Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0180(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0015/2019

Indgivne tekster :

A9-0015/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/10/2019 - 8.1

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0034

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 44k
Tirsdag den 22. oktober 2019 - Strasbourg
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) ***I
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1309/2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) (COM(2019)0397 – C9–0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0397),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0109/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. september 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 2. oktober 2019 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til skrivelse fra Budgetudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9‑0015/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender sin erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. oktober 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 1309/2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020)
P9_TC1-COD(2019)0180

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/1796.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING

Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en fleksibel anvendelse af artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) i tilfælde af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, navnlig for så vidt angår kollektive ansøgninger vedrørende SMV'er i sager inden for en eller flere sektorer.

Seneste opdatering: 30. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik