Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0180(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0015/2019

Внесени текстове :

A9-0015/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/10/2019 - 8.1

Приети текстове :

P9_TA(2019)0034

Приети текстове
PDF 132kWORD 45k
Вторник, 22 октомври 2019 г. - Страсбург
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) ***I
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0397),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0109/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 септември 2019 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 2 октомври 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A9-0015/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 октомври 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.)
P9_TC1-COD(2019)0180

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1796.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент призовава Комисията и държавите членки да гарантират гъвкаво прилагане на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза, по-специално по отношение на колективните заявления, включващи МСП, в случаи, които обхващат един или повече сектори.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност