Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2111(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0016/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0016/2019

Συζήτηση :

PV 10/10/2019 - 3
CRE 10/10/2019 - 3

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2019 - 8.12
CRE 10/10/2019 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0033

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 212kWORD 79k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες
Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
P9_TA(2019)0033A9-0016/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/2111(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 174 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(1),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα τους στόχους 1, 3, 4, 5, 8, 10 και 13,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής του 2013 για τις κοινωνικές επενδύσεις,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων της 22ας Ιουνίου 2015(2) με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2018, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: Απολογισμός τέσσερα χρόνια μετά την έκθεση των πέντε Προέδρων» Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης της 21ης Ιουνίου 2019» (COM(2019)0279),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: ειδικές ανά χώρα συστάσεις» (COM(2019)0500),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2019, για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2019)0151), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο « Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2019: Για μια ισχυρότερη Ευρώπη απέναντι στην παγκόσμια αβεβαιότητα» (COM(2018)0770),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση, που εγκρίθηκε στις 15 Μαρτίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2018)0759),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2019» (COM(2018)0758),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2019: συνολική αξιολόγηση» (COM(2018)0807),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2017)0677), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (COM(2017)0250),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές» (COM(2017)0252),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους (COM(2018)0132),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173) και τις εκθέσεις εφαρμογής και αξιολόγησης που την ακολούθησαν,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Απολογισμός της σύστασης του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (SWD(2017)0258),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2016-2019 και το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων 2011-2020, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011(8),

–  έχοντας υπόψη στους στόχους της Βαρκελώνης 2002 για την παροχή παιδικής μέριμνας έως το 2010 στο 90 % τουλάχιστον των παιδιών από την ηλικία των τριών ετών μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και στο 33 % τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά» (COM(2016)0646),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: προς τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο» (COM(2016)0581),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη – Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία (οδηγίες (EΕ) 2018/849(9), (ΕΕ) 2018/850(10), (ΕΕ) 2018/851(11) και (ΕΕ) 2018/852(12)),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη - Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, για την έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (COM(2016)0127) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» (COM(2012)0055),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας ως καθοριστικού παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2019(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου(21),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020(23),

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την «Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ»(24) και τη σχετική έκθεση με τίτλο «Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2018»(25),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων: τρέχουσα και μελλοντική επάρκεια του εισοδήματος των ηλικιωμένων στην ΕΕ, που δημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2018 περί γήρανσης: οικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (2016-2070), που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τη Διαδικασία του Τουρίνου, που θεσπίστηκε το 2014 και στοχεύει στην ενίσχυση του συστήματος συνθηκών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και των σχέσεών του με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στη ΕΕ(27),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, του Σεπτεμβρίου του 2015, σχετικά με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή, του Ιουνίου του 2014,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (οδηγία για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών)(28), και το άρθρο 141 της Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1992), όσον αφορά την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ισότητας των φύλων 2016-2019, και τον στόχο της για τη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων, και την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027, η οποία βασίζεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2018, και τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε λιγότερο από 10 %,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Απριλίου του 2017, με τίτλο: «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ «Employment Outlook» (Προοπτικές για την απασχόληση) για τα έτη 2018 και 2019,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 2019, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (2019/C 136/01),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια ανασκόπηση της Επιτροπής σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη για το 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2019 για τη φτώχεια των εργαζομένων,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου του 2018 σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(29),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0016/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες της αγοράς εργασίας στην ΕΕ εξακολουθούν να βελτιώνονται, κυρίως λόγω της μακράς περιόδου που χαρακτηρίζεται από ένα θετικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης συνέχισε να αυξάνεται και έφθασε το 73,5 % το τελευταίο τρίμηνο του 2018, με 240,7 εκατομμύρια άτομα να εργάζονται, σημειώνοντας ένα νέο επίπεδο ανώτερης επίδοσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε από 66,5 % το 2017 σε 67,4 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και των πληθυσμιακών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός αύξησης του ποσοστού απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί και ότι η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν η δυναμική αυτή συνεχιστεί, το ποσοστό απασχόλησης θα φθάσει το 74,3 % το 2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η ψηφιοποίηση και οι επιπτώσεις της στην εργασία, η κλιματική αλλαγή και η μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, παραμένουν πιεστικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης έχει αυξηθεί σημαντικά μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας άνω των 55 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών στη ζώνη του ευρώ ανήλθε σε 58,8 %, ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου· λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης είναι χαμηλότερο για τις γυναίκες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (52,9 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημογραφικές προβλέψεις, αναμένεται αύξηση του αριθμού των γηραιότερων εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή έχει αντίκτυπο στα συνταξιοδοτικά συστήματα και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται αποτελεσματικές πολιτικές που να καλύπτουν τις διάφορες μορφές απασχόλησης και να προστατεύουν επαρκώς τους εργαζομένους από τις καταχρήσεις, τις διακρίσεις και τη φτώχεια·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχοί εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το 9,4 % των απασχολούμενων ατόμων αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας, ενώ σχεδόν 20,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού, ιδίως τα άτομα που εργάζονται με σχέση μερικής απασχόλησης, τους αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινά απασχολούμενους, τους νέους, τα λιγότερο μορφωμένα άτομα και τα μονομελή νοικοκυριά, ο κίνδυνος φτώχειας των εργαζομένων είναι σημαντικά υψηλότερος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση ήταν 11,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2018 και έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο από το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σε όλη την ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο 16% λιγότερο από τους άντρες, αν και αυτό το ποσοστό διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων ανέρχεται σε περίπου 37,2 % για τους συνταξιούχους ηλικίας 65 και 79 ετών στην ΕΕ των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών συνεχίζει να επικρατεί σε ολόκληρη την ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων τη φέρουν τα κράτη μέλη μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής κανονιστικών πλαισίων για την αγορά εργασίας, συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των δεδουλευμένων ωρών αυξάνεται σταθερά αλλά με αργούς ρυθμούς από το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό μόνιμης και πλήρους απασχόλησης εξακολουθεί να αυξάνεται, ενώ παράλληλα το 2018 το ποσοστό μερικής απασχόλησης παρουσίαζε μείωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης στην ΕΕ αυξήθηκε από 15 % το 2002 σε 19 % το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση ήταν πολύ πιο συχνή μεταξύ των γυναικών (31 %) από ό,τι μεταξύ των ανδρών (8 %) στην ΕΕ το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων υπό καθεστώς αναγκαστικής μερικής απασχόλησης εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός και αφορά 1,3 εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους σε σχέση με το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης στην ΕΕ αυξήθηκε από 11 % το 2002 σε 13 % το 2017·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις στην αγορά εργασίας, όπως χαμηλή συμμετοχή και αναντιστοιχίες μεταξύ δεξιοτήτων και προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι όλο και περισσότερο αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ένταξη ή την επανένταξη μη ενεργού εργατικού δυναμικού ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2019 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 6,3 % στην ΕΕ και στο 7,5 % στη ζώνη του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μειώθηκε για όλες τις ηλικιακές ομάδες τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές στα ποσοστά μεταξύ των κρατών μελών και ότι η διασπορά των ποσοστών ανεργίας στις εθνικές και υποεθνικές επικράτειες συνέχισε να διευρύνεται από το 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να βρίσκεται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, ανερχόμενη σε 14,2 % τον Απρίλιο του 2019 (15,2 % κατά μέσο όρο στην ΕΕ το 2018 και 16,9% κατά μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ το ίδιο έτος), αλλά παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με το προ της κρίσης επίπεδο του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ σημαντικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο ένας στους δύο ανέργους που αναζητούν εργασία δεν έχει εργαστεί για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών και ότι, με ποσοστό 3,8 %, η μακροχρόνια ανεργία παραμένει πάνω από το προ της κρίσης επίπεδο της τάξης του 2,9 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για τα άτομα με αναπηρίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, το 2017 υπήρχαν 8,973 εκατομμύρια υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης στην ΕΕ των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, 8,127 εκατομμύρια άτομα ήταν διαθέσιμα για εργασία, αλλά δεν την αναζητούσαν, και άλλα 2,289 εκατομμύρια άτομα αναζητούσαν εργασία, χωρίς να είναι σε θέση να ξεκινήσουν να εργάζονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνολικά, αυτό σημαίνει ότι το 2017, στην ΕΕ των 28, 19,389 εκατομμύρια άτομα είχαν κάποια ομοιότητα με τους ανέργους, χωρίς να συνυπολογίζονται στον αριθμό των ανέργων, ο οποίος είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αριθμό των ατόμων που θεωρούνται άνεργα (18,776 εκατομμύρια)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, καθώς και η φτώχεια των εργαζομένων, συνεχίζονται και επηρεάζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες, τα άτομα με λίγες δεξιότητες, τους νέους και τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, τις εθνικές, γλωσσικές, εθνοτικές και σεξουαλικές μειονότητες, καθώς και τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρίες έφθασε στο 48,1 %, ήτοι πολύ πιο κάτω από το μέσο ποσοστό απασχόλησης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία πλήττει δυσανάλογα τους νέους, τους μόνους γονείς, τα άτομα που παρέχουν ατύπως φροντίδα, τα άτομα με μακροχρόνια ασθένεια, αναπηρία ή προβλήματα υγείας, τους μετανάστες και τα άτομα από εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και να υφίστανται διακρίσεις σε όλα τα στάδια της απασχόλησης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική απασχόληση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να προσεγγιστούν όλα τα μέλη της κοινωνίας που είναι περισσότερο απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό κενών θέσεων απασχόλησης εξακολουθεί να αυξάνεται και η αναντιστοιχία μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αίτιο της ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρθρωτικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και οι ελλείψεις δεξιοτήτων θίγουν πολλούς τομείς, μεταξύ άλλων τον τουρισμό, την παραδοσιακή βιοτεχνία και τον τομέα των ΤΠΕ, όπου το χάσμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εξειδικευμένου δυναμικού στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 500 000 έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις ανησυχίες για την αύξηση των ελλείψεων και των κενών όσον αφορά τις δεξιότητες, περίπου το 39 % των εργαζομένων στην ΕΕ έχουν παγιδευτεί σε χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας για τις οποίες είναι υπερειδικευμένοι·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), η κατανομή των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού ανταποκρινόταν σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις προσόντων της αγοράς εργασίας κατά το 2017 και ότι η προσφορά εργασίας ξεπέρασε τη ζήτηση για όλους τους τύπους προσόντων και ήταν ιδιαίτερα υψηλή για προσόντα χαμηλού και μεσαίου επιπέδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται και ότι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις του Cedefop, από το 2017 έως το 2025 θα δημιουργηθούν πάνω από 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ενώ οι θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης θα μειωθούν σχεδόν κατά 6 εκατομμύρια·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις του Cedefop δείχνουν παράλληλη αύξηση των δεξιοτήτων τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς έως το 2025· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η προσφορά δεξιοτήτων αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς ταχύτερα από τη ζήτηση δεξιοτήτων, και ότι, για παράδειγμα, το μερίδιο του εργατικού δυναμικού που έχει μόνο πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να μειωθεί από 20,2 % το 2017 σε 16,8 % το 2025· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των θέσεων εργασίας για άτομα με προσόντα χαμηλού επιπέδου προβλέπεται να μειωθεί από 18,4 % σε 15,4 %, αλλά ότι αυτή η παράλληλη ανάπτυξη δεν αποτρέπει αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, όπως η υπερβολική εξειδίκευση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά εργασίας είναι σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη και ότι κάθε τμήμα έχει τις ιδιαιτερότητές του·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από ένας στους πέντε Ευρωπαίους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον αριθμό των φτωχών να έχει μειωθεί κατά 5,6 εκατομμύρια από το 2008, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου για τη φτώχεια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αλλά, με 113 εκατομμύρια να εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο, ο στόχος για τη μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια έως το 2020 εξακολουθεί να απέχει πολύ από το να επιτευχθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλότερα επίπεδα φτώχειας τα βιώνουν ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά, οι μόνοι γονείς, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνια σωματικά και ψυχικά προβλήματα υγείας, οι μετανάστες, οι Ρομά και οι εθνοτικές μειονότητες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άστεγοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια των εργαζομένων αυξάνεται ραγδαία (9,6 %) και το χάσμα της φτώχειας και της ανισότητας σε ολόκληρη την ΕΕ διευρύνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές παροχές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση της φτώχειας σε πολλά κράτη μέλη (κατά μέσο όρο κατά 32,4 % το 2017 χωρίς να συνυπολογίζονται οι συντάξεις)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος αυτός μειώνεται κάθε χρόνο από το 2010 (εκτός από το 2013) και ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντικές·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση και υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασική κοινωνική ανάγκη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται κενά όσον αφορά την κάλυψη των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και την πρόσβαση στις υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προκύψει νέες μορφές εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σε πλατφόρμα και της αυτοαπασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική προστασία είναι παραδοσιακά προσανατολισμένη στην κάλυψη των εργαζομένων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου και, ως εκ τούτου, πρέπει να προσαρμοστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι εργαζόμενοι με άτυπη απασχόληση συχνά δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και πολλοί αυτοαπασχολούμενοι δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν περιορισμένη κάλυψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψευδής αυτοαπασχόληση εξακολουθεί να υφίσταται, προκαλώντας αβεβαιότητα, επισφάλεια και ανασφάλεια, πλήττει δε ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης στην κοινωνική προστασία εμποδίζει την ευημερία του εργατικού δυναμικού και τη λειτουργία των αγορών εργασίας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγγυήσεις της ΕΕ για τη νεολαία πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε όλους τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές στο προσδόκιμο ζωής ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαφορές αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις διαφορές όσον αφορά την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου (μεταξύ άλλων στην εργασία), ενώ τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα είναι πιθανότερο να αναφέρουν μη καλυπτόμενες ανάγκες υγείας σε σύγκριση με τα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προωθηθούν περαιτέρω και να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες της υγείας στην απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενδιάμεσα επίπεδα των συλλογικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να δημιουργούν μια πιο συμπιεσμένη διάρθρωση αμοιβών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάβρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε διάφορα κράτη μέλη συνέπεσε με την αύξηση των χαμηλών αμοιβών (εργαζόμενοι που αμείβονται με κάτω από τα δύο τρίτα του μέσου μισθού)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή ψυχική υγεία έχει κρίσιμη σημασία για την ατομική ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από ένας στους έξι ανθρώπους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετώπισαν πρόβλημα ψυχικής υγείας το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλα τα κράτη μέλη, οι άνθρωποι που αναφέρουν χρόνια κατάθλιψη έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα να εργαστούν·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό κόστος των προβλημάτων ψυχικής υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 600 δισεκατομμύρια EUR, ποσοστό άνω του 4 % του ΑΕΠ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το κατά κεφαλήν ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών υπερέβη το προ της κρίσης επίπεδο του 2008 στη ζώνη του ευρώ, εάν και αυτό δεν συνέβη σε οχτώ κράτη μέλη και σε πολλές περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνολικά μεγέθη των εισοδημάτων των νοικοκυριών αυξήθηκαν με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ότι το ΑΕΠ, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η αύξηση των εισοδημάτων λόγω της ανάκαμψης έχει ωφελήσει τα νοικοκυριά μόνο έως έναν βαθμό, και υποδηλώνει ότι η πρόσφατη ανάπτυξη δεν είναι μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πραγματικούς όρους, οι μέσοι μισθοί εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη και ότι το 2017 η αύξησή τους παρέμεινε χαμηλότερη από την αύξηση της παραγωγικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισοδηματική ανισότητα συνδέεται συχνά με άνιση πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κοινωνική προστασία·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρου του 2018, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν τις σημαντικότερες προσωπικές ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιες εξελίξεις, όπως η ψηφιοποίηση και η περιβαλλοντική μετάβαση, τονίζουν την επιτακτική ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παγκόσμιες προκλήσεις επηρεάζουν τις περιφέρειες και τους τόπους με διάφορους τρόπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για μια μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής εξακολουθεί να είναι χαμηλή σε πολλά κράτη μέλη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς της οικονομίας που ευθύνονται για περίπου το 90 % των συνολικών εκπομπών CO2 απασχολούν περίπου το 25 % του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι o επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός του εν λόγω εργατικού δυναμικού αποτελεί σημαντικό τμήμα της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, και έχουν θετικές επιπτώσεις στην ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού θα δημιουργήσει επιπλέον 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ έως το 2030, επιπλέον των 12 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας που αναμένονται ήδη·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 9 % των συστάσεων ανά χώρα για την περίοδο 2011-2018 εφαρμόστηκαν πλήρως, ενώ ως προς το 17 % σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, ως προς το 44 % σημειώθηκε κάποια πρόοδος, ως προς το 25 % σημειώθηκε μόνο περιορισμένη πρόοδος και ως προς το 5 % δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 η Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις προς 15 κράτη μέλη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο κόστος στέγασης και η υπερβολική οικονομική επιβάρυνση έχουν μειωθεί στην ΕΕ, αλλά ότι η έλλειψη επαρκούς και οικονομικά προσιτής στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί διογκούμενο πρόβλημα σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους δέκα Ευρωπαίους δαπάνησε το 2017 το 40% ή περισσότερο του εισοδήματος του νοικοκυριού του για έξοδα στέγασης·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, το οποίο ενισχύει την κοινωνική συνοχή και μειώνει τις κοινωνικές συγκρούσεις, προς αμοιβαίο όφελος των εργαζομένων, των εργοδοτών και των κυβερνήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι καίριας σημασίας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και τους όρους απασχόλησης·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλουν σημαντικά στην παροχή υπηρεσιών ένταξης, καθώς και στην εκπροσώπηση των απόψεών τους στη χάραξη πολιτικής·

1.  διαπιστώνει ότι, ενώ οι οικονομικές συνθήκες στην ΕΕ είναι σήμερα ευνοϊκές και η συνολική απασχόληση αυξάνεται σταθερά, εξακολουθεί να είναι καίριας σημασίας να αντιμετωπιστεί ταχέως η ανεργία των νέων, καθώς και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ΕΕΑΚ, και υπάρχει ακόμη επείγουσα ανάγκη βελτίωσης στη μακροχρόνια ανεργία, τον κατακερματισμό και τις ανισότητες της αγοράς εργασίας, τη συμπερίληψη των ευπαθών ομάδων, τη φτώχεια των εργαζομένων και την παραγωγικότητα, ιδίως στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης ή ύφεσης· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών, σε ενωσιακό επίπεδο, παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών, δεδομένων των θετικών επιδόσεων σε επίπεδο αγοράς εργασίας και οικονομικής επίδοσης· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για την προστασία των πολιτών και να μειώσει την πίεση στα δημόσια οικονομικά κατά τη διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών·

2.  σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2019 και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγαλύτερη εστίαση στις επενδύσεις· σημειώνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 2018 δεν έχουν εφαρμοστεί· σημειώνει ότι η πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά την εφαρμογή των ΣΑΧ σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις και την προστασία της απασχόλησης ήταν αξιοσημείωτη· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόοδος όσον αφορά τις ΣΑΧ για την εργασία και τη μακροπρόθεσμη φροντίδα υπήρξε ιδιαιτέρως αργή, καθώς και η πρόοδος για το 2018 είναι χειρότερη από τις επιδόσεις των προηγούμενων ετών, και παροτρύνει την Επιτροπή να ασκήσει την απαραίτητη πίεση στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των συστάσεων, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ· πιστεύει ότι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που προσανατολίζονται στο μέλλον έχει καίρια σημασία για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας της ΕΕ, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καθώς και τη βελτίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και της ευημερίας όλων των κατοίκων της Ένωσης·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις για τη μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία προς άλλους παράγοντες λιγότερο επιζήμιους για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

4.  σημειώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά την απασχόληση μεταξύ των χωρών, των περιφερειών και των ομάδων του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται χώρες, περιφέρειες και πληθυσμιακές ομάδες, των οποίων το κύριο ή ακόμη και το μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας της ΕΕ είναι το χαμηλό εισόδημα και/ή οι αναξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών απασχόλησης ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που βιώνουν οι περιφέρειες με δημογραφικό μειονέκτημα, όπως οι ερημωμένες ή οι αραιοκατοικημένες περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στον γεωργικό τομέα, με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητά τους για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας στις αγροτικές περιοχές· θεωρεί αναγκαίο να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και το εισόδημα και να προωθηθεί η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 75 %·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη το κατά κεφαλήν ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το προ κρίσης επίπεδο του 2008· παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωση των ανισοτήτων·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη καλοσχεδιασμένων πολιτικών για την αγορά εργασίας και μεταρρυθμίσεων που να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της θέσπισης μέτρων για την εξασφάλιση επαρκών ελάχιστων μισθών και δίκαιης αμοιβής, που να προστατεύουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων, που να δίνουν προτεραιότητα στην επανένταξη των ανέργων, να προωθούν τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, που να διευκολύνουν την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κοινωνική προστασία για όλους και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, να συνυπολογίζουν τις αγροτικές και απομονωμένες περιφέρειες, και που να αντιμετωπίζουν τις ανισότητες και τις ανισορροπίες μεταξύ των φύλων·

7.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία το υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων σε ορισμένα κράτη μέλη και την ευαλωτότητα των νέων που μόλις απέκτησαν θέση εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα χρηματοδοτικά μέσα όπως οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία, τα προγράμματα της ΕΕ όπως το Erasmus +, καθώς και προσαρμοσμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι πολλοί Ευρωπαίοι εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης χωρίς τη θέλησή τους· σημειώνει ότι αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνική προστασία τους·

8.  σημειώνει ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά εκφράζει την ανησυχία του διότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση παραμένει σχεδόν αμετάβλητο από το 2013 και ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση και τις αμοιβές εξακολουθούν να υφίστανται σε υψηλό επίπεδο· σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε χαμηλόμισθους τομείς και εργάζονται συχνότερα σε θέσεις εργασίας για τις οποίες διαθέτουν περισσότερα προσόντα· σημειώνει ότι λίγα κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και των αντικινήτρων για την εργασία· καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών, προκειμένου να γεφυρωθεί ταχέως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων·

9.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης όσον αφορά τη διάθεση υπηρεσιών μέριμνας και φροντίδας παιδιών για το 90 % των παιδιών ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και για την παροχή πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, βρεφονηπιακής μέριμνας, καθώς και μακροχρόνιας φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις συνθήκες κατάρτισης και εργασίας σε αυτές τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας)· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και γρήγορα την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και να ενθαρρύνουν περισσότερους άντρες να βγουν σε άδεια μετ’ αποδοχών για οικογενειακούς λόγους·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τη δημιουργία μιας ανοικτής, ανταγωνιστικής και δυναμικής ενιαίας αγοράς, η οποία έχει καίρια σημασία για την τόνωση της παραγωγικότητας, τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και την παροχή ευκαιριών απασχόλησης· υπογραμμίζει τη σημασία μιας δίκαιης διανομής της αύξησης της ευημερίας σε αυτό το πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τονώσουν την παραγωγικότητα μέσω μεταρρυθμίσεων που θα αίρουν τις περιττές ρυθμίσεις· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν βελτιώνουν απλώς την ποιότητα των θέσεων εργασίας και την ευημερία των εργαζομένων, αλλά έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

11.  επισημαίνει την ανάγκη καταπολέμησης των ηλικιακών διακρίσεων στις αγορές εργασίας, για παράδειγμα μέσω της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των νέων και των παλαιότερων γενεών, της ευαισθητοποίησης σχετικά με την οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση(30), μεταξύ άλλων στον δημόσιο τομέα, της διασφάλισης της πρόσβασης σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης μέσω εξατομικευμένων μαθημάτων και της κατάρτισης, της καταπολέμησης του συνταξιοδοτικού χάσματος, και της ενίσχυσης των προγραμμάτων κινητικότητας και ανταλλαγής δεξιοτήτων μεταξύ των ηλικιωμένων που διαμένουν στην ΕΕ· επισημαίνει ότι υπάρχει πολύ χαμηλότερη πιθανότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου μάθησης οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλότερης εξειδίκευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για τη μεταστροφή αυτής της τάσης· είναι της γνώμης ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας και στις πολιτικές που θα αυξήσουν τη στήριξη και θα επιτρέψουν μια δραστήρια κοινωνία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, ιδίως με στόχο τους εργαζόμενους μετά το 50ό έτος της ηλικίας τους·

12.  τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος εθνοτικών ομάδων στην αγορά εργασίας, καθώς και της καταπολέμησης του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των εθνοτήτων· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μακροπρόθεσμη στρατηγική σχεδιασμού για την ενσωμάτωση των εθνοτικών μειονοτήτων στην αγορά εργασίας, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος αποκλεισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω εθνότητας, ιδιότητας μέλους μειονότητας ή μειονοτικής γλώσσας μέσω της ευαισθητοποίησης, της εφαρμογής στρατηγικών πολυμορφίας, καθώς και της συλλογής και ανάλυσης αξιόπιστων αναλυτικών στοιχείων για τις διακρίσεις·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και για την καλύτερη ενσωμάτωση στην κοινωνία, ομάδων που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, όπως οι μόνοι γονείς, οι άτυποι φροντιστές, τα άτομα με χρόνιες ασθένειες, αναπηρίες, προβλήματα υγείας ή περίπλοκες χρόνιες ασθένειες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και τα άτομα από εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες·

14.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, ιδίως δε την οδηγία (ΕΕ) 2019/882 για την προσβασιμότητα(31)· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να βρίσκονται συνεχώς σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αναπτύσσουν ειδικά μέτρα στο πλαίσιο της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών πολιτικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, μακροχρόνιες και χρόνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν πέρα από τα υποστηρικτικά μέτρα και να δημιουργήσουν περισσότερα κίνητρα για την απασχόληση, καλύτερη προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές(32), μεταξύ άλλων με την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών οικονομικής και κοινωνικής ένταξης που προσφέρει η ψηφιοποίηση·

15.  σημειώνει την αύξηση των νέων μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του μετασχηματισμού που επιφέρουν η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση· τονίζει ότι οι εν λόγω τάσεις παρέχουν ταυτόχρονα οφέλη και προκλήσεις· τονίζει τη σημασία των πολιτικών για τη διά βίου μάθηση ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να προετοιμάζονται για τις μεταβάσεις στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, ιδίως κατά την ανάπτυξη περαιτέρω στρατηγικών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων· σημειώνει ότι ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε περιπτώσεις άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης· σημειώνει με ανησυχία την ανεπάρκεια ή την έλλειψη πρόσβασης σε συστήματα κοινωνικής προστασίας από απασχολούμενους σε άτυπες μορφές εργασίας και πολλούς αυτοαπασχολούμενους· τονίζει ότι η ψευδής αυτοαπασχόληση αποτελεί μόνιμο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, ιδίως μετά τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους που συμφωνήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2018· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση αυτή ως ένα πρώτο βήμα, αλλά τονίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων στην κοινωνική προστασία·

16.  σημειώνει ότι η εργασία σε διαδικτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 25 % κατά τα τελευταία δύο έτη και ανήλθε σε έως και 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους και ότι το ένα τρίτο όλων των συναλλαγών σε πλατφόρμα πραγματοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο· επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες συχνά δεν καλύπτονται από συστήματα κοινωνικής προστασίας· τονίζει την ανάγκη να συλλέγουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλύτερα και πιο εναρμονισμένα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων σε πλατφόρμες, το καθεστώς απασχόλησής τους, το περιεχόμενο της εργασίας τους και το εισόδημά τους· ζητεί μια συντονισμένη πρωτοβουλία της ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες έχουν πρόσβαση σε κοινωνική προστασία και ότι τους παρέχονται όλα τα κοινωνικά και εργασιακά τους δικαιώματα, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους, καθώς και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτουν και τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες·

17.  τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και η ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας μπορούν να οδηγούν συχνά σε περισσότερες ώρες εργασίας και αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ της εργασίας, της ιδιωτικής ζωής και του προσωπικού χρόνου· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη να θεσπιστεί δικαίωμα ψηφιακής αποσύνδεσης και να διερευνηθούν οι έννοιες της έλλειψης χρόνου και της αυτονομίας σε σχέση με τον χρόνο εργασίας·

18.  τονίζει ότι ο μετασχηματισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι απαραίτητος για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν η ψηφιοποίηση και η πράσινη οικονομία, καθώς και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των «προσωπικών» δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών προκλήσεων του παρόντος και του μέλλοντος· θεωρεί ότι οι ελλείψεις και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων μπορούν να αποτελέσουν μείζονα εμπόδια στις επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να είναι εφικτή η απόκτηση επαρκών δεξιοτήτων, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ποιότητα, η διαθεσιμότητα, η συμπεριληπτικότητα, η οικονομική προσιτότητα και η διαθεσιμότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και να βελτιωθεί η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην κατάρτιση· τονίζει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι ουσιώδης για την κοινωνική συνοχή· τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης του ζητήματος των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια διττή στρατηγική για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και την παροχή στοχοθετημένων προγραμμάτων για τα πλέον ευάλωτα άτομα· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν και να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, καθώς και την ολοκληρωμένη κατάρτιση στις ψηφιακές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη μετάβαση προς την ψηφιακή οικονομία και σε μια πιο πράσινη οικονομία, καθώς και τη ζήτηση ειδικευμένων επαγγελματιών σε τεχνικά επαγγέλματα σε πολλές χώρες και περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι οι αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και συνθήκες απασχόλησης αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού·

19.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι απαιτούνται έγκαιρες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η ψηφιοποίηση, ότι η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία και ότι απαιτείται καλύτερη ευθυγράμμιση της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειακών πολιτικών, καθώς και συγκέντρωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και οι ισχυρότερες συνέργειες στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και δίκαιος ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών και ότι κανείς δεν μένει πίσω· τονίζει ότι τα προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού θα πρέπει να καλύπτουν ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων·

20.  πιστεύει ότι οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία απαιτούν αποφασιστική στήριξη από την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσουν να βοηθηθούν να αντεπεξέλθουν, ιδίως στις πλέον πληγείσες περιοχές, στους κρίσιμους αυτούς μετασχηματισμούς, με τη βελτίωση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, προκειμένου να προσαρμοστούν οι δεξιότητες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στον περιβαλλοντικό και ψηφιακό τομέα· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή/και ακραία υλική στέρηση·

21.  υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρησιμοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων συνδέεται με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικότητας και θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ που αποσκοπούν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων σε δεξιότητες· επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι δεξιότητες αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη, δεν επαρκούν· ως εκ τούτου, ζητεί να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα, μετά τις επενδύσεις στην αρχική εκπαίδευση και την κατάρτιση, ώστε να δημιουργηθούν και να σχεδιαστούν ποιοτικές θέσεις εργασίας στην αγορά εργασίας όπου να μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δεξιότητες των εργαζομένων·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για τον συνεχώς υψηλό αριθμό ατόμων στην Ευρώπη που στερούνται βασικών δεξιοτήτων αριθμητικής και γραμματισμού, καθώς αυτές οι δεξιότητες αποτελούν θεμελιώδη απαίτηση για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ισχυρά μέτρα για την ενίσχυση των διατάξεων για την κατάρτιση στις βασικές δεξιότητες, ιδίως για τις πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες· υπογραμμίζει τη σημασία των ισχυρών ρυθμίσεων για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτατη δυνατή αναγνώριση για τις δεξιότητες και τις ικανότητες, καθώς και να προωθηθεί η ευελιξία μεταξύ των διαφόρων διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα και να διατηρήσουν την παροχή τεχνικής βοήθειας με σκοπό να αυξηθούν οι ευκαιρίες για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης, στήριξης για νέους επιχειρηματίες μέσω του πλαισίου EntreComp, προγραμμάτων μαθητείας υψηλής ποιότητας, γλωσσικής και επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων μέσω σχολικών αναλυτικών προγραμμάτων στα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την επιχειρηματική και την ερευνητική κοινότητα και άλλους σχετικούς συμφεροντούχους·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στο επίπεδο της περιφέρειας κάθε κράτους μέσω της συνεχούς κατάρτισης των φορέων, της συμπερίληψης υψηλά εξειδικευμένων συμβούλων και εκπαιδευτικών, καθώς και της εφαρμογής στοχευμένων πολιτικών για κάθε κατηγορία της αγοράς εργασίας·

25.  τονίζει ότι οι κοινωνικοί και οικονομικοί στόχοι της Ένωσης θα πρέπει να έχουν ίση προτεραιότητα και εγγυημένους χρηματοοικονομικούς πόρους εντός του επόμενου προϋπολογισμού, και ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να συμπεριλάβει μια κοινωνική διάσταση σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, με τη συμμετοχή των αρμόδιων οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών που ασχολούνται με τις κοινωνικές πολιτικές· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τα μέλη της ζώνης του ευρώ με τη δημιουργία ενός πλαισίου μήτρα όπου οι κοινωνικές πολιτικές που σχετίζονται με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως η πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς στην εκπαίδευση, η υγεία, η διατροφή, η απασχόληση και η στέγαση, καθώς και η διαφύλαξη των κοινωνικών δικαιωμάτων αναλύονται ανά κοινωνικά τμήματα, όπως τα παιδιά, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι μειονότητες, οι μετανάστες, τα άτομα με αναπηρίες, και έτσι να δημιουργήσει μια πολύ ακριβέστερη εικόνα της οικονομικής και κοινωνικής υγείας των κρατών μελών, καθώς και να εξετάσει την επέκταση αυτής της νέας συνιστώσας των ΣΑΧ στα μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις θα πρέπει να είναι συνεπείς με τους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και να ενισχύουν μάλλον παρά να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν μια ευρωπαϊκή στρατηγική βιωσιμότητας για την υπερπήδηση των κοινωνικών, οικονομικών και κλιματικών προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα προτείνοντας νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, χρηματοδοτικών μέσων και μετά από επανεξέταση, να εφαρμόσουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται στις Συνθήκες·

26.  θεωρεί ότι ο ορισμός και ο τελικός καθορισμός μιας κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεμελιώδους σημασίας· για τον σκοπό αυτό, πιστεύει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πλήρως το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, κατάλληλη στέγαση, αποδοτικό και προσβάσιμο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνια φροντίδα·

27.  επισημαίνει ότι ο εύρυθμος κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας, με τη συμμετοχή διαφόρων παραγόντων σε διάφορα επίπεδα, και ότι εξισορροπεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς και συμβάλλει τόσο στην οικονομική ανταγωνιστικότητα όσο και στην κοινωνική συνοχή· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τον κοινωνικό διάλογο σε όλη την Ευρώπη προκειμένου να εξισορροπηθούν οι εργασιακές σχέσεις και, όπου χρειάζεται, να ενισχυθούν οι ευκαιρίες για συλλογικές διαπραγματεύσεις·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η φτώχεια εξακολουθεί να παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα· υπογραμμίζει ότι σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος φτώχειας· τονίζει ότι, ενώ ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) στην ΕΕ εξακολούθησε να μειώνεται, περίπου 113 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ και 74 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το 2017· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιτευχθεί· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των εργαζομένων, καθώς και της φτώχειας που βιώνουν οι ευάλωτες ομάδες· υπογραμμίζει την ανάγκη εξάλειψης της παιδικής φτώχειας και καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας με βάση την ολοκληρωμένη ενεργό ένταξη, η οποία θα συνδυάζει την εφαρμογή των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, ποιοτικές υπηρεσίες και θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δράσεις και στρατηγικές σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των ατόμων για τα οποία η αγορά εργασίας δεν είναι προσβάσιμη·

29.  τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, η πρόσβαση σε επαρκή κοινωνική προστασία, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας ή το είδος της σύμβασης, η αύξηση των μισθών και οι ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες που είναι εφοδιασμένες με επαρκείς πόρους, όπως τα συστήματα εκπαίδευσης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των ανισοτήτων και του κινδύνου φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον σημαντικό αντίκτυπο που έχουν οι κοινωνικές μεταβιβάσεις στη μείωση της φτώχειας· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στις εθνικές πολιτικές όλων των κρατών μελών· τονίζει τη σημασία μιας διαφανούς αξιολόγησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως στον τομέα της μείωσης της φτώχειας, και της ανάπτυξης μιας κοινωνικής και βιώσιμης στρατηγικής για την περίοδο μετά το 2020, η οποία θα δίνει προτεραιότητα στην εξάλειψη της φτώχειας και θα στηρίζει την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω ουσιαστικών διαδικασιών διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και τα άτομα με άμεση εμπειρία φτώχειας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

30.  σημειώνει ότι το 2017 το 9,4 % όλων των απασχολούμενων στην ΕΕ αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας και ότι η φτώχεια των εργαζομένων βρίσκεται σε αυξάνουσα πορεία σε πολλά κράτη μέλη· τονίζει ότι η φτώχεια των εργαζομένων αποτελεί ουσιώδες σημάδι κοινωνικής αδικίας και πιστεύει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και να θεσπιστεί ένα ισχυρό και εναρμονισμένο σύστημα δικαιωμάτων και προστασίας για όλες τις μορφές εργασίας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση για να εξασφαλίσουν στους πολίτες μια αξιοπρεπή ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους σχετικά με τους μισθούς τους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό μέσο που θα διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην Ένωση διαθέτει έναν ελάχιστο μισθό που μπορεί να καθορίζεται σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις ή μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νομικών διατάξεων·

31.  θεωρεί ότι η διάδοση της απασχόλησης σε προσωρινές ή επισφαλείς θέσεις εργασίας συνεπάγεται επικίνδυνες επιπτώσεις όσον αφορά την επάρκεια των συντάξεων, ιδίως για τις νέες γενιές που περνούν συχνά από περιόδους ασυνέχειας στην επαγγελματική σταδιοδρομία και συνεπώς στις συνταξιοδοτικές εισφορές τους, καθώς και για τη σταθερότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

32.  σημειώνει τις ανησυχητικές εξελίξεις των υπερτιμημένων στεγαστικών αγορών σε πολλά κράτη μέλη και τις συντριπτικές συνέπειές τους, ιδίως για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα και ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ακολουθήσουν τις συστάσεις της Επιτροπής (για τη μείωση των σημείων συμφόρησης στον εφοδιασμό, την άρση των στρεβλώσεων και τη μείωση των μεροληψιών που δημιουργούνται από το φορολογικό σύστημα) και να αναλάβουν δράση σύμφωνα με τη σύσταση 19 του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την παρακολούθηση και τη στήριξη της προόδου όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα της στέγασης και την έλλειψη στέγης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κοινωνικής και προσιτής στέγασης για τον αποτελεσματικό συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών·

34.  σημειώνει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη στήριξη της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με ανησυχία ότι η πλειονότητα των κρατών μελών έχουν λάβει ΣΑΧ για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα, τη διαθεσιμότητα, την οικονομική προσιτότητα, την ποιότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας τους· τονίζει τη σημασία των εκστρατειών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, ιδίως για τους νέους που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν την πρόληψη προτεραιότητα στις πολιτικές τους για την υγεία· ζητεί την ενεργό προώθηση εκστρατειών για την προαγωγή της υγείας τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων σε ηλικία εργασίας που βρίσκονται σε διαδικασία ανάρρωσης από ασθένειες· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύουν σε υπηρεσίες μέριμνας για τους ανθρώπους σε κάθε στάδιο της ζωής τους, να εξακολουθήσουν να επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων για την παιδική μέριμνα της Βαρκελώνης 2002 και να αναπτύξουν στόχους μέριμνας για τα ηλικιωμένα και εξαρτώμενα άτομα·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά μέτρα για την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού πλαισίου δράσης για την ψυχική υγεία και ευημερία και της Πυξίδας της ΕΕ για τη δράση στον τομέα της ψυχικής υγείας και της ευημερίας· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την προώθηση και την πρόληψη της ψυχικής υγείας και να είναι συνεπή με άλλα μέσα πολιτικής με στόχο τη μείωση των υποκείμενων καθοριστικών κοινωνικών παραγόντων της ψυχικής υγείας·

36.  τονίζει τη σημασία της στενής παρακολούθησης και, εν ανάγκη, της επανεξέτασης των κονδυλίων της Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρηματοδότηση σύμφωνα με τους ενωσιακούς στόχους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν κάθε κατάχρηση, απάτη και διαφθορά που σχετίζεται με ενωσιακά κονδύλια·

37.  τονίζει τη σημασία της συμμόρφωσης με τις συστάσεις των ελεγκτών της ΕΕ·

38.  πιστεύει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί και να αυξηθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, το κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά εργασίας στα κράτη μέλη πρέπει να είναι σαφές, απλό και ευέλικτο, με ταυτόχρονη διατήρηση υψηλών εργασιακών προτύπων·

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(2) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf
(3) ΕΕ C 179 της 25.5.2018, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0337.
(5) ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0181.
(7) ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
(8) ΕΕ C 155 της 25.5.2011, σ. 10.
(9) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 93.
(10) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.
(11) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.
(12) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0202.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0485.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0432.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0325.
(17) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 89.
(18) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 156.
(19) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 135.
(20) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
(21) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
(22) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 157.
(23) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 117.
(24) https://ec.europa.eu/health/state/glance_el
(25) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf
(26) https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
(27) ΕΕ C 199E της 7.7.2012, σ. 25.
(28) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(29) EE L 186 της 11.7.2019, σ. 105.
(30) Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
(31) Οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70).
(32) Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· «εύλογη προσαρμογή»: «απαραίτητη και κατάλληλη τροποποίηση και προσαρμογές που δεν επιβάλλουν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση, όταν χρειάζεται σε συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν ή να ασκούν ισότιμα με τους άλλους όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες» (https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx)· Το άρθρο 5 της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση ορίζει: «Για να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι προσώπων με ειδικές ανάγκες, προβλέπονται εύλογες προσαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ώστε το πρόσωπο με ειδικές ανάγκες να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση εργασίας, να ασκεί ή να προάγεται στο επάγγελμά του, ή προκειμένου να του παρέχεται εκπαίδευση, αρκεί τα μέτρα αυτά να μη συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Η επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα λαμβανόμενα στο πλαίσιο της πολιτικής ενός κράτους μέλους υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες» (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN). Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής αναφέρει: «Εύλογες προσαρμογές είναι κάθε αλλαγή σε θέση εργασίας ή σε εργασιακό περιβάλλον που είναι αναγκαία για να διευκολυνθεί ένα άτομο με αναπηρία να εφαρμόσει, να εκτελέσει και να προωθήσει τις εργασιακές λειτουργίες ή να συμμετέχει σε κατάρτιση» (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=147).

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου