Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2828(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0105/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0105/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/10/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0029

Hyväksytyt tekstit
PDF 174kWORD 49k
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel
Muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
P9_TA(2019)0029B9-0105/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D062417/04 – 2019/2828(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D062417/04),

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan ja 23 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. kesäkuuta 2019 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa ja muutoksenhakukomiteassa 12. heinäkuuta 2019 toimitetussa äänestyksessä päätettiin myös olla antamatta lausuntoa,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 29. marraskuuta 2018 antaman lausunnon, joka julkaistiin 14. tammikuuta 2019(3),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että komission päätöksellä 2008/730/EY(5) sallittiin muuntogeenistä soijaa A2704-12 (soijapapu A2704-12) sisältävien, niistä koostuvien tai valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattaminen; ottaa huomioon, että kyseisen luvan soveltamisala kattaa myös sellaisten soijaa A2704-12 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden markkinoille saattamisen, jotka eivät ole elintarvikkeita ja rehuja ja joita käytetään samoihin käyttötarkoituksiin kuin mitä tahansa muuta soijaa, lukuun ottamatta viljelyä;

B.  ottaa huomioon, että luvanhaltija Bayer CropScience AG toimitti 29. elokuuta 2017 komissiolle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 11 ja 23 artiklan mukaisesti hakemuksen kyseisen luvan uusimiseksi (uusimista koskeva hakemus);

C.  ottaa huomioon, että EFSA antoi 29. marraskuuta 2018 myönteisen lausunnon uusimista koskevasta hakemuksesta, joka julkaistiin 14. tammikuuta 2019(6);

D.  ottaa huomioon, että soija A2704-12 kehitettiin kestämään glufosinaattiammoniumiin perustuvia rikkakasvien torjunta-aineita; ottaa huomioon, että soija A2704-12 ilmentää PAT-proteiinia (fosfinotrisiiniasetyylitransferaasi)(7), jonka ansiosta se kestää kyseisiä torjunta-aineita;

Täydentävät rikkakasvien torjunta-aineet

E.  ottaa huomioon, että useat tutkimukset osoittavat, että rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten viljelykasvien viljely johtaa kyseisten rikkakasvien torjunta-aineiden lisääntyvään käyttöön(8); toteaa, että tästä syystä on odotettavissa, että soijan A2704-12 viljelyssä käytetään paitsi suurempia myös toistuvia glufosinaattiannoksia, mikä saattaa johtaa suurempiin jäämäpitoisuuksiin sadossa;

F.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta mitata tuontisoijan glufosinaattijäämiä osana unionin viimeisintä yhteensovitettua monivuotista valvontaohjelmaa (vuosiksi 2020 ja 2021 ja 2022)(9); ottaa huomioon, että ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että soija A2704-12 tai siitä saadut elintarvikkeet ja rehut ylittävät unionin asettamat jäämän enimmäismäärät (MRL), jotka on otettu käyttöön kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi;

G.  ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi (Euroopan kemikaaliviraston kategoria 1B) ja sen tähden se kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009(10) säädettyjen poissulkemiskriteerien soveltamisalaan; ottaa huomioon, että glufosinaatin hyväksynnän voimassaolo päättyi unionissa 31. heinäkuuta 2018(11);

H.  ottaa huomioon, että muuntogeenisissä kasveissa tapa, jolla kasvit hajottavat täydentäviä rikkakasvien torjunta-aineita ja hajoamistuotteiden (metaboliitit) koostumus ja täten myrkyllisyys voi perustua geneettiseen muuntamiseen(12);

I.  toteaa, että muuntogeenisten kasvien torjunta-ainejäämien ja niiden metaboliittien arvioinnin ei katsota kuuluvan geneettisesti muunnettuja organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakunnan toimivaltaan;

Jäsenvaltioiden huomiot

J.  toteaa, että jäsenvaltiot esittivät EFSAlle monia kriittisiä huomioita kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana(13); toteaa, että kriittisimmissä huomioissa todetaan, että on mahdotonta arvioida asianmukaisesti soijan A2704-12 käyttöön elintarvikkeissa ja rehuissa liittyviä riskejä, koska kenttätutkimuksia on liian vähän ja niiden valikoima on suppea, glufosinaattijäämistä on yleisesti liian vähän tietoa eikä kroonista tai subkroonista myrkyllisyyttä koskevia tutkimuksia ole tehty; ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot totesivat, että ympäristövaikutuksia koskeva seurantasuunnitelma ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY(14) eikä sitä koskevien suuntaviivojen mukainen eikä se vastaa EFSAn ohjeasiakirjoja markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta (2011); ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot ovat ilmaisseet huolensa soijan A2704-12 viljelyn vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen ja kansanterveyteen tuottaja- ja viejämaissa;

K.  toteaa, että riippumattoman tutkimuksen mukaan EFSAn riskinarviointia ei nykymuodossaan voida hyväksyä(15), sillä siinä ei yksilöidä tiedoissa olevia puutteita ja epävarmuustekijöitä eikä arvioida asianmukaisesti soijan A2704-12 yleistä turvallisuutta ja mahdollista toksisuutta; toteaa, että kyseisen tutkimuksen mukaan EFSA ei ole ottanut huomioon, että maatalouden harjoittamisolosuhteet viljeltäessä torjunta-aineresistenssiä soijaa ovat muuttuneet 10 vuoden ajanjaksolla sen jälkeen kun soijalle A2704-12 myönnettiin alkuperäinen hyväksyntä, mistä esimerkkinä mainitaan lisääntyneet ongelmat, jotka liittyvät yhä suurempia määriä torjunta-aineita vaativiin torjunta-aineresistensseihin rikkakasveihin;

Unionin kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen

L.  panee merkille, että asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 todetaan, että muuntogeeniset elintarvikkeet tai rehut eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön, ja edellytetään komission ottavan päätöstään laatiessaan huomioon kaikki unionin lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät tarkasteltavaan asiaan; katsoo, että näihin perusteltuihin tekijöihin olisi sisällytettävä unionin velvoitteet, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, Pariisin ilmastosopimuksen ja biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisia;

M.  huomauttaa, että oikeutta ruokaan käsittelevän YK:n erityisraportoijan tuoreessa raportissa todetaan, että erityisesti kehitysmaissa vaarallisilla torjunta-aineilla on katastrofaalisia vaikutuksia terveyteen ja että ne voivat johtaa ihmisoikeusloukkauksiin viljelijöitä ja maataloustyöntekijöitä kohtaan sekä lähellä maatalousmaita eläviä yhteisöjä, alkuperäisyhteisöjä sekä raskaana olevia naisia ja lapsia kohtaan(16); toteaa, että kestävän kehityksen tavoitteen 3.9 tavoitteena on vähentää merkittävästi vuoteen 2030 mennessä vaarallisten kemikaalien ja ilman, veden ja maaperän pilaantumisen sekä saastumisen aiheuttamia kuolemia ja sairauksia(17);

N.  ottaa huomioon, että metsäkato on biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pääasiallinen syy; toteaa, että maankäytöstä ja maankäytön muuttumisesta, joka johtuu pääasiassa metsäkadosta, aiheutuvat päästöt ovat toiseksi suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja fossiilisten polttoaineiden käytön jälkeen(18); toteaa, että Pariisin sopimuksella ja maailmanlaajuisella luonnon monimuotoisuutta koskevalla strategisella suunnitelmalla vuosiksi 2011–2020 sekä biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen nojalla hyväksytyillä Aichin biodiversiteettitavoitteilla edistetään kestävään metsien hoitoon, suojeluun ja ennallistamiseen tähtääviä toimia(19);

O.  toteaa, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 15 sisältyy metsäkadon pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä(20); toteaa, että metsillä on monitoimintoinen rooli, joka tukee useimpien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista(21);

P.  toteaa, että soijan tuotanto on keskeinen tekijä Amazonin, Cerradon ja Gran Chacon metsissä Etelä-Amerikassa; toteaa, että 97 prosenttia Brasiliassa ja 100 prosenttia Argentiinassa viljellystä soijasta on muuntogeenistä soijaa(22); toteaa, että soijapapua A2704-12 on lupa viljellä muun muassa Brasiliassa ja Argentiinassa(23);

Q.  toteaa, että Euroopan unioni on maailman toiseksi suurin soijan tuoja ja että suurin osa unioniin tuodusta soijasta on tarkoitettu eläinten rehuksi; ottaa huomioon, että komission analyysissa todettiin, että soija on historiallisesti ollut unionin suurin maailman metsäkadon ja siihen liittyvien päästöjen aiheuttaja ja että sen osuus unionin koko tuonnin aiheuttamasta metsäkadosta on lähes puolet(24);

R.  toteaa, että Brasiliassa viljelyluvan saaneen yhdeksän muuntogeenisen soijapavun tuonti elintarvikkeena ja rehuna unioniin on jo sallittua; toteaa lisäksi, että luvan myöntäminen tuonnille unioniin elintarvike- ja rehukäyttöön kolmelle Brasiliassa viljelyluvan saaneelle muuntogeeniselle soijapavulle, mukaan luettuna soijapapu A2704-12, on vielä kesken(25);

S.  toteaa, että äskettäisestä unionin laajuisesta tutkimuksesta käy ilmi, että lähes 90 prosenttia vastaajista katsoo, että tarvitaan uusia lakeja, joilla varmistetaan, etteivät unionissa myytävät tuotteet edistä maailmanlaajuista metsäkatoa(26);

Epädemokraattinen prosessi

T.  ottaa huomioon sekä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa (11. kesäkuuta 2019) että muutoksenhakukomiteassa (12. heinäkuuta 2019) toimitetut äänestykset, joissa päätettiin olla antamatta lausuntoa, mikä merkitsi sitä, ettei jäsenvaltioiden määräenemmistö tukenut luvan myöntämistä;

U.  ottaa huomioon, että komissio piti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan 22. huhtikuuta 2015 esittämänsä lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa samoin kuin asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa valitettavana, että komissio on asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulosta alkaen hyväksynyt lupapäätökset ilman jäsenvaltioiden komitean lausunnon tukea ja että muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevien lupapäätösten yhteydessä on muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on merkittävä poikkeus koko menettelyn kannalta; toteaa, että komission puheenjohtaja on pitänyt tätä käytäntöä useissa yhteyksissä valitettavana ja epädemokraattisena(27);

V.  ottaa huomioon, että parlamentti antoi kahdeksannella vaalikaudella 33 päätöslauselmaa vastustaakseen elintarvike- ja rehukäyttöön tarkoitettujen muuntogeenisten organismien markkinoille saattamista ja kolme päätöslauselmaa vastustaakseen muuntogeenisten organismien viljelyä unionissa; toteaa, että jäsenvaltioiden määräenemmistö ei puoltanut luvan myöntämistä millekään näistä muuntogeenisistä organismeista; ottaa huomioon, että huolimatta siitä, että komissio itse tunnustaa demokraattiset puutteet, että jäsenvaltiot eivät anna asialle tukea ja että parlamentti vastustaa asiaa, komissio myöntää edelleen lupia muuntogeenisille organismeille, vaikka sillä ei ole siihen oikeudellista velvoitetta;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole EU:n oikeuden mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen kanssa; toteaa, että tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002(28) säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen sekä varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4.  toistaa sitoutuneensa edistämään työtä, joka liittyy asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamista koskevaan komission ehdotukseen; kehottaa neuvostoa jouduttamaan pikaisesti kyseistä komission ehdotusta koskevaa työtään;

5.  kehottaa komissiota lykkäämään muuntogeenisten organismien lupahakemuksia koskevan täytäntöönpanopäätöksen antamista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että korjataan nykyisen, riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

6.  kehottaa komissiota peruuttamaan muuntogeenisten organismien lupia koskevat ehdotukset, jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei anna lausuntoa viljelystä tai käytöstä elintarvikkeissa ja rehussa;

7.  vaatii, ettei komissio hyväksy rikkakasvien torjunta-aineita kestäviä muuntogeenisiä kasveja tekemättä täydellistä arviointia jäämistä, jotka ovat peräisin ruiskutuksista täydentävillä torjunta-aineilla, hajoamistuotteista sekä viljelymaissa käytettävistä kaupallisista valmisteista;

8.  kehottaa komissiota liittämään rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten kasvien riskinarviointiin täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden ja niiden jäämien käyttöä kaikilta osin koskevan riskinarvioinnin riippumatta siitä, onko kyseistä muuntogeenistä kasvia tarkoitus viljellä unionissa vai tuoda unioniin elintarvike- ja rehukäyttöön;

9.  kehottaa komissiota olemaan myöntämättä lupaa sellaisten muuntogeenisten kasvien tuonnille elintarvike- tai rehukäyttöön, joista on tehty vastustuskykyisiä sellaiselle rikkakasvien torjunta-aineelle, jonka käyttöön ei ole myönnetty lupaa unionissa, tässä tapauksessa glufosinaatille;

10.  palauttaa mieliin, että kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos toimitusketjut muuttuvat kestäviksi ja luodaan synergiaa toimintapolitiikkojen välillä(29);

11.  on erittäin huolissaan siitä, että unioni on erittäin riippuvainen soijapapujen muodossa olevan eläinten rehun tuonnista, sillä soijapavut aiheuttavat metsäkatoa ulkomailla(30);

12.  kehottaa komissiota olemaan sallimatta muuntogeenisten soijapapujen tuontia, ellei voida osoittaa, että niiden viljely ei edistä metsäkatoa;

13.  kehottaa komissiota tarkistamaan kaikki nykyiset muuntogeenistä soijaa koskevat luvat unionin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, mukaan lukien Pariisin sopimuksen, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteet;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Tieteellinen lausunto ”Assessment of genetically modified soybean A2704-12 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-009)”, EFSA Journal 2019;17(1):5523, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5523
(4) Kahdeksannella vaalikaudella parlamentti hyväksyi 36 päätöslauselmaa, joissa vastustettiin luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille.
(5) Komission päätös 2008/730/EY, tehty 8 päivänä syyskuuta 2008, muuntogeenistä soijaa A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 247, 16.9.2008, s. 50).
(6) EFSA Journal 2019; 17(1):5523.
(7) Opinion of the Scientific Panel on genetically modified organisms (GMO) on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2005-18) for the placing on the market of the glufosinate tolerant soybean A2704-12, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience, EFSA Journal (2007)524, s. 1. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.524
(8) Katso esimerkiksi Bonny S, Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, Environmental Management, January 2016;57(1):31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ja Charles M Benbrook, Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe; volume 24, Article number: 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(9) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/533, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2019, unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2020, 2021 ja 2022 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (EUVL L 88, 29.3.2019, s. 28).
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21. lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=FI&selectedID=1436
(12) EFSAn mukaan näin on esimerkiksi silloin, kun täydentävä rikkakasvien torjunta-aine on glyfosaatti: EFSA review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, 2018, s. 12. https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(13) Annex G - Member States comments http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00992
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).
(15) Testbiotech comment on the EFSA assessment of genetically engineered soybean A2704-12 for renewal https://www.testbiotech.org/en/content/testbiotech-comment-soybean-a2704-12-renewal
(16) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(17) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(18) Komission 23. heinäkuuta 2019 antama tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, COM(2019)0352, s. 1.
(19) Kuten edellä, s. 2.
(20) Ks. tavoite 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(21) COM(2019)0352, s. 2.
(22) International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (2017) ’Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017’ ISAAA Brief No. 53, s. 16 ja 21. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(23) https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=161
(24) Komission tutkimusraportti 2013-063 ’The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation’, s. 23–24, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf: Vuosina 1990–2008 unioniin tuotiin kasvi- ja eläintuotteita, jotka aiheuttivat metsäkatoa 90 000 neliökilometrin edestä. Kasvituotteiden osuus tästä oli 74 000 neliökilometriä (82 prosenttia), ja öljykasvien osuus oli suurin (52 000 neliökilometriä). Soijapapujen ja soijakakkujen osuus tästä oli 82 prosenttia (42 600 neliökilometriä), mikä vastaa 47:ää prosenttia unionin koko tuonnin aiheuttamasta metsäkadosta.
(25) Nämä luvut on saatu vertailemalla ja yhdistämällä International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications -palvelun tietoja hyväksytyistä muuntogeenisistä tuotteista (https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/approvedeventsin/default.asp?CountryID=BR&Country=Brazil) elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n rekisterin tietojen kanssa (https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/eu_register_en) – molemmista saatiin tiedot syyskuussa 2019.
(26) https://www.fern.org/news-resources/press-release-87-per-cent-of-europeans-support-new-laws-to-combat-global-deforestation-new-poll-shows-1963/
(27) Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuoro, joka sisältyi seuraavan komission poliittisiin suuntaviivoihin (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai unionin tilaa vuonna 2016 koskenut puhe (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).
(28) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28. tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).
(29) Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2018 luonnonvarojen avoimesta ja vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0333), 67 kohta.
(30) Kuten edellä.

Päivitetty viimeksi: 23. elokuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö