Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0180(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0015/2019

Texte depuse :

A9-0015/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/10/2019 - 8.1

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0034

Texte adoptate
PDF 129kWORD 44k
Marţi, 22 octombrie 2019 - Strasbourg
Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) ***I
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0397),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9‑0109/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 septembrie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 2 octombrie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru bugete,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0015/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)
P9_TC1-COD(2019)0180

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1796.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European invită Comisia și statele membre să asigure o aplicare flexibilă a articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) în cazul retragerii Regatului Unit din Uniune, în special în ceea ce privește cererile colective care implică IMM-uri în cazuri individuale sau multisectoriale.

Ultima actualizare: 30 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate