Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2828(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0105/2019

Předložené texty :

B9-0105/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/10/2019 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0029

Přijaté texty
PDF 187kWORD 55k
Čtvrtek, 10. října 2019 - Brusel
Geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
P9_TA(2019)0029B9-0105/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D062417/04 – 2019/2828(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 1507 × A2704-12 A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D062417/04),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 11 odst. 3 a čl. 23 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 11. června 2019, kdy nebylo vydáno stanovisko, a na hlasování odvolacího výboru ze dne 12. července 2019, kdy opět nebylo vydáno stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 29. listopadu 2018, které bylo zveřejněno dne 14. ledna 2019(3),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů (GMO)(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozhodnutím Komise 2008/730/ES(5) se povoluje uvedení na trh potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A2704-12 (dále jen „sója A2704-12“), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny; vzhledem k tomu, že oblast působnosti uvedeného povolení se rovněž vztahuje na uvedení jiných produktů než potravin a krmiv, které obsahují sóju A2704-12 nebo z ní sestávají, na trh pro stejná použití jako jiná sója, s výjimkou pěstování;

B.  vzhledem k tomu, že dne 29. srpna 2017 podal držitel povolení Bayer CropScience AG Komisi v souladu s články 11 a 23 nařízení (ES) č. 1829/2003 žádost o obnovení tohoto povolení (dále jen „žádost o obnovení“);

C.  vzhledem k tomu, že dne 29. listopadu 2018 přijal úřad EFSA k dotyčné žádosti o obnovení kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 14. ledna 2019(6)

D.  vzhledem k tomu, že sója A2704-12 byla vyvinuta tak, aby vykazovala toleranci vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného; vzhledem k tomu, že tolerance k těmto herbicidům je dosažena expresí proteinu PAT (fosfinotricinacetyltransferázu)(7);

Doplňkové herbicidy

E.  vzhledem k tomu, že řada studií prokázala, že geneticky modifikované plodiny tolerantní k herbicidům vedou k vyššímu používání těchto herbicidů(8); vzhledem k tomu, že v důsledku toho je třeba očekávat, že plodiny sóji A2704-12 budou vystaveny jak vyšším, tak i opakovaným dávkám glofosinátu, což může vést k vyššímu množství reziduí ve sklizni;

F.  vzhledem k tomu, že v rámci posledního koordinovaného víceletého kontrolního programu Unie (pro roky 2020, 2021 a 2022)(9) nejsou členské státy povinny měřit u dovážené sóji rezidua glufosinátu; vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, že sója A2704-12 nebo produkty z ní vyrobené pro použití v potravinách a krmivech překročí maximální limity reziduí (MLR) Unie, které byly zavedeny s cílem zajistit vysokou míru ochrany spotřebitelů;

G.  vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B Evropské agentury pro chemické látky), a splňuje proto kritéria pro vyloučení vymezená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(10); vzhledem k tomu, že platnost povolení glufosinátu pro použití v Unii skončila dne 31. července 2018(11);

H.  vzhledem k tomu, že v případě geneticky modifikovaných rostlin může samotná genetická modifikace ovlivňovat způsob, jakým rostlina odbourává doplňkové herbicidy, a složení, a tedy i toxicitu produktů rozkladu (matabolitů)(12);

I.  vzhledem k tomu, že se má za to, že posouzení reziduí herbicidů a jejich metabolitů v geneticky modifikovaných rostlinách nespadá do působnosti vědecké komise EFSA pro geneticky modifikované organismy;

Připomínky členských států

J.  vzhledem k tomu, že v průběhu tříměsíčního období konzultací předložily členské státy úřadu EFSA velké množství kritických připomínek(13); vzhledem k tomu, že největší kritika zaznívá v souvislosti s tím, že rizika vyplývající z používání sóji A2704-12 v potravinách a krmivu nelze řádně posoudit, a to vzhledem k nedostatečnému počtu a rozsahu studií prováděných v terénu, obecnému nedostatku údajů o reziduích glufosinátu a absenci studií chronické nebo subchronické toxicity; vzhledem k tomu, že některé členské státy uvádí, že plán environmentálního monitorování není v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES(14) a příslušnými pokyny, ani s pokyny úřadu EFSA pro environmentální monitorování po uvedení na trh (2011); vzhledem k tomu, že některé členské státy vyjadřují obavy ohledně dopadu pěstování sóji A2704-12 na biologickou rozmanitost a veřejné zdraví v zemích, které tuto sóju produkují a vyvážejí;

K.  vzhledem k tomu, že nezávislá studie ve svém závěru uvádí, že posouzení rizik, které provedl úřad EFSA, není v současné podobě(15) přijatelné vzhledem k tomu, že neurčuje chybějící poznatky a nejisté informace a nehodnotí řádně celkovou bezpečnost ani případnou toxicitu sóji A2704-12; vzhledem k tomu, že se ve studii uvádí, že úřad EFSA nezohlednil změny, které v průběhu deseti let od původního povolení sóji A2704-12 nastaly, pokud jde o agronomické podmínky, za nichž je sója odolná vůči herbicidům pěstována, např. zvyšující se počet problémů s plevelem odolným vůči herbicidům vyžadujícím čím vyšší množství herbicidů;

Dodržování mezinárodních závazků Unie

L.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1829/2003 stanoví, že geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní prostředí, a požaduje, aby Komise při přípravě svého rozhodnutí zohlednila veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou záležitost; vzhledem k tomu, že tyto opodstatněné faktory by měly zahrnovat závazky Unie vyplývající z cílů udržitelného rozvoje OSN, Pařížské dohody o změně klimatu a Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti;

M.  vzhledem k tomu, že nedávná zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny zjistila, že nebezpečné pesticidy mají katastrofické dopady na zdraví a mohou vést k porušování lidských práv zemědělců a pracovníků v zemědělství, komunit žijících v blízkosti zemědělské půdy, původních obyvatel a těhotných žen a dětí, a to zejména v rozvojových zemích(16); vzhledem k tomu, že cílem cíle udržitelného rozvoje č. 3.9 je do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a nemocí z nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší, vody a půdy a z kontaminace(17);

N.  vzhledem k tomu, že odlesňování je hlavní příčinou úbytku biologické rozmanitosti; vzhledem k tomu, že emise z využívání půdy a změny ve využívání půdy, zejména v důsledku odlesňování, jsou po spalování fosilních paliv druhou největší příčinou změny klimatu(18); vzhledem k tomu, že Pařížská dohoda a celosvětový strategický plán pro biologickou rozmanitost na období 2011–2020, včetně aičijských cílů v oblasti biologické rozmanitosti přijatých v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti, podporují udržitelné lesní hospodářství a úsilí o ochranu a obnovu(19);

O.  vzhledem k tomu, že cíl udržitelného rozvoje č. 15 zahrnuje cíl zastavit do roku 2020 odlesňování(20); vzhledem k tomu, že lesy hrají multifunkční úlohu, která podporuje dosažení většiny cílů udržitelného rozvoje(21);

P.  vzhledem k tomu, že produkce sóji je klíčovou hnací silou odlesňování v Amazonii, v oblasti Cerrado a Gran Chaco v Jižní Americe; vzhledem k tomu, že 97 % a 100 % sóji vypěstované v Brazílii a Argentině je geneticky modifikovaná sója(22); vzhledem k tomu, že sója A2704–12 je povolena mimo jiné v Brazílii a Argentině(23);

Q.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je druhým největším dovozcem sóji na světě a že většina sóji dovážené do Unie je určena ke krmení zvířat; vzhledem k tomu, že analýza provedená Komisí zjistila, že sója má historicky největší podíl Unie na celosvětovém odlesňování a souvisejících emisích, což představuje téměř poloviční podíl na odlesňování u všech dovozů do Unie(24);

R.  vzhledem k tomu, že devět geneticky modifikovaných druhů sójových bobů povolených pro pěstování v Brazílii je již povoleno pro dovoz jako potraviny a krmiva do Unie; vzhledem k tomu, že povolení k dovozu potravin a krmiv do Unie pro tři geneticky modifikované druhy sójových bobů povolených pro pěstování v Brazílii, včetně sóji A2704–12, dosud nebylo schváleno(25);

S.  vzhledem k tomu, že nedávný průzkum v celounijním měřítku shledal, že téměř 90 % respondentů se domnívá, že je zapotřebí nových právních předpisů, aby se zajistilo, že výrobky prodávané v Unii nepřispívají k celosvětovému odlesňování(26);

Nedemokratický postup

T.  vzhledem k tomu, že hlasování ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat uvedeném v čl. 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které se konalo dne 11. června 2019, a odvolacím výboru, které se konalo dne 12. července 2019, nepřineslo žádné stanovisko, což znamená, že schválení není podpořeno kvalifikovanou většinou členských států;

U.  vzhledem k tomu, že jak v důvodové zprávě ke svému legislativnímu návrhu předloženému dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území, tak v důvodové zprávě k legislativnímu návrhu předloženému dne 14. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, vyjádřila Komise politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost přijímala Komise rozhodnutí o povolení bez podpory stanovisek výborů členských států a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což byla v podstatě výjimka pro tento postup jako celek, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Komise tuto praxi při několika příležitostech odsoudil jako nedemokratickou(27);

V.  vzhledem k tomu, že Parlament přijal ve svém osmém volebním období usnesení o námitkách proti uvádění GMO na trh pro potraviny a krmiva (33 usnesení) a o pěstování GMO v Unii (tři usnesení); vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo kvalifikované většiny členských států ve prospěch povolení těchto GMO; vzhledem k tomu, že bez ohledu na vlastní uznání demokratických nedostatků, nedostatečnou podporu ze strany členských států a na námitky Parlamentu, Komise i nadále schvaluje geneticky modifikované organismy, i když nemá právní povinnost tak činit;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelný s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad, jež jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(28), spočívá ve vytvoření základních ustanovení pro zajištění vysoké úrovně ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zájmů v oblasti životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrh prováděcího rozhodnutí;

4.  připomíná svůj závazek pokročit v práci na návrhu Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011; vyzývá Radu, aby co nejdříve pokročila v práci na tomto návrhu Komise;

5.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby se odstranily nedostatky stávajícího postupu;

6.  vyzývá Komisi, aby návrhy na povolení geneticky modifikovaných organismů stáhla, pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nevydá žádné stanovisko, ať už pro účely pěstování nebo použití jako potraviny nebo krmivo;

7.  vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny tolerantní k herbicidům, aniž by bylo provedeno plné posouzení reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy, metabolity a z nich vyrobenými komerčními přípravky, jak jsou používány v zemích, kde se tyto rostliny pěstují;

8.  vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik využití doplňkových herbicidů a jejich reziduí do posouzení rizik geneticky modifikovaných rostlin tolerantních k herbicidům bez ohledu na to, zda je daná geneticky modifikovaná rostlina určena k pěstování v Unii nebo k dovozu jako potravina a krmivo;

9.  vyzývá Komisi, aby pro účely použití jako potraviny nebo krmiva nepovolila dovoz žádné geneticky modifikované rostliny, u níž byla vybudována tolerance vůči herbicidu, který není povolen pro použití v Unii, v tomto případě glufosinátu;

10.  připomíná, že cílů udržitelného rozvoje může být dosaženo pouze tehdy, pokud se dodavatelské řetězce stanou udržitelnými a mezi politikami vznikne synergické působení(29);

11.  opakuje svůj názor na skutečnost, že vysoká závislost Unie na dovozu krmiv pro zvířata ve formě sójových bobů způsobuje odlesňování ve třetích zemích(30);

12.  vyzývá Komisi, aby nepovolila dovoz geneticky modifikovaných sójových bobů, pokud nelze prokázat, že jejich pěstování nepřispívá k odlesňování;

13.  naléhavě vyzývá Komisi, aby přezkoumala veškerá svá stávající povolení pro geneticky modifikovanou sóju s ohledem na mezinárodní závazky Unie, a to i v rámci Pařížské dohody, Úmluvy o biologické rozmanitosti a cílů udržitelného rozvoje;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vědecké stanovisko k posouzení geneticky modifikované sóji A2704-12 pro obnovení povolení podle nařízení (ES) č. 1829/2003 (žádost EFSA-GMO-RX-009), EFSA Journal 2019;17(1):5523, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5523
(4) Ve svém osmém volebním období přijal Evropský parlament 36 usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů.
(5) Rozhodnutí Komise 2008/730/ES ze dne 8. září 2008 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 247, 16.9.2008, s. 50).
(6) EFSA Journal 2019; 17(1):5523.
(7) Stanovisko vědecké komise pro geneticky modifikované organismy (GMO) k žádosti společnosti Bayer CropScience (ref. č.: EFSA-GMO-DE-2011-99) pro uvedení na trh sóji s tolerancí vůči glufosinátu A2704-12 pro použití v potravinách a krmivech, dovoz a zpracování v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003, EFSA Journal (2007)524, s. 1; https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.524
(8) Viz např. Bonny S, Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, Environmental Management, leden 2016;57(1):31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 a Charles M Benbrook, Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe; svazek 24, číslo článku: 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(9) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/533 ze dne 28. března 2019 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2020, 2021 a 2022 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 88, 29.3.2019, s. 28).
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(12) Např. podle úřadu EFSA je tak tomu v případě, kdy doplňkovým herbicidem je glyfosát: Přezkum úřadu EFSA týkající se stávajících maximálních limitů reziduí pro glyfosát v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005, 2018, s. 12. https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(13) Příloha G – Připomínky členských států http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00992
(14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1).
(15) Vyjádření organizace Testbiotech k posouzení geneticky modifikované sóji A2704-12 za účelem obnovení povolení https://www.testbiotech.org/en/content/testbiotech-comment-soybean-a2704-12-renewal
(16) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(17) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(18) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 23. července 2019 nazvané „Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů“ (COM(2019)0352), s. 1.
(19) Tamtéž, s. 2.
(20) Viz cíl 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(21) COM(2019)0352, s. 2.
(22) Mezinárodní služba pro nabývání zemědělsko-biotechnologických aplikací (2017) „Globální stav uvádění na trh biotechnologických / geneticky modifikovaných plodin v roce 2017“ ISAAA Brief č. 53, s. 16 a s. 21. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(23) https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=161
(24) Technická zpráva Evropské komise za období 2013–063 s názvem „Dopad spotřeby EU na odlesňování: Komplexní analýza dopadu spotřeby EU na odlesňování“, s. 23–24,http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf: V letech 1990 až 2008 Unie dovážela plodiny a produkty živočišné výroby představující 90 000 km² odlesňování. Z toho rostlinné produkty představovaly 74 000 km² (82 %), přičemž největší podíl měly olejniny (52 000 km²). Sójové boby a sójové pokrutiny představovaly 82 % této hodnoty (42 600 km²), což odpovídá 47 % celkového dovozu Unie spjatého s odlesňováním.
(25) Tyto údaje jsou získány z databáze pro schvalování geneticky modifikovaných potravin Mezinárodní služby pro nabývání zemědělsko-biotechnologických aplikací (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/approvedeventsin/default.asp?CountryID=BR&Country=Brazil)) a z registru EU pro geneticky modifikované potraviny a krmiva (https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/eu_register_en) – oba byly zpřístupněny v září 2019.
(26) https://www.fern.org/news-resources/press-release-87-per-cent-of-europeans-support-new-laws-to-combat-global-deforestation-new-poll-shows-1963/
(27) Viz například jeho úvodní projev na plenárním zasedání Evropského parlamentu obsažený v politických pokynech pro novou Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 2014) nebo jeho projev o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).
(28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
(29) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o transparentním a odpovědném řízení přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (přijaté texty, P8_TA(2018)0333), bod 67.
(30) Tamtéž.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí