Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2829(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0106/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0106/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/10/2019 - 8.9

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0030

Hyväksytyt tekstit
PDF 166kWORD 48k
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel
Muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi
P9_TA(2019)0030B9-0106/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ja muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS 40278 9 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D062827/02 – 2019/2829(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ja muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D062827/02),

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 12. heinäkuuta 2019 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa ja muutoksenhakukomiteassa 16. syyskuuta 2019 toimitetussa äänestyksessä päätettiin myös olla antamatta lausuntoa,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 11 ja 13 artiklan(2),

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 28. marraskuuta 2018 antaman lausunnon, joka julkaistiin 14. tammikuuta 2019(3),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 6. helmikuuta 2013 Dow AgroSciences Europe jätti Dow AgroScienses LLC:n puolesta Alankomaiden kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 hakemuksen (jäljempänä ’hakemus’) muuntogeenistä maissia MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 (’geenimuunnospakka’) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markkinoille; ottaa huomioon, että hakemus kattoi myös geenimuunnospakan maissia sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden saattamisen markkinoille muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta;

B.  ottaa huomioon, että hakemus kattoi sellaisten tuotteiden markkinoille saattamisen, jotka sisältävät 25 yksittäisten muunnostapahtumien alayhdistelmää, joista geenimuunnospakka muodostuu, tai jotka koostuvat niistä tai ovat niistä valmistettuja; ottaa huomioon, että kyseisistä alayhdistelmistä 11 on jo hyväksytty(5); ottaa huomioon, että geenimuunnospakan ohella jäljellä olevat 14 alayhdistelmää kuuluvat komission täytäntöönpanopäätösehdotuksen soveltamisalaan;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) hyväksyi 28. marraskuuta 2018 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon, joka julkaistiin 14. tammikuuta 2019(6);

D.  ottaa huomioon, että geenimuunnospakka saadaan risteyttämällä viisi maissin geenimuunnostapahtumaa, jotka antavat suojan glyfosinaattia, glyfosaattia ja 2,4-D:tä sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita vastaan ja jotka tuottavat kuutta hyönteisiä torjuvaa proteiinia (Bt- ja Cry-proteiinit): Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F ja CryBb1, jotka ovat myrkyllisiä tietyille perhosten toukille, sekä Cry34Ab1 jaCry25Ab1, jotka ovat myrkyllisiä tietyille kovakuoriaisten toukille(7);

Jäsenvaltioiden kommentit

E.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana EFSAlle monia kriittisiä huomioita (8), joita ovat muun muassa se, että kyseisen elintarvikkeen ja/tai rehun pitkäaikaisista tai lisääntymistä tai kehitystä koskevista vaikutuksista ei ole mahdollista tehdä (etenkään elintarvikkeisiin liittyviä) lopullisia päätelmiä, riskinarvioinnin päätökseen saattamiseen tarvitaan lisätietoja, koostumusanalyysi osoittaa vastaavuuden puutteen geenimuunnospakan ja sen tavanomaisen vastineen välillä, minkä vuoksi turvallisuutta ei voida taata, markkinoille saattamisen jälkeinen ympäristönseurantasuunnitelma on riittämätön ja Cry-proteiinien nisäkkäitä koskevasta biologisesta roolista ja toiminnasta on tehtävä lisää tutkimusta ennen kuin niitä voidaan pitää turvallisina;

F.  toteaa, ettei hakija esittänyt testaustuloksiin perustuvia tietoja 14:stä tällä hetkellä luvattomasta geenimuunnospakan alayhdistelmästä;(9); katsoo, että useita muunnostapahtumia ei pitäisi hyväksyä arvioimatta perusteellisesti kuhunkin alayhdistelmään liittyviä testaustuloksia;

Täydentävät rikkakasvien torjunta-aineet

G.  ottaa huomioon, että useat tutkimukset osoittavat, että rikkakasvien torjunta-aineita sietävien muuntogeenisten viljelykasvien käyttö johtaa kyseisten rikkakasvien torjunta‑aineiden lisääntyvään käyttöön(10); toteaa, että tästä syystä on odotettavissa, että geenimuunnospakan viljelyssä käytetään paitsi suurempia myös toistuvia glufosinaatti-, glyfosaatti- ja 2,4-D-annoksia, minkä vuoksi sadossa voi esiintyä suurempia jäämäpitoisuuksia;

H.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta mitata tuontimaissin glufosinaatti- tai glyfosaatti- ja 2,4-D-jäämiä osana unionin yhteensovitettua monivuotista valvontaohjelmaa vuosiksi 2020, 2021 ja 2022(11); huomauttaa, ettei voida sulkea pois mahdollisuutta, että geenimuunnospakka tai siitä saadut elintarvikkeet ja rehu ylittävät unionin asettamat jäämien enimmäismäärät (MRL), jotka on otettu käyttöön kuluttajien terveyden suojelemiseksi;

I.  toteaa, että kysymystä glyfosaatin karsinogeenisuudesta ei ole ratkaistu; ottaa huomioon, että EFSA totesi marraskuussa 2015, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole karsinogeeninen; toteaa, että Maailman terveysjärjestön Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos sitä vastoin luokitteli vuonna 2015 glyfosaatin todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi;

J.  toteaa, että EFSAn mukaan saatavilla ei ole toksikologisia tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida riskiä, joka kuluttajille aiheutuu useista glyfosaattia sietävien muuntogeenisten viljelykasvien kannalta merkityksellisistä glyfosaatin hajoamistuotteista(12);

K.  ottaa huomioon, että muuntogeenisissä kasveissa tapa, jolla kasvit hajottavat täydentäviä rikkakasvien torjunta-aineita, ja hajoamistuotteiden (’metaboliitit’) koostumus ja täten myrkyllisyys voivat itsessään perustua geneettiseen muuntamiseen; ottaa huomioon, että EFSAn mukaan näin on esimerkiksi silloin, kun täydentävä rikkakasvien torjunta-aine on glyfosaatti(13);

L.  ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1B ja sen tähden se kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen poissulkemiskriteerien soveltamisalaan;(14); ottaa huomioon, että glufosinaatin käytön hyväksynnän voimassaolo päättyi unionissa 31. heinäkuuta 2018(15);

M.  ottaa huomioon, että riippumattomissa tutkimuksissa on tuotu esiin huolia 2,4-D:n vaikuttavan aineen aiheuttamista sikiön kehitykseen, synnynnäisiin epämuodostumiin ja hormonitoiminnan häiriöihin liittyvistä riskeistä;

N.  ottaa huomioon, että muuntogeenisten kasvien kehittämiseen osallistuvan asiantuntijan hiljattain julkaisemassa artikkelissa kyseenalaistetaan 2,4-D:tä sietävien muuntogeenisten viljelykasvien turvallisuus, koska 2,4-D hajoaa sytotoksiseksi hajoamistuotteeksi, toisin sanoen 2,4-dikloorifenoliksi (2,4-DCP)(16);

Bt-proteiinit

O.  toteaa, että useiden tutkimusten mukaan on havaittu sivuvaikutuksia, jotka saattavat tietyissä olosuhteissa vaikuttaa immuunijärjestelmään Bt-proteiineille altistumisen jälkeen, ja että joillakin Bt-proteiineilla voi olla adjuvanttiominaisuuksia(17), mikä tarkoittaa, että ne voivat lisätä muiden sellaisten proteiinien allergeenisuutta, joiden kanssa ne ovat kosketuksissa;

P.  ottaa huomioon, että muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakunnan jäsenen vastaavaa mutta erilaista maissin geenimuunnospakkaa ja sen alayhdistelmiä koskevan erilaisia mutta vastaavia pinottuja geenejä sisältävää muuntogeenistä maissia ja sen alayhdistelmiä koskevan arviointiprosessin yhteydessä antamassa vähemmistöön jääneessä mielipiteessä todettiin, että vaikka immuunijärjestelmään kohdistuvia tahattomia vaikutuksia ei ole koskaan havaittu missään Bt-proteiineja ilmentävissä sovelluksissa, niitä ei voida havaita EFSAn tällä hetkellä suosittelemilla ja muuntogeenisten kasvien turvallisuuden arviointia varten suoritettavilla toksikologisilla tutkimuksilla, koska niihin ei sisälly asianmukaisia testejä tätä tarkoitusta varten(18);

Q.  ottaa huomioon, että hiljattain tehty tutkimus osoittaa, että neonikotinoidien käytön nopea yleistyminen siementen käsittelyssä Yhdysvalloissa ja muuntogeenisen Bt‑maissin istutuksen lisääntyminen on tapahtunut samanaikaisesti(19); toteaa, että unioni on kieltänyt kolmen neonikotinoidin ulkokäytön muun muassa siementen peittausaineena mehiläisiin ja muihin pölyttäjiin kohdistuvan vaikutuksen vuoksi(20);

R.  toteaa, että muuntogeenisten kasvien torjunta-ainejäämien ja niiden aineenvaihduntatuotteiden arvioinnin ei katsota kuuluvan muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakunnan toimivaltaan;

Epädemokraattinen prosessi

S.  ottaa huomioon sekä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 12. heinäkuuta 2019 että muutoksenhakukomiteassa 16. syyskuuta 2019 toimitetut äänestykset, joissa päätettiin olla antamatta lausuntoa, mikä merkitsi sitä, ettei jäsenvaltioiden määräenemmistö tukenut luvan myöntämistä;

T.  ottaa huomioon, että komissio piti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan 22. huhtikuuta 2015 esittämänsä lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa samoin kuin asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa valitettavana, että komissio on asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulosta alkaen joutunut hyväksymään lupapäätökset ilman jäsenvaltioiden komitean lausunnon tukea ja että muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevien lupapäätösten yhteydessä on muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on merkittävä poikkeus koko menettelyn kannalta; toteaa, että komission puheenjohtaja on pitänyt tätä käytäntöä useissa yhteyksissä valitettavana ja epädemokraattisena(21);

U.  ottaa huomioon, että parlamentti antoi kahdeksannella vaalikaudella 33 päätöslauselmaa vastustaakseen elintarvike- ja rehukäyttöön tarkoitettujen muuntogeenisten organismien markkinoille saattamista ja kolme päätöslauselmaa vastustaakseen muuntogeenisten organismien viljelyä unionissa; toteaa, että jäsenvaltioiden määräenemmistö ei puoltanut luvan myöntämistä millekään näistä muuntogeenisistä organismeista; toteaa, että siitä huolimatta, että komissio itse myöntää demokratian puutteen, jäsenvaltioiden tuen puutteen ja parlamentin vastustuksen, se jatkaa muuntogeenisten organismien lupien myöntämistä, vaikka lainsäädäntö ei velvoita sitä siihen;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole EU:n oikeuden mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen kanssa; toteaa, että tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002(22) säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen sekä varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4.  toistaa sitoutuneensa edistämään työtä, joka liittyy asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamista koskevaan komission ehdotukseen; kehottaa neuvostoa jouduttamaan pikaisesti kyseistä komission ehdotusta koskevaa työtään;

5.  kehottaa komissiota lykkäämään muuntogeenisten organismien lupahakemuksia koskevan täytäntöönpanopäätöksen antamista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että korjataan nykyisen, riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

6.  kehottaa komissiota peruuttamaan muuntogeenisten organismien lupia koskevat ehdotukset, jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei anna lausuntoa viljelystä tai käytöstä elintarvikkeissa ja rehussa;

7.  vaatii, ettei komissio hyväksy rikkakasvien torjunta-aineita kestäviä muuntogeenisiä kasveja tekemättä täydellistä arviointia jäämistä, jotka ovat peräisin ruiskutuksista täydentävillä torjunta-aineilla, niiden aineenvaihduntatuotteilla sekä viljelymaissa käytettävillä niistä tehdyillä kaupallisilla valmisteilla;

8.  kehottaa komissiota liittämään rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten kasvien riskinarviointiin täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöä ja niiden jäämiä kaikilta osin koskevan riskinarvioinnin riippumatta siitä, onko kyseistä muuntogeenistä kasvia tarkoitus viljellä EU:n alueella vai tuoda sinne elintarvike- ja rehukäyttöön;

9.  kehottaa komissiota olemaan myöntämättä lupaa sellaisten muuntogeenisten kasvien tuonnille elintarvike- tai rehukäyttöön, joista on tehty vastustuskykyisiä sellaiselle rikkakasvien torjunta-aineelle, jonka käyttöön ei ole myönnetty lupaa unionissa, tässä tapauksessa glufosinaatille;

10.  kehottaa komissiota olemaan hyväksymättä useiden muunnostapahtumien alayhdistelmiä, paitsi jos EFSA on arvioinut ne perusteellisesti hakijan toimittamien täydellisten tietojen perusteella;

11.  katsoo erityisesti, että sellaisten alayhdistelmien hyväksyminen, joista ei ole toimitettu turvallisuustietoja ja joita ei ole edes testattu tai joita ei ole vielä edes muodostettu, on vastoin yleisen elintarvikelainsäädännön periaatteita, sellaisina kuin ne on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 178/2002;

12.  kehottaa EFSAa kehittämään edelleen ja järjestelmällisesti menetelmiä, joiden avulla voidaan tunnistaa useiden muunnostapahtumien tahattomat vaikutukset esimerkiksi Bt-toksiinin adjuvanttiominaisuuksien suhteen;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Tieteellinen lausunto ”Assessment of genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (hakemus EFSA-GMO-NL-2013-113), EFSA Journal, 2019, 17(1):5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521
(4) Kahdeksannella vaalikaudella Euroopan parlamentti hyväksyi 36 päätöslauselmaa, joissa vastustettiin luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille.
(5) Komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/1110 hyväksytty 1507 × 59122, komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/2046 hyväksytty MON 89034 × MON 88017 ja komission täytäntöönpanopäätöksellä 2013/650/EU hyväksytty MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122.
(6) Tieteellinen lausunto ”Assessment of genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (hakemus EFSA-GMO-NL-2013-113), EFSA Journal, 2019, 17(1):5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521
(7) Katso EFSAn lausunto, s. 10–11.
(8) Liite G – Jäsenvaltioiden kommentit. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00210
(9) Katso EFSAn lausunto, s. 4.
(10) Katso esimerkiksi Bonny S., ”Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact”, Environmental Management, 2016, 57(1): 31–48. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ja Benbrook, C.M., ”Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years”, Environmental Sciences Europe, 2012, 24(24), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(11) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/533, annettu 28. maaliskuuta 2019, unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2020, 2021 ja 2022 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (EUVL L 88, 29.3.2019, s. 28).
(12) EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate, EFSA Journal, 2015, 13(11):4302, s. 3 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(13) Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA, 17. toukokuuta 2018, s. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21. lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).
(15) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(16) Lurquin, P.F., ‘Production of a toxic metabolite in 2, 4-D-resistant GM crop plants’, 3 Biotech, 2016, 6(1): 1–4. https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25
(17) Katso Cry-toksiineja koskeva katsaus: Rubio Infante, N., & Moreno-Fierros, L. An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals. Journal of Applied Toxicology, 2016, 36(5): 630-648. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(18) Hakemus EFSA-GMO-DE-2010-86 (maissi Bt11 3 MIR162 3 1507 3 GA21 ja kolme alayhdistelmää niiden alkuperästä riippumatta). Vähemmistöön jäänyt mielipide J.M. Wal, EFSAn tiedelautakunnan jäsen, toukokuu 2018 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 s. 34.
(19) Douglas, M.R. & Tooker, J.F., ”Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops”, Environmental Science & Technology. 2015, 49(8): 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(20) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(21) Ks. esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuoro, jossa käsiteltiin seuraavan komission poliittisia suuntaviivoja (Strasbourg, 15. heinäkuuta 2014), tai vuoden 2016 unionin tilaa koskeva puhe (Strasbourg, 14. syyskuuta 2016).
(22) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28. tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 23. elokuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö