Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0180(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0015/2019

Esitatud tekstid :

A9-0015/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/10/2019 - 8.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0034

Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 44k
Teisipäev, 22. oktoober 2019 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (2014–2020) ***I
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0397),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 175 kolmandat lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0109/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. septembri 2019. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 2. oktoobri 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni kirja,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A9‑0015/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. oktoobril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020)
P9_TC1-COD(2019)0180

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/1796) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSOONI LISA

EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS

Euroopa Parlament palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et kui Ühendkuningriik astub liidust välja, kohaldatakse määruse (EL) nr 1309/2013 (mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020)) artikli 4 lõiget 2 paindlikult, eelkõige ühistaotluste suhtes, mis puudutavad VKEsid, mis on seotud üht võit mitut sektorit hõlmavate juhtumitega.

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika