompletterande herbiciderna och deras metaboliter. I studien ifrågasätts tillförlitligheten hos uppgifterna från den 90 dagar långa utfodringsstudien och fastställs vidare att Efsas miljöriskbedömning inte är godtagbar eftersom den inte tar hänsyn till risken för spridning av transgener genom genöverföring mellan majs MZHG0JG och dess vilda släkting Euchlaena mexicana i fall där livskraftigt växtmaterial av majs MZHG0JG kommer ut i miljön.

Kompletterande herbicider

G.  Det har visat sig att odlingen av herbicidtoleranta genetiskt modifierade grödor leder till en ökad användning av herbicider, till stor del på grund av att det uppstår herbicidtolerant ogräs(9). Till följd av detta måste man räkna med att grödor av majs MZHG0JG kommer att utsättas för både högre och upprepade doser av glyfosat och glufosinat, vilket eventuellt kan leda till högre resthalter vid skördar.

H.  Enligt det senaste samordnade fleråriga kontrollprogrammet för unionen (för 2020, 2021 och 2022) är medlemsstaterna inte skyldiga att mäta rester av glufosinat eller glyfosat i importerad majs(10). Det kan inte uteslutas att majs MZHG0JG eller produkter som framställts av den för livsmedel och foder kommer att överskrida unionens gränsvärden för högsta tillåtna resthalter, som har införts för att säkerställa ett gott konsumentskydd.

I.  Glufosinat klassificeras som ett reproduktionstoxiskt ämne i kategori 1B och omfattas därför av uteslutningskriterierna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009(11). Godkännandet av glufosinat för användning i unionen löpte ut den 31 juli 2018(12).

J.  Frågetecknen kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa kom i november 2015 fram till att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande. 2015 klassificerade däremot Världshälsoorganisationens internationella centrum för cancerforskning glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor.

K.  Enligt Efsa saknas de toxikologiska uppgifter, som krävs för en bedömning av riskerna för konsumenterna gällande flera av de nedbrytningsprodukter av glyfosat som är relevanta för genetiskt modifierade glyfosattoleranta grödor(13).

L.  I genetiskt modifierade växter kan det sätt på vilket kompletterande herbicider bryts ned av växten samt nedbrytningsprodukternas (”metaboliternas”) sammansättning och därmed toxicitet styras av själva den genetiska modifieringen. Enligt Efsa är detta också fallet när den kompletterande herbiciden är glyfosat(14).

M.  Bedömning av herbicidrester och deras metaboliter i genetiskt modifierade växter omfattas inte av behörighetsområdet för Efsas panel för genetiskt modifierade organismer.

Odemokratisk process

N.  Vid omröstningen den 30 april 2019 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003 avgavs inget yttrande, vilket innebär att godkännandet inte understöddes av en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna. Vid omröstningen den 5 juni 2019 i överklagandekommittén avgavs inte heller något yttrande.

O.  Både i motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier och i motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011, beklagade kommissionen att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft har antagit beslut om godkännande utan stöd av yttrandet från medlemsstatskommittén och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att åter hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet i stort. Denna praxis har vid flera tillfällen beklagats av kommissionens ordförande, som ansett att detta inte är demokratiskt(15).

P.  Under den åttonde valperioden antog Europaparlamentet resolutioner med invändningar mot utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer för livsmedel och foder (33 resolutioner) och mot odling av genetiskt modifierade organismer i unionen (3 resolutioner). Det fanns inte en kvalificerad majoritet bland medlemsstaterna för godkännandet av någon av dessa genetiskt modifierade organismer. Trots att kommissionen själv erkänner de demokratiska bristerna, det bristande stödet från medlemsstaterna och parlamentets invändningar fortsätter den att godkänna genetiskt modifierade organismer, fastän den inte har någon rättslig skyldighet att göra det.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(16), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att gå vidare med arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011. Parlamentet uppmanar rådet att driva på sitt arbete med kommissionens förslag som en brådskande fråga.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillfälligt upphäva eventuella genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att godkännandeförfarandet har reviderats på ett sådant sätt att bristerna i det nuvarande förfarandet, vilket har visat sig vara olämpligt, åtgärdas.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka förslag om godkännande av genetiskt modifierade organismer, antingen för odling eller för användning som livsmedel eller foder, om ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter utan att det gjorts en fullständig bedömning av restsubstanserna från besprutning med kompletterande herbicider, dessas metaboliter och kommersiella beredningar såsom de används i odlingsländerna.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i riskbedömningen av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter ta med bedömningen av riskerna med användning av kompletterande herbicider och dessas restsubstanser i sin helhet, oavsett om den genetiskt modifierade växten är avsedd att odlas inom unionen eller att importeras till unionen för att användas som livsmedel och foder.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna import, varken för livsmedels- eller foderändamål, av någon genetiskt modifierad växt som har gjorts tolerant mot en herbicid som inte är godkänd för användning i unionen, i detta fall glufosinat.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vetenskapligt yttrande Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133), EFSA Journal, den 14 november 2018, 16(11):5469 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469.
(4) Under sin åttonde valperiod antog Europaparlamentet 36 resolutioner med invändningar mot godkännandet av genetiskt modifierade organismer.
(5) Det vetenskapliga yttrandet Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133), EFSA Journal, den 14 november 2018, 16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469.
(6) Efsas yttrande, s. 7–8.
(7) Sökning på ”Maize MZHG0JG: EFSA-Q-2018-00810” på http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?2.
(8) Synpunkter från Testbiotech om bedömningen av den genetiskt modifierade majsen MZHG0JG för användning som livsmedel eller foder, import och bearbetning i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 (ansökan EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133) från företaget Syngenta, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize_MZHG0JG.pdf.
(9) Se t. ex. Bonny, S., Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, Environmental Management, januari 2016, 57(1), s. 31–48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 och Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe, den 28 september 2012, vol. 24(1) https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(10) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/533 av den 28 mars 2019 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2020, 2021 och 2022 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, EUT L 88, 29.3.2019, s. 28.
(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(12) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=SV&selectedID=1436.
(13) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate, Efsa, EFSA Journal, den 12 november 2015, 13(11), s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(14) Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, Efsa, den 17 maj 2018, s. 12 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
(15) Se till exempel öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), eller 2016 års tal om tillståndet i unionen (Strasbourg den 14 september 2016).
(16) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy