Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2828(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0105/2019

Texte depuse :

B9-0105/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/10/2019 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0029

Texte adoptate
PDF 179kWORD 60k
Joi, 10 octombrie 2019 - Bruxelles
Soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
P9_TA(2019)0029B9-0105/2019

Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, (D062417/04 – 2019/2828(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062417/04),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3),

–  având în vedere că, în urma votului din data de 11 iunie 2019, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz și având în vedere că, în urma votului din 12 iulie 2019, nici Comitetul de apel nu a emis niciun aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul adoptat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 29 noiembrie 2018 și publicat la 14 ianuarie 2019(3),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare în care se opune autorizării organismelor modificate genetic (OMG)(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât prin Decizia 2008/730/CE a Comisiei(5) s-a autorizat introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic A2704-12 (denumită în continuare „soia A2704-12”); întrucât domeniul de aplicare al autorizației acoperă, de asemenea, introducerea pe piață de produse, altele decât cele alimentare și furajele, care conțin sau sunt compuse din soia A2704-12, având aceleași utilizări ca orice alt tip de soia, cu excepția cultivării;

B.  întrucât, la 29 august 2017, titularul autorizației Bayer CropScience AG a prezentat Comisiei, în conformitate cu articolele 11 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, o cerere de reînnoire a autorizației respective (cererea de reînnoire);

C.  întrucât, la 29 noiembrie 2018, EFSA a adoptat un aviz favorabil privind cererea de reînnoire, care a fost publicat la 14 ianuarie 2019(6);

D.  întrucât soia A2704-12 a fost dezvoltată pentru a conferi toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu; întrucât toleranța la aceste erbicide se obține prin sintetizarea proteinei PAT (fosfinotricin acetiltransferază)(7);

Erbicidele complementare

E.  întrucât o serie de studii arată că cultivarea de plante modificate genetic tolerante la erbicide are ca efect utilizarea mai mare a erbicidelor respective(8); întrucât este, prin urmare, de așteptat ca culturile de soia A2704-12 să fie expuse la doze mai mari și repetate de glufosinat, ceea ce ar putea cauza o cantitate mai mare de reziduuri în recoltă;

F.  întrucât, în cadrul celui mai recent program multianual de control coordonat al Uniunii (pentru 2020, 2021 și 2022)(9), statele membre nu sunt obligate să măsoare reziduurile de glufosinat la importurile de soia; întrucât nu se poate exclude faptul că soia A2704-12 sau produsele derivate din aceasta folosite pentru alimente și furaje vor depăși nivelurile maxime de reziduuri (NMR) ale Uniunii, care au fost stabilite pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor;

G.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere (categoria 1B a Agenției Europene pentru Produse Chimice) și îndeplinește, prin urmare, criteriile de excludere prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(10); întrucât autorizarea utilizării glufosinatului în Uniune a expirat la 31 iulie 2018(11);

H.  întrucât, în plantele modificate genetic, modul în care erbicidele complementare sunt descompuse de către plantă, precum și compoziția și, prin urmare, toxicitatea produșilor de descompunere (metaboliții) pot fi generate de modificarea genetică în sine(12);

I.  întrucât evaluarea reziduurilor de erbicide și a metaboliților acestora în plantele modificate genetic este considerată ca fiind în afara domeniului de competență al Grupului EFSA pentru organisme modificate genetic;

Observațiile statelor membre

J.  întrucât statele membre au prezentat la EFSA numeroase observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni(13); întrucât cele mai critice observații se referă la imposibilitatea de a evalua în mod corespunzător riscurile legate de utilizarea boabelor de soia A2704-12 în alimente și furaje, din cauza numărului insuficient și a varietății studiilor de teren, a lipsei generale de date privind reziduurile de glufosinat și a absenței oricăror studii de toxicitate cronică sau subcronică; întrucât mai multe state membre remarcă faptul că planul de monitorizare a mediului nu este în conformitate nici cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului(14) și orientările corespunzătoare și nici cu orientările EFSA privind monitorizarea mediului după introducerea pe piață (2011); întrucât mai multe state membre își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul cultivării boabelor de soia A2704-12 asupra biodiversității și sănătății publice în țările producătoare și exportatoare;

K.  întrucât un studiu independent concluzionează că evaluarea riscului de către EFSA nu este acceptabilă în forma sa actuală(15) deoarece nu identifică lacunele de cunoaștere și incertitudinile și nu evaluează în mod adecvat siguranța generală și posibila toxicitate a boabelor de soia A2704-12; întrucât studiul constată că EFSA nu a recunoscut schimbările care au avut loc în perioada de 10 ani de la autorizarea inițială a boabelor de soia A2704-12 în ceea ce privește condițiile agronomice în care sunt cultivate boabele de soia rezistente la erbicide, de exemplu numărul tot mai mare de probleme cu buruienile rezistente la erbicide, care necesită cantități din ce în ce mai mari de erbicide;

Respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii

L.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 specifică faptul că produsele alimentare sau furajele modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și prevede că, la elaborarea deciziei sale, Comisia trebuie să țină seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză; întrucât acești factori legitimi ar trebui să includă obligațiile Uniunii în temeiul obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, al Acordului de la Paris privind schimbările climatice și al Convenției ONU privind diversitatea biologică (CBD);

M.  întrucât un raport recent al Raportorului special al ONU privind dreptul la hrană a constatat că, în special în țările în curs de dezvoltare, pesticidele periculoase au efecte catastrofale asupra sănătății și pot conduce la încălcări ale drepturilor omului împotriva fermierilor și a lucrătorilor agricoli, a comunităților care trăiesc în apropierea terenurilor agricole, a comunităților indigene și a femeilor însărcinate și a copiilor(16); întrucât Obiectivul ODD 3.9 vizează, până în 2030, reducerea substanțială a numărului de decese și de boli cauzate de substanțele chimice periculoase și de poluarea și contaminarea aerului, a apei și a solului(17);

N.  întrucât defrișările reprezintă o cauză majoră a declinului biodiversității; întrucât emisiile rezultate din exploatarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, cauzate în principal de defrișări, reprezintă a doua cauză a schimbărilor climatice după arderea combustibililor fosili(18); întrucât Acordul de la Paris și Planul strategic global privind biodiversitatea pentru 2011-2020, inclusiv obiectivele de la Aichi în materie de biodiversitate, adoptate în cadrul CBD, promovează eforturile de gestionare, protecție și refacere durabilă a pădurilor(19);

O.  întrucât ODD 15 include obiectivul de a opri defrișările până în 2020(20); întrucât pădurile joacă un rol multifuncțional, care sprijină realizarea celor mai multe ODD(21);

P.  întrucât producția de soia este un factor determinant pentru defrișările din pădurile din Amazonia, Cerrado și Gran Chaco din America de Sud; întrucât 97 % și, respectiv, 100 % din soia cultivată în Brazilia și Argentina este soia modificată genetic(22); întrucât cultivarea de soia A2704-12 este autorizată în Brazilia și Argentina, printre alte locuri(23);

Q.  întrucât Uniunea Europeană este pe locul doi în lume la importurile de soia și cea mai mare cantitate de soia importată în Uniune este destinată hranei pentru animale; întrucât analiza efectuată de Comisie a constatat că soia a fost dintotdeauna cea mai importantă contribuție a Uniunii la defrișările la nivel mondial și la emisiile aferente, reprezentând aproape jumătate din defrișările cuprinse în toate importurile din Uniune(24);

R.  întrucât nouă tipuri de soia modificată genetic autorizate pentru cultivare în Brazilia sunt deja autorizate pentru import ca alimente și furaje în Uniune; întrucât, în plus, este în curs de aprobare autorizația de import în Uniune a alimentelor și furajelor pentru trei tipuri de soia modificată genetic, autorizată pentru cultivare în Brazilia, inclusiv soia A2704-12(25);

S.  întrucât un sondaj paneuropean recent a constatat că aproape 90 % dintre respondenți consideră că sunt necesare noi legi pentru a se asigura că produsele vândute în Uniune nu contribuie la defrișările la nivel mondial(26);

Proces nedemocratic

T.  întrucât în urma votului din 11 iunie 2019, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz și, în urma votului din 12 iulie 2019, nici Comitetul de apel nu a emis niciun aviz, autorizarea nu a fost susținută de o majoritate calificată a statelor membre;

U.  întrucât, atât în expunerea de motive a propunerii sale legislative, prezentate la 22 aprilie 2015, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, cât și în expunerea de motive a propunerii legislative, prezentate la 14 februarie 2017, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost adoptate de Comisie fără avizul comitetului statelor membre și că întoarcerea dosarului la Comisie pentru adoptarea deciziei finale, care constituie o adevărată excepție față de ansamblul procedurii, a devenit norma în luarea deciziilor privind autorizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic; întrucât Președintele Comisiei și-a exprimat în mai multe rânduri regretul față de această practică, pe care a catalogat-o drept nedemocratică(27);

V.  întrucât, în cea de a opta sa legislatură, Parlamentul a adoptat rezoluții prin care se opune introducerii pe piață a organismelor modificate genetic pentru alimente și furaje (33 de rezoluții) și cultivării de organisme modificate genetic în Uniune (trei rezoluții); întrucât nu a existat o majoritate calificată a statelor membre în favoarea autorizării vreunuia dintre aceste organisme modificate genetic; întrucât, în ciuda faptului că ea însăși recunoaște deficiențele democratice, în ciuda lipsei de sprijin din partea statelor membre și a obiecțiilor Parlamentului, Comisia continuă să autorizeze organisme modificate genetic, chiar dacă nu are nicio obligație legală în acest sens,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este conform cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(28), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând, în același timp, funcționarea eficace a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  își reiterează angajamentul de a continua lucrările privind propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011; invită Consiliul să continue de urgență lucrările referitoare la această propunere a Comisiei;

5.  invită Comisia să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a organismelor modificate genetic până când procedura de autorizare va fi revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată;

6.  invită Comisia să retragă propunerile de autorizare a organismelor modificate genetic în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun aviz în vederea cultivării sau a utilizărilor ca produse alimentare sau furaje;

7.  invită Comisia să nu autorizeze nicio plantă modificată genetic tolerantă la erbicide fără o evaluare completă a reziduurilor rezultate în urma pulverizării cu erbicide complementare, a metaboliților și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

8.  invită Comisia să țină seama pe deplin de evaluarea riscurilor generate de utilizarea de erbicide complementare și de reziduurile acestora în evaluarea riscurilor legate de plantele modificate genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic vizată este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată în Uniune în vederea utilizării ca produse alimentare sau furaje;

9.  invită Comisia să nu autorizeze importul pentru utilizări ca produse alimentare sau furaje, al niciunei plante modificate genetic care a fost modificată pentru a fi tolerantă la un erbicid neautorizat pentru utilizare în Uniune, în acest caz glufosinatul;

10.  reamintește că ODD pot fi îndeplinite numai dacă lanțurile de aprovizionare devin sustenabile și se creează sinergii între politici(29);

11.  își reiterează îngrijorarea cu privire la faptul că dependența ridicată a Uniunii de importurile de furaje sub formă de boabe de soia provoacă defrișări în țări terțe(30);

12.  solicită Comisiei să nu autorizeze importul de soia modificată genetic, cu excepția cazului în care se poate demonstra că cultivarea acesteia nu a contribuit la defrișări;

13.  îndeamnă Comisia să își revizuiască toate autorizațiile actuale pentru soia modificată genetic în lumina obligațiilor internaționale ale Uniunii, inclusiv în temeiul Acordului de la Paris, al CBD și al ODD;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) Aviz științific privind evaluarea boabelor de soia modificată genetic A2704-12 în ceea ce privește reînnoirea autorizației în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 (cererea EFSA-GMO-RX-009), Jurnalul EFSA 2019;17(1):5523, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5523
(4) În cea de a opta legislatură a sa, Parlamentul a adoptat 36 de rezoluții împotriva autorizării organismelor modificate genetic.
(5) Decizia 2008/730/CE a Comisiei din 8 septembrie 2008 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau sunt fabricate din soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 247, 16.9.2008, p. 50).
(6) Jurnalul EFSA 2019;17(1):5523.
(7) Avizul Grupului pentru organisme modificate genetic (OMG) privind o cerere (referința EFSA-GMO-NL-2005-18) de introducere pe piață a boabelor de soia tolerante la glufosinat A2704-12, pentru utilizare în alimente și furaje, import și prelucrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 din partea Bayer CropScience, Jurnalul EFSA (2007)524, p. 1. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.524
(8) A se vedea, de exemplu, Bonny S, Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, (Plante, buruieni și erbicide tolerante la erbicide: prezentare și impact), Environmental Management, ianuarie 2016;57(1):31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 și Charles M Benbrook, Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years (Impactul culturilor modificate genetic asupra utilizării pesticidelor în SUA - primii șaisprezece ani), Environmental Sciences Europe; volumul 24, articolul nr.: 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(9) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/533 al Comisiei din 28 martie 2019 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2020, 2021 și 2022 vizând asigurarea respectării limitelor maxime pentru reziduurile de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală (JO L 88, 29.3.2019, p. 28).
(10) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=RO&selectedID=1436
(12) De exemplu, potrivit EFSA, acest lucru este valabil atunci când erbicidul complementar este glifosatul: Analiza realizată de EFSA a limitelor maxime de reziduuri existente pentru glifosat, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, 2018, p12. https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(13) Anexa G - Observațiile statelor membre http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00992
(14) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
(15) Observațiile Testbiotech privind evaluarea EFSA a boabelor de soia modificate genetic A2704-12 în vederea reînnoirii https://www.testbiotech.org/en/content/testbiotech-comment-soybean-a2704-12-renewal
(16) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(17) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(18) Comunicarea Comisiei din 23 iulie 2019 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial” (COM(2019)0352), p 1.
(19) Idem, p. 2.
(20) A se vedea obiectivul 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(21) COM(2019)0352, p. 2.
(22) Serviciul internațional pentru achiziția de cereri agro-biotehnologice (2017) „Situația globală a culturilor biotehnologice/MG comercializate în 2017’, notă de informare ISAAA nr. 53, p. 16 și p. 21. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(23) https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=161
(24) Raportul tehnic al Comisiei Europene 2013 - 063 intitulat „Impactul consumului UE asupra defrișărilor: analiză cuprinzătoare a impactului consumului UE asupra defrișărilor”, pp. 23-24, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf: Între 1990 și 2008, Uniunea a importat produse vegetale și animaliere care au reprezentat defrișări cu o suprafață de 90 000 km². Produsele vegetale au reprezentat 74 000 km² (82 %), iar culturile de plante oleaginoase au cea mai mare pondere (52 000 km²). Soia și turtele de soia au reprezentat 82 % din această suprafață (42 600 km²), echivalentul a 47 % din importurile totale ale Uniunii de produse asociate cu defrișarea.
(25) Aceste cifre sunt obținute pe baza unei referințe încrucișate între baza de date privind aprobările MG a Serviciului internațional pentru achiziția de cereri agro-biotehnologice (https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/approvedeventsin/default.asp?CountryID=BR&Country=Brazil) și registrul UE al alimentelor și furajelor modificate genetic (https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/eu_register_en) – ambele accesate în septembrie 2019.
(26) https://www.fern.org/news-resources/press-release-87-per-cent-of-europeans-support-new-laws-to-combat-global-deforestation-new-poll-shows-1963/
(27) A se vedea, de exemplu, declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 2014) sau discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).
(28) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
(29) Rezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (Texte adoptate, P8_TA(2018)0333), alineatul 67.
(30) Idem.

Ultima actualizare: 23 august 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate