Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0180(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0015/2019

Ingivna texter :

A9-0015/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/10/2019 - 8.1

Antagna texter :

P9_TA(2019)0034

Antagna texter
PDF 122kWORD 44k
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) ***I
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014-2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0397),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 175 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0109/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 25 september 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 2 oktober 2019 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av skrivelsen från budgetutskottet,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A9-0015/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
P9_TC1-COD(2019)0180

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1796.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa en flexibel tillämpning av artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) om Förenade kungariket skulle lämna unionen, särskilt när det gäller gemensamma ansökningar som rör små och medelstora företag i enskilda eller sektorsövergripande mål.

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy