Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0110/2019

Внесени текстове :

B9-0110/2019

Разисквания :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Гласувания :

PV 10/10/2019 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0032

Приети текстове
PDF 155kWORD 56k
Четвъртък, 10 октомври 2019 г. - Брюксел
Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите
P9_TA(2019)0032B9-0110/2019

Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (2019/2833(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 310, 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид предложенията на Комисията от 2 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 — 2027 г., и системата на собствени ресурси на Европейския съюз,

—  като взе предвид своите резолюции от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.(1) и относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Mногогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствените ресурси(3),

—  като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(4),

—  като взе предвид изявленията на Комисията и на Съвета от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите,

—  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

1.  декларира, че е време да се отговори на очакванията на гражданите на ЕС и да се предоставят необходимите финансови средства за изпълнение на политическите ангажименти и амбиции на ЕС; изразява решимост да гарантира стабилна и надеждна МФР, която ще позволи на ЕС да се справи ефективно със сериозни предизвикателства и да постигне своите политически цели през следващия седемгодишен период; счита, че Европейските избори през 2019 г. предоставиха отново легитимност на позицията и ролята на Парламента в този процес; декларира своята готовност да отхвърли всяка позиция на Съвета, която не зачита прерогативите на Парламента или не взема надлежно предвид неговите позиции;

2.  приема настоящата резолюция, за да потвърди и актуализира мандата си за водене на преговори по отношение както на разходната, така и на приходната част на следващата МФР; изисква незабавното започване на преговори със Съвета с цел своевременно постигане на стабилно споразумение и подчертава, че Парламентът е бил готов да направи това още през ноември 2018 г.; изисква от Комисията да предложи план за действие при извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, който да служи като предпазна мрежа, имаща за цел да защити бенефициерите по програми на ЕС за финансиране, което ще даде възможност за удължаване на срока на настоящата МФР в случай че следващата МФР не бъде договорена навреме;

Потвърждаване на твърдата позиция на Парламента

3.  потвърждава мандата на Парламента за водене на преговори, както е посочено в неговия междинен доклад за МФР от 14 ноември 2018 г. относно сумите в МФР (за всяка програма, позиция и глобално), собствените ресурси на ЕС, разпоредбите за гъвкавост, междинното преразглеждане и хоризонталните принципи, като например интегрирането на целите на ООН за устойчиво развитие, климата и равенството между половете във всички политики и инициативи в следващата МФР, както и конкретни изменения на предложения регламент за МФР и Междуинституционалното споразумение;

4.  отново заявява, че следващата МФР следва да бъде определена на 1 324,1 милиарда евро по цени от 2018 г., което представлява 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27; подчертава, че тази обща сума е резултат от оценка „от долу нагоре“ на необходимия размер на финансиране за всяка програма и политика на ЕС; припомня в този контекст намерението на Парламента да засили водещите програми (напр. в областта на младежта, научните изследвания и иновациите, околната среда и климата, инфраструктурата, МСП, цифровизацията и социалните права), да запази финансирането на съществуващите политики на ЕС в реално изражение (по-специално сближаване, селско стопанство и рибарство) и да предостави необходимите допълнителни финансови средства за допълнителните отговорности (например в областта на миграцията, външната дейност и отбраната); изразява твърдо убеждение, че европейската добавена стойност се постига чрез обединяване на ресурси на равнище ЕС с оглед на постигане на ефективност, солидарност и въздействие в световен мащаб; подчертава в този контекст необходимостта от поставяне на по-силен акцент при бъдещите разходи върху резултатите;

5.  подчертава, че Парламентът няма да даде своето одобрение за МФР, без да е постигнато споразумение относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС, включително въвеждането на кошница от нови собствени ресурси, които са съгласувани в по-голяма степен с основните приоритети на политиките на ЕС и стимулират напредъка в това отношение; припомня, че целта на въвеждането на нови собствени ресурси е не само да се намали превесът на вноските на база БНД, но и да се гарантира подходяща степен на финансиране на разходите на ЕС в следващата МФР; потвърждава отново своята позиция, изложена в междинния доклад за МФР, отнасяща се до списъка с потенциални кандидати за нови собствени ресурси (обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, данъчно облагане на цифровите услуги, данък върху финансовите сделки, приходи от схемата за търговия с емисии, вноска във връзка с пластмасата и механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите), премахването на всички отстъпки и корекции, опростяването на собствения ресурс на база ДДС, намаляването на националните „разходи по събирането“, удържани от митата, и включването на други приходи под формата на глоби и такси в бюджета на ЕС;

6.  потвърждава отново необходимостта от въвеждане на нов механизъм за защита на бюджета на ЕС в случаите, когато принципите на правовата държава не се зачитат или когато съществува системна заплаха за ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и когато това засяга или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза; подчертава, че подобни мерки не засягат задължението на органите на държавното управление или на държавите членки да извършват плащания към крайните бенефициери или получатели;

Отговор на новите инициативи, предприети след Европейските избори

7.  приветства политическите ангажименти във връзка с допълнителните инициативи, предприети от новоизбрания председател на Комисията, след като тя беше одобрена на поста през юли 2019 г., и очаква да бъде изяснено незабавно тяхното отражение върху бюджета; подчертава факта, че всички нови инициативи, някои от които вече до голяма степен бяха предвидени в междинния доклад на Парламента, следва да бъдат изчислени в допълнение към първоначалните предложения на Комисията за следващия период, което ще доведе до по-високи горни граници на МФР от първоначално предложените; поради това очаква Комисията официално да отрази в своето първоначално предложение за МФР последиците за бюджета от тези инициативи и заедно с Парламента да защити необходимия размер на финансирането в предстоящите преговори със Съвета относно МФР;

8.  призовава новата Комисия да внесе незабавно допълнителни законодателни предложения за създаване на нови инструменти, за да може тяхното финансиране да бъде включено в споразумението относно следващата МФР; очаква евентуални нови инициативи, които може да бъдат предложени след приемането на МФР за периода 2021 — 2027 г., да бъдат финансирани чрез нови бюджетни кредити;

9.  приветства, по отношение на приходната част, ангажиментите на новоизбрания председател за даване на нов тласък или удължаване на срока на редица инициативи, които следва да бъдат част от бъдещата кошница от нови собствени ресурси; призовава по-специално държавите членки да използват възможността за въвеждане на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, който би бил справедлив начин да се отговори на обществените искания за решителна водеща роля в борбата с изменението на климата, като същевременно се гарантират равнопоставени условия в международната търговия;

Още една стъпка към климатичен преход

10.  потвърждава категоричната си подкрепа за принципа на интегриране на въпросите, свързани с климата; призовава Комисията да гарантира, че следващата МФР изцяло спазва Парижкото споразумение, и подчертава неотложната необходимост от още един качествен скок в политическите и финансовите усилия за постигане на неговите цели, както и от справедлив преход към икономика, неутрална по отношение на въглеродните емисии, въз основа на най-високите критерии за социална справедливост, така че никой да не изостава; очаква конкретно предложение относно Европейския зелен курс съгласно посоченото в политическите насоки на новия председател на Комисията; очаква бюджетните средства през следващия период на финансово планиране да бъдат съизмерими с тази амбиция, като същевременно подчертава, че една МФР с намален размер на средствата очевидно би представлявала стъпка назад;

11.  подчертава факта, че общите действия в областта на климата на равнище ЕС дават съществена добавена стойност и поради това следва да бъдат в основата на модернизирането на бюджета на ЕС и неговите разходни програми; поради това подчертава, че интегрирането в следващата МФР на въпросите, свързани с климата и биологичното разнообразие, трябва да надхвърли целените нива относно разходите, посочени в междинния доклад, както и да включва интегриране на въпросите, свързани с климата и социалното измерение, в процеса на вземане на решения при всички основни програми и през целия цикъл на политиката; в този контекст освен това изисква по-прозрачна, строга и всеобхватна методология, включително реформирани показатели за резултатите с цел определяне и проследяване на свързаните с климата и биологичното разнообразие разходи, предотвратяване на финансовата подкрепа за вредни мерки и наблюдение на въздействието в средносрочен и дългосрочен план на интегрирането на въпросите, свързани с климата, върху смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях; призовава за активно участие на Парламента в изготвянето на такава методология;

Незабавно започване на междуинституционални преговори

12.  припомня, че в член 312, параграф 5 от ДФЕС се посочва, че по време на цялата процедура, водеща до приемането на МФР, трите институции на ЕС „вземат всички необходими мерки за улесняване на това приемане“; подчертава факта, че вече близо една година Парламентът е готов да преговаря по всички аспекти на пакета за МФР и собствените ресурси, докато до момента Съветът не е приел да участва в никакви съдържателни преговори, надхвърлящи кратките, формални информационни и отчетни заседания в рамките на Съвета по общи въпроси; счита, че подобни минимални контакти не могат да се считат за задоволително междуинституционално сътрудничество и не съответстват на това, което Договорът изрично изисква;

13.  изисква следователно веднага да започнат по-интензивни междуинституционални преговори относно МФР и собствените ресурси, за да се проправи пътят за действителни преговори, и призовава Съвета да приеме незабавно своя мандат за водене на преговори; счита, в интерес на осигуряване на одобрението на Парламента, че когато взема решение относно собствената си позиция, Съветът следва да отчете надлежно позициите на Парламента; очаква за тази цел председателството на Съвета и Комисията ясно да съобщават и разясняват възгледите на Парламента пред Съвета по общи въпроси и изисква присъствието на преговарящия екип на Парламента на всички неформални заседания на Съвета, на които се разглежда въпросът за МФР; подчертава, че е необходимо да се пристъпи към специални тристранни срещи, за да се задълбочи обсъждането на различните аспекти на предложенията за МФР и собствените ресурси, което следва да допълва съществуващите информационни и отчетни заседания в рамките на Съвета по общи въпроси; очаква освен това, в съответствие с член 324 от ДФЕС, да бъдат свикани срещи на високо равнище между председателите на институциите;

Защита на прерогативите на Парламента

14.  отбелязва методологията на Съвета за изготвяне на преговорни пакети за МФР; изразява опасения обаче, че това е опит също така да се наложи водеща роля на Европейския съвет при вземането на неотменими решения относно редица аспекти на следващата МФР, какъвто беше случаят в процеса, довел до приемането на настоящата МФР; подчертава, че Парламентът няма да предостави формално одобрение на свършени факти, пред които би го поставил Европейският съвет, и има готовност да откаже своето одобрение до постигането на задоволително споразумение;

15.  подчертава, че в тези преговорни пакети не само се съдържат елементи от Регламента за МФР, за които Парламентът трябва да даде своето одобрение, но и значителен брой законодателни разпоредби, свързани със секторните политики на ЕС, за които трябва да бъде взето решение съгласно обикновената законодателна процедура; поради това счита, че подобни преговорни пакети не отразяват нищо повече от вътрешна процедура на Съвета, която по никакъв начин не трябва да пречи на Парламента да провежда надлежно преговори по всички елементи на пакета за МФР и секторното законодателство; поради това настоятелно призовава Съвета да започне преговори с Парламента относно всички аспекти на секторното законодателство за създаване на новите програми на ЕС, както и относно предложението за принципите на правовата държава;

16.  припомня, че заключенията на Европейския съвет имат политически характер и че член 15, параграф 1 от ДЕС забранява на Европейския съвет да упражнява законодателни функции; поради това призовава Европейския съвет да се въздържа от приемането на подробни и предварително решени обвързващи заключения въз основа на преговорния пакет по МФР, тъй като това би представлявало пряка намеса в законодателната сфера; разчита на Комисията, в качеството ѝ на честен посредник и пазител на Договорите, да оказва подкрепа на Парламента при упражняването на неговите законодателни прерогативи в рамките както на процедурата на одобрение, така и на обикновената законодателна процедура;

Предпазна мрежа за защита на бенефициерите по програмите на ЕС: изготвяне на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР

17.  изразява съжаление, че Европейският съвет вече многократно е удължавал срока за постигане на политическо решение; изразява опасения, че ако Съветът и Европейският съвет продължат да забавят процеса, без да бъде включван Парламентът, съществува явен риск тези сложни преговори да не могат да приключат успешно до края на текущата МФР; припомня сериозните пречки пред стартирането на програмите на ЕС в резултат от късното приемане на настоящата МФР, както беше случаят в миналото;

18.  припомня, че ако не бъде приета навреме нова МФР, член 312, параграф 4 от ДФЕС предвижда предпазна мрежа под формата на временно удължаване на таваните и други разпоредби от последната година на настоящата рамка; изразява загриженост обаче, че подобна предпазна мрежа би могла да бъде застрашена не само от липса на готовност на оперативно равнище, но и от датите на изтичане на сроковете, които са в сила за някои от настоящите програми на ЕС; във връзка с това предупреждава относно възможното прекратяване на програмите на ЕС и заявява намерението си да не бъде принуждаван да приема лошо споразумение поради ограниченото време;

19.  ето защо настоятелно призовава Комисията незабавно да започне изготвянето на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, с цел защита на бенефициерите и гарантиране на непрекъснатост на финансирането, в случай че е необходимо да се удължи срокът на действие на настоящата МФР; изисква този план да бъде официално представен в началото на 2020 г., така че да бъде приет бързо от Съвета и Парламента; изисква този план да включва хоризонтално законодателно предложение за премахване на сроковете, определени в съответните програми, като по този начин се осигури съгласуваност с член 312, параграф 4 от ДФЕС, и да включва конкретни оперативни разпоредби, по-специално за продължаване на политиките при споделено управление;

o
o   o

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Европейския съвет и на Комисията.

(1) ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 51.
(2) ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 71.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0226.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност