Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0110/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0110/2019

Συζήτηση :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2019 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0032

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 150kWORD 57k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών
P9_TA(2019)0032B9-0110/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (2019/2833(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 310, 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 και σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων (ΙΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020(1) και σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους(3),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεσή του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας(4),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ιδίους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  δηλώνει ότι ήρθε η ώρα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ και να εξασφαλίσουμε τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα για τις πολιτικές δεσμεύσεις και φιλοδοξίες της ΕΕ· είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει ένα ισχυρό και αξιόπιστο ΠΔΠ που θα επιτρέψει στην ΕΕ να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σημαντικές προκλήσεις και να επιτύχει τους πολιτικούς της στόχους κατά την επόμενη επταετία· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 προσέδωσαν ανανεωμένη νομιμοποίηση στη θέση και τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή· δηλώνει ότι είναι έτοιμο να απορρίψει οποιαδήποτε θέση του Συμβουλίου η οποία δεν σέβεται τα προνόμια του Κοινοβουλίου ή δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τις θέσεις του·

2.  εγκρίνει το παρόν ψήφισμα προς επιβεβαίωση και επικαιροποίηση της διαπραγματευτικής του εντολής τόσο στο σκέλος των δαπανών όσο και στο σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί να ξεκινήσουν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, προκειμένου να επιτευχθεί εγκαίρως μια σταθερή συμφωνία, και τονίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο για αυτό από τον Νοέμβριο του 2018· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ, ως δίχτυ ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των δικαιούχων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, το οποίο θα επιτρέπει την παράταση του τρέχοντος ΠΔΠ, σε περίπτωση που δεν υπάρξει εγκαίρως συμφωνία για το επόμενο ΠΔΠ·

Επιβεβαίωση της σταθερής θέσης του Κοινοβουλίου

3.  επιβεβαιώνει τη διαπραγματευτική του εντολή, όπως ορίζεται στην ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα στοιχεία του ΠΔΠ (ανά πρόγραμμα, τομέα και σε συνολικό επίπεδο), τους ιδίους πόρους της ΕΕ, τις διατάξεις ευελιξίας, την ενδιάμεση αναθεώρηση και τις οριζόντιες αρχές, όπως η ενσωμάτωση των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το κλίμα και την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες στο επόμενο ΠΔΠ, καθώς και συγκεκριμένες τροποποιήσεις στον προτεινόμενο κανονισμό για το ΠΔΠ και τη διοργανική συμφωνία·

4.  επαναλαμβάνει ότι το ποσό του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να οριστεί στα 1 324,1 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2018, το οποίο αντιπροσωπεύει το 1,3 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ των 27· τονίζει ότι το εν λόγω συνολικό ποσό είναι το αποτέλεσμα αξιολόγησης από τη βάση προς την κορυφή του απαιτούμενου επιπέδου χρηματοδότησης για κάθε πρόγραμμα και πολιτική της ΕΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση του Κοινοβουλίου να ενισχύσει τα εμβληματικά προγράμματα (π.χ. στους τομείς της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής μετάβασης, των υποδομών, των ΜΜΕ, της ψηφιοποίησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων), να διατηρήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ σε πραγματικούς όρους (ιδίως στους τομείς της συνοχής, της γεωργίας και της αλιείας) και να εξασφαλίσει πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα για την κάλυψη των πρόσθετων ευθυνών (π.χ. στους τομείς της μετανάστευσης, της εξωτερικής δράσης και της άμυνας)· πιστεύει ακράδαντα ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση πόρων σε επίπεδο ΕΕ, από την άποψη της αποτελεσματικότητας, της αλληλεγγύης και του παγκόσμιου αντικτύπου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ενισχυθεί η εστίαση των μελλοντικών δαπανών στα αποτελέσματα·

5.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα δώσει την έγκρισή του για το ΠΔΠ, αν δεν υπάρξει συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, η οποία να περιλαμβάνει την καθιέρωση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων που θα ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις μείζονες προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ και θα παρέχουν κίνητρα προκειμένου να υπάρξει πρόοδος σε αυτές· υπενθυμίζει ότι σκοπός της εισαγωγής νέων ιδίων πόρων δεν είναι μόνο να μετριαστεί η κυριαρχία των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ, αλλά και να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης των δαπανών της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ· επιβεβαιώνει τη θέση του, όπως ορίζεται στην ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ, σχετικά με τον κατάλογο των πιθανών επιλογών για νέους ίδιους πόρους (κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών, φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, εισόδημα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, συνεισφορά για τις πλαστικές ύλες και μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα), την κατάργηση όλων των εκπτώσεων και διορθώσεων, την απλούστευση του ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ, τη μείωση των εθνικών «εξόδων είσπραξης» που παρακρατούνται από τους τελωνειακούς δασμούς, και τη συμπερίληψη άλλων εσόδων υπό μορφή προστίμων και τελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

6.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να θεσπιστεί νέος μηχανισμός για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε περιπτώσεις που δεν γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου ή όταν υπάρχει συστημική απειλή για τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και όταν αυτό επηρεάζει ή απειλεί να επηρεάσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα επηρεάζουν την υποχρέωση των κρατικών φορέων ή των κρατών μελών να πραγματοποιούν πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ή αποδέκτες·

Ανταπόκριση σε νέες πρωτοβουλίες μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές

7.  επικροτεί τις πολιτικές δεσμεύσεις για πρόσθετες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής μετά την έγκρισή της τον Ιούλιο του 2019, και αναμένει να αποσαφηνιστεί χωρίς καθυστέρηση ο δημοσιονομικός αντίκτυπός τους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι τυχόν νέες πρωτοβουλίες, ορισμένες από τις οποίες είχαν ήδη προβλεφθεί σε μεγάλο βαθμό στην ενδιάμεση έκθεση του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να υπολογιστούν επιπλέον των αρχικών προτάσεων της Επιτροπής για την επόμενη περίοδο, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις· αναμένει, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αποτυπώσει επισήμως τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των εν λόγω πρωτοβουλιών στην αρχική της πρόταση για το ΠΔΠ και να υπερασπιστεί, από κοινού με το Κοινοβούλιο, το αναγκαίο επίπεδο χρηματοδότησης στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ με το Συμβούλιο·

8.  ζητεί περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση νέων μέσων, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν άμεσα από τη νέα Επιτροπή, προκειμένου να συμπεριληφθεί η χρηματοδότησή τους στη συμφωνία για το επόμενο ΠΔΠ· αναμένει ότι οι τυχόν νέες πρωτοβουλίες που ενδέχεται να προταθούν μετά την έγκριση του ΠΔΠ 2021-2027, θα χρηματοδοτηθούν μέσω νέων πιστώσεων·

9.  επικροτεί, στο σκέλος των εσόδων, τις δεσμεύσεις της εκλεγείσας Προέδρου για την επανέναρξη ή την παράταση ορισμένων πρωτοβουλιών που θα πρέπει να αποτελούν μέρος της μελλοντικής δέσμης νέων ιδίων πόρων· καλεί, ειδικότερα, τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για τη θέσπιση ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ο οποίος θα αποτελούσε έναν δίκαιο τρόπο ικανοποίησης του αιτήματος των πολιτών για αποφασιστική ηγεσία στον τομέα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, και παράλληλα θα οδηγούσε στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο·

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή προς την κατεύθυνση της κλιματικής μετάβασης

10.  διατυπώνει εκ νέου την αδιαμφισβήτητη υποστήριξή του προς την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα συμμορφώνεται πλήρως με τη συμφωνία του Παρισιού, και τονίζει την επείγουσα ανάγκη να υπάρξει ακόμη μια σημαντική αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της, καθώς και μια δίκαιη μετάβαση προς μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο ανθρακούχων εκπομπών, που θα βασίζεται στα υψηλότερα δυνατά κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να μην παραμελείται κανένας πολίτης και καμία περιοχή· αναμένει μια συγκεκριμένη πρόταση για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, όπως περιγράφεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας Προέδρου της Επιτροπής· αναμένει ότι τα δημοσιονομικά μέσα για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού θα είναι ανάλογα με τη φιλοδοξία αυτή, τονίζοντας παράλληλα ότι τυχόν μείωση του ΠΔΠ θα αποτελούσε προφανώς οπισθοδρόμηση·

11.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κοινή δράση για το κλίμα σε επίπεδο ΕΕ παρέχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα του εκσυγχρονισμού του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προγραμμάτων δαπανών της· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να υπερβαίνει τα επίπεδα του στοχευόμενου μεριδίου δαπάνης, όπως ορίζεται στην ενδιάμεση έκθεσή του, αλλά θα πρέπει να αφορά και την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της κοινωνικής διάστασης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για όλα τα μεγάλα προγράμματα και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πολιτικής· απαιτεί επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, μια πιο διαφανή, αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία, που θα περιλαμβάνει αναθεωρημένους δείκτες επιδόσεων για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των δαπανών που αφορούν το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, την πρόληψη της χρηματοδοτικής στήριξης για επιζήμια μέτρα και την παρακολούθηση του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου αντικτύπου της ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος όσον αφορά τον μετριασμό και την προσαρμογή· ζητεί να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον σχεδιασμό της εν λόγω μεθοδολογίας·

Άμεση έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων

12.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 312 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ ορίζει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στη θέσπιση του ΠΔΠ, τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ «λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν τη θέσπιση αυτή»· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί, εδώ και περίπου ένα έτος, σχετικά με όλες τις πτυχές του ΠΔΠ και της δέσμης ιδίων πόρων, ενώ το Συμβούλιο δεν έχει αποδεχτεί μέχρι στιγμής να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε ουσιαστικές συνομιλίες πέρα από τις σύντομες και τυπικές συνεδριάσεις ενημέρωσης και απολογισμού στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ)· πιστεύει ότι αυτές οι περιορισμένες επαφές δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητική διοργανική συνεργασία και δεν συνάδουν με τις ρητές απαιτήσεις της Συνθήκης·

13.  ζητεί, ως εκ τούτου, την άμεση εντατικοποίηση των διοργανικών συνομιλιών σχετικά με το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για πραγματικές διαπραγματεύσεις, και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση τη διαπραγματευτική εντολή του· θεωρεί ότι, για να διευκολύνεται η έγκριση του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θα πρέπει ήδη να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις θέσεις του Κοινοβουλίου όταν αποφασίζει για τη δική του θέση· αναμένει, για τον σκοπό αυτό, από την Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή να κοινοποιούν με σαφήνεια και να εξηγούν τις απόψεις του Κοινοβουλίου στο ΣΓΥ, και ζητεί να παρευρίσκεται η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου σε όλες τις άτυπες συνεδριάσεις του Συμβουλίου που αφορούν το ΠΔΠ· τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν ειδικές τριμερείς συνεδριάσεις, προκειμένου να εμβαθυνθεί η συζήτηση σχετικά με τις διάφορες πτυχές των προτάσεων σχετικά με το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρώνουν τις υφιστάμενες συνεδριάσεις ενημέρωσης και απολογισμού του ΣΓΥ· αναμένει, επιπλέον, τη σύγκληση συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ των προέδρων των θεσμικών οργάνων, σύμφωνα με το άρθρο 324 της ΣΛΕΕ·

Διαφύλαξη των προνομίων του Κοινοβουλίου

14.  σημειώνει τη μεθοδολογία του Συμβουλίου για την προετοιμασία των διαπραγματευτικών πλαισίων για το ΠΔΠ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτή αποτελεί επίσης μια απόπειρα να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κυρίαρχος ρόλος στη λήψη αμετάκλητων αποφάσεων για διάφορες πτυχές του επόμενου ΠΔΠ, όπως συνέβη κατά τη διαδικασία που οδηγεί στην έγκριση του τρέχοντος ΠΔΠ· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα επικυρώσει ειλημμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και είναι έτοιμο να αρνηθεί να δώσει την έγκρισή του μέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική συμφωνία·

15.  υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω διαπραγματευτικά πλαίσια δεν περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία του κανονισμού για το ΠΔΠ, για τα οποία πρέπει να δώσει την έγκρισή του το Κοινοβούλιο, αλλά και σημαντικό αριθμό νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ που θα πρέπει να αποφασιστούν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα εν λόγω διαπραγματευτικά πλαίσια δεν αντικατοπτρίζουν κάτι περισσότερο από μια εσωτερική διαδικασία του Συμβουλίου, η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζει το Κοινοβούλιο να διεξάγει κατάλληλες διαπραγματεύσεις για όλα τα στοιχεία της δέσμης για το ΠΔΠ και της τομεακής νομοθεσίας· προτρέπει, επομένως, το Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις πτυχές της τομεακής νομοθεσίας για τη θέσπιση των νέων προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και σχετικά με την πρόταση για το κράτος δικαίου·

16.  υπενθυμίζει ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι πολιτικού χαρακτήρα και ότι το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΣΕΕ απαγορεύει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ασκεί νομοθετικά καθήκοντα· καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην εγκρίνει λεπτομερή και υποτιθέμενα δεσμευτικά συμπεράσματα βάσει του διαπραγματευτικού πλαισίου για το ΠΔΠ, καθώς αυτό θα ισοδυναμούσε με άμεση παρέμβαση στον νομοθετικό τομέα· προσδοκά από την Επιτροπή, ως έντιμο διαμεσολαβητή και θεματοφύλακα των Συνθηκών, να στηρίξει το Κοινοβούλιο στην άσκηση των νομοθετικών προνομίων του, τόσο στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης όσο και στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

Ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της ΕΕ: κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ

17.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ήδη παρατείνει αρκετές φορές το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη πολιτικής απόφασης· εκφράζει τον φόβο ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθυστερήσουν περισσότερο χωρίς να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, υπάρχει σαφής κίνδυνος οι εν λόγω πολύπλοκες διαπραγματεύσεις να μην μπορέσουν να ολοκληρωθούν επιτυχώς έως το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· υπενθυμίζει τα σοβαρά προβλήματα που σημειώθηκαν στο παρελθόν για την έναρξη των προγραμμάτων της ΕΕ λόγω της καθυστερημένης έγκρισης του τρέχοντος ΠΔΠ·

18.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι, εάν δεν εγκριθεί εγκαίρως νέο ΠΔΠ, το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ προβλέπει ένα δίχτυ ασφαλείας υπό τη μορφή μιας προσωρινής παράτασης των ανώτατων ορίων και άλλων διατάξεων του τελευταίου έτους του τρέχοντος πλαισίου· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι ένα τέτοιο δίχτυ ασφαλείας θα μπορούσε να υπονομευθεί όχι μόνο από την έλλειψη ετοιμότητας σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και από τις ημερομηνίες λήξης που ισχύουν για ορισμένα από τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ· προειδοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι δεν πρέπει να διακοπεί η λειτουργία των προγραμμάτων της ΕΕ, και δηλώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποδεχτεί μια κακή συμφωνία λόγω χρονικής πίεσης·

19.  προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αρχίσει αμέσως την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ με στόχο την προστασία των δικαιούχων και τη διασφάλιση της συνέχειας της χρηματοδότησης σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η παράταση του τρέχοντος ΠΔΠ· ζητεί το σχέδιο αυτό να υποβληθεί επίσημα στις αρχές του 2020, ώστε να εγκριθεί γρήγορα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο· ζητεί το σχέδιο αυτό να περιλαμβάνει οριζόντια νομοθετική πρόταση για την άρση των προθεσμιών που ορίζονται στα σχετικά προγράμματα, ώστε να διασφαλιστεί με τον τρόπο αυτόν η συνέπεια προς το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, καθώς και να περιέχει συγκεκριμένες επιχειρησιακές διατάξεις, ιδίως για τη συνέχιση των πολιτικών στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

o
o   o

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 51.
(2) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 71.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0226.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου