Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2829(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0106/2019

Ingivna texter :

B9-0106/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/10/2019 - 8.9

Antagna texter :

P9_TA(2019)0030

Antagna texter
PDF 168kWORD 52k
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel
Genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9
P9_TA(2019)0030B9-0106/2019

Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D062827/02 – 2019/2829(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS‑40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS‑40278-9 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D062827/02),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av omröstningen den 12 juli 2019 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande utfärdades, samt omröstningen i överklagandekommittén den 16 september 2019, där det inte heller utfärdades något yttrande,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 28 november 2018, och som offentliggjordes den 14 januari 2019(3),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet har invänt mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 6 februari 2013 lämnade Dow AgroSciences Europe, för Dow AgroSciences LLC, in en ansökan till den behöriga myndigheten i Nederländerna (nedan kallad ansökan), i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om tillstånd att släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 på marknaden (nedan kallad den staplade genetiskt modifierade majsen). Ansökan gällde även utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av den staplade genetiskt modifierade majsen för andra ändamål än livsmedel och foder, med undantag av odling.

B.  Ansökan gällde utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av 25 klyvningsprodukter av de transformationshändelser som utgör den staplade genetiskt modifierade majsen. Elva av dessa klyvningsprodukter har redan fått tillstånd(5). De återstående 14 klyvningsprodukterna, tillsammans med den staplade genetiskt modifierade majsen, omfattas av utkastet till kommissionens genomförandebeslut.

C.  Den 28 november 2018 antog Efsa ett positivt yttrande, i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, som offentliggjordes den 14 januari 2019(6).

D.  Den staplade genetiskt modifierade majsen kommer från en korsning av fem genetiskt modifierade transformationshändelser för majs och ger resistens mot herbicider som innehåller glufosinat, glyfosat och 2,4-D. Den producerar också sex insektsdödande proteiner (Bt-proteiner eller Cry-proteiner): Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F och CryBb1, som är giftiga för vissa fjärilslarver, samt Cry34Ab1 och Cry25Ab1, som är giftiga för vissa skalbaggslarver(7).

Medlemsstaternas synpunkter

E.  Medlemsstaterna lämnade många kritiska synpunkter till Efsa under den tre månader långa samrådsperioden(8), bland annat att det inte går att dra någon slutgiltig slutsats om de långsiktiga effekterna av de aktuella livsmedlen och/eller fodren på förökning eller utveckling, att det krävs ytterligare information innan riskbedömningen kan slutföras, att sammansättningsanalysen visar att den staplade genetiskt modifierade majsen inte är likvärdig den konventionella motsvarigheten och därför inte kan garanteras vara säker, att miljöövervakningsplanen efter utsläppandet på marknaden inte är tillräcklig samt att det krävs mer forskning om Cry-proteinernas biologiska funktion och verkan i förhållande till däggdjur innan de kan anses vara säkra.

F.  Inga försöksdata tillhandahölls av sökanden för de 14 i dagsläget icke godkända klyvningsprodukterna av den staplade genetiskt modifierade majsen(9). Staplade transformationshändelser bör inte godkännas utan en grundlig bedömning av försöksdata för varje klyvningsprodukt.

Kompletterande herbicider

G.  Ett antal studier visar att herbicidtoleranta genetiskt modifierade grödor leder till en ökad användning av dessa herbicider(10). Till följd av detta måste man räkna med att den staplade genetiskt modifierade majsen kommer att utsättas för både högre och upprepade doser av glufosinat, glyfosat och 2,4-D, och att det således kan finnas högre resthalter i skörden.

H.  Enligt det samordnade fleråriga kontrollprogrammet för unionen för 2020, 2021 och 2022 är medlemsstaterna inte skyldiga att mäta resthalter av glyfosat, glufosinat eller 2,4-D i importerad majs(11). Det kan inte uteslutas att den staplade genetiskt modifierade majsen eller produkter som innehåller eller framställts av den för livsmedel och foder kommer att överskrida unionens gränsvärden för högsta tillåtna resthalter, som har införts för att skydda konsumenternas hälsa.

I.  Frågetecknen kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa kom i november 2015 fram till att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande. Världshälsoorganisationens internationella center för cancerforskning klassificerade däremot 2015 glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor.

J.  Enligt Efsa saknas de toxikologiska uppgifter som krävs för en bedömning av riskerna för konsumenterna gällande flera av de nedbrytningsprodukter för glyfosat som är relevanta för genetiskt modifierade glyfosattoleranta grödor(12).

K.  I genetiskt modifierade växter kan det sätt på vilket kompletterande herbicider bryts ned av växten samt nedbrytningsprodukternas (”metaboliternas”) sammansättning och därmed toxicitet styras av själva den genetiska modifieringen. Enligt Efsa är detta också fallet när den kompletterande herbiciden är glyfosat(13).

L.  Glufosinat klassificeras som ett reproduktionstoxiskt ämne i kategori 1B och omfattas därför av uteslutningskriterierna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009(14). Godkännandet av glufosinat för användning i unionen löpte ut den 31 juli 2018(15).

M.  Inom oberoende forskning finns det en oro kring riskerna med det verksamma ämnet 2,4-D vad gäller embryoutveckling, medfödda missbildningar och hormonstörningar.

N.  I en aktuell artikel ifrågasatte en expert som arbetar med att utveckla genetiskt modifierade växter säkerheten hos genetiskt modifierade grödor som är toleranta mot 2,4-D, på grund av att de bryts ned till den cytotoxiska nedbrytningsprodukten 2,4‑diklorfenol(16).

Bt-proteiner

O.  Flera studier visar att det efter exponering för Bt-proteiner har observerats biverkningar som kan påverka immunsystemet, och att vissa Bt-proteiner kan ha adjuvansegenskaper(17), vilket innebär att de kan öka de allergiframkallande egenskaperna hos andra proteiner som de kommer i kontakt med.

P.  I en reservation som uttrycktes av en medlem av Efsas GMO-panel i samband med bedömningen av en annan, liknande, staplad genetiskt modifierad majs och dess klyvningsprodukter konstaterades att oavsiktliga effekter på immunsystemet visserligen aldrig har identifierats i någon tillämpning där Bt-proteiner uttrycks, men att de inte kunde observeras i de toxikologiska studier som för närvarande rekommenderas och utförs för säkerhetsbedömning av genetiskt modifierade växter vid Efsa, eftersom de inte inkluderar lämpliga tester för detta ändamål(18).

Q.  En ny studie visar att en snabb ökning av betning med neonikotinoider i Förenta staterna sammanfaller med en ökad plantering av genetiskt modifierad Bt‑majs(19). EU har förbjudit utomhusbruk av tre neonikotinoider, inbegripet för betning, på grund av deras inverkan på honungsbin och andra pollinerande insekter(20).

R.  Bedömningar av herbicidrester och dessas metaboliter på genetiskt modifierade växter, samt deras potentiella växelverkan med Bt-proteiner, omfattas inte av behörighetsområdet för Efsas panel för genetiskt modifierade organismer.

Odemokratisk process

S.  Varken vid omröstningen i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, som ägde rum den 12 juli 2019, eller överklagandekommittén, som ägde rum den 16 september 2019, utfärdades något yttrande, vilket innebär att godkännandet inte stöds av en kvalificerad majoritet bland medlemsstaterna.

T.  Både i motiveringen till det lagstiftningsförslag som kommissionen lade fram den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier och i motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 beklagade kommissionen att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft har antagit beslut om godkännande utan stöd av yttrandet från medlemsstatskommittén, och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att åter hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet i stort. Denna praxis har vid flera tillfällen beklagats av kommissionens ordförande, som ansett att detta inte är demokratiskt(21).

U.  Under den åttonde valperioden antog parlamentet resolutioner med invändningar mot utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer för livsmedel och foder (33 resolutioner) och mot odling av genetiskt modifierade organismer i unionen (tre resolutioner). Det fanns inte en kvalificerad majoritet bland medlemsstaterna för godkännandet av någon av dessa genetiskt modifierade organismer. Trots att kommissionen själv erkänner de demokratiska bristerna, det bristande stödet från medlemsstaterna och parlamentets invändningar fortsätter den att godkänna genetiskt modifierade organismer, fastän den inte har någon rättslig skyldighet att göra det.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(22), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att gå vidare med arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011. Parlamentet uppmanar rådet att driva på sitt arbete med kommissionens förslag som en brådskande fråga.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillfälligt upphäva eventuella genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att godkännandeförfarandet har reviderats på ett sådant sätt att bristerna i det nuvarande förfarandet, vilket har visat sig vara olämpligt, åtgärdas.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka förslag om godkännande av genetiskt modifierade organismer, antingen för odling eller för användning som livsmedel eller foder, om ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter utan att det gjorts en fullständig bedömning av restsubstanserna från besprutning med kompletterande herbicider, dessas metaboliter och kommersiella beredningar såsom de används i odlingsländerna.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i riskbedömningen av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter ta med bedömningen av riskerna med användning av kompletterande herbicider och dessas restsubstanser i sin helhet, oavsett om den genetiskt modifierade växten är avsedd att odlas inom unionen eller att importeras till unionen för att användas som livsmedel och foder.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna import, varken för livsmedels- eller foderändamål, av någon genetiskt modifierad växt som har gjorts tolerant mot en herbicid som inte är godkänd för användning i unionen, i detta fall glufosinat.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några klyvningsprodukter av staplade transformationshändelser om de inte har utvärderats noggrant av Efsa på grundval av fullständiga uppgifter som sökanden lämnat.

11.  Europaparlamentet anser i synnerhet att ett godkännande av klyvningsprodukter som det inte har lämnats några säkerhetsuppgifter om och som inte ens har testats eller skapats än strider mot principerna i den allmänna livsmedelslagstiftningen, som anges i förordning (EG) nr 178/2002.

12.  Europaparlamentet uppmanar Efsa att vidareutveckla och systematiskt tillämpa metoder som gör det möjligt att identifiera oavsiktliga effekter av staplade transformationshändelser, till exempel i fråga om Bt-toxinernas adjuvansegenskaper.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vetenskapligt yttrande om bedömningen av den genetiskt modifierade majsen MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 och klyvningsprodukter, oavsett deras ursprung, för livsmedels- och foderändamål, import och bearbetning enligt förordning (EG) nr 1829/2003 (ansökan EFSA-GMO-NL-2013-113), EFSA Journal, vol. 17(2019):1, artikelnr 5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521.
(4) Under den åttonde valperioden antog Europaparlamentet 36 resolutioner med invändningar mot godkännandet av genetiskt modifierade organismer.
(5) 1507 x 59122, godkänt genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1110, MON 89034 × MON 88017, godkänt genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2046, och MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122, godkänt genom kommissionens genomförandebeslut 2013/650/EU.
(6) Vetenskapligt yttrande om bedömningen av den genetiskt modifierade majsen MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 och klyvningsprodukter, oavsett deras ursprung, för livsmedels- och foderändamål, import och bearbetning enligt förordning (EG) nr 1829/2003 (ansökan EFSA-GMO-NL-2013-113), EFSA Journal, vol. 17(2019):1, artikelnr 5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521.
(7) Se Efsas yttrande, s. 10–11.
(8) Jfr bilaga G, medlemsstaternas kommentarer, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00210.
(9) Se Efsas yttrande, s. 4.
(10) Se t.ex. Bonny, S., Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, Environmental Management, 2016, 57(1): 31–48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, och Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe, 2012, 24(24), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(11) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/533 av den 28 mars 2019 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2020, 2021 och 2022 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, EUT L 88, 29.3.2019, s. 28.
(12) Efsas slutsatser om expertgranskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet glyfosat, EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4302, s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(13) Efsas bedömning av de befintliga resthalterna för glyfosat i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005, den 17 maj 2018, s. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
(14) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(15) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(16) Lurquin, P.F., Production of a toxic metabolite in 2, 4-D-resistant GM crop plants, 3 Biotech, 2016, 6(1): 1–4, https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25.
(17) För en bedömning, se Rubio Infante, N., och Moreno-Fierros, L., An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals, Journal of Applied Toxicology, 2016, 36(5): 630–648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.
(18) Ansökan EFSA-GMO-DE-2010-86 (majsen Bt11 3 MIR162 3 1507 3 GA21 och tre klyvningsprodukter, oavsett deras ursprung), reservation av J.M. Wal, medlem i Efsas GMO-panel, maj 2018, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, s. 34.
(19) Douglas, M.R. och Tooker, J.F., Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops, Environmental Science & Technology, 2015, 49(8): 5088–5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g.
(20) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(21) Se till exempel öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), eller 2016 års tal om tillståndet i unionen (Strasbourg den 14 september 2016).
(22) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Senaste uppdatering: 23 augusti 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy